Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ - Το τέλος χαρτοσήμου δεν επιστρέφεται ακόμα κι αν ακυρωθεί η σύμβαση δανείου

ΔΕΔ - Το τέλος χαρτοσήμου δεν επιστρέφεται ακόμα κι αν ακυρωθεί η σύμβαση δανείου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Μια ακόμη αναχρονιστική διάταξη που ισχύει από το 1931 και αφορά στο τέλος χαρτοσήμου αναδεικνύει η παρακάτω απόφαση της Δ.Ε.Δ. η οποία δημοσιεύθηκε προσφάτως. 

Ιστορικό

Επιχείρηση υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Σπάρτης σύμβαση δανείου ποσού 290.000,00 ευρώ, την οποία είχε συνάψει με άλλη άλλη εταιρία. Η εν λόγω σύμβαση δανείου έλαβε Α.Β.Κ. Δ.Ο.Υ. Σπάρτης ........../30-12-2016 και βεβαιώθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριο τέλος χαρτοσήμου ποσού 5.800,00 ευρώ και χαρτόσημο υπέρ ΟΓ Α (20%) 1.160,00 ευρώ, ήτοι συνολικά ποσό 6.960,00 ευρώ.
Έλαβε επίσης Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης ΑΤΒ ...../30-12-2016, κατόπιν σύνταξης του υπ' αριθμ ..../2/30-12-2016 χρηματικού καταλόγου της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης. Η επιχείρηση στη συνέχεια υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Σπάρτης αίτηση με την οποία ζητούσε τη διαγραφή του ως άνω βεβαιωθέντος ποσού προερχόμενου από τέλος χαρτοσήμου, επικαλούμενη τη μη εκτέλεση της χαρτοσημανθείσας δανειακής σύμβασης.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αρνήθηκε και η υπόθεση κατέληξε στην Δ.Ε.Δ. η οποία απέρριψε φυσικά την προσφυγή της εταιρίας αφού, από το 1931, στον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου υπάρχει διάταξη η οποία απαγορεύει σε αρκετές περιπτώσεις την επιστροφή του τέλους. 

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 28/28-07-1931 (Κ.Ν.Τ.Χ.): «1. Απαγορεύεται απολύτως η επιστροφή του αντιτίμου ή η ανταλλαγή φύλλων σφραγιστού χάρτου ή κινητών επισημάτων ή παντός άλλου ενσήμου, άπαξ πωληθέντων υπό του δημοσίου ταμείου, και αν ετι ταύτα είναι όλως αμεταχείριστα.
2. Εξαιρετικώς, καθ' ας περιπτώσεις αίρεται εκ της κυκλοφορίας ωρισμένος τύπος σφραγιστού χάρτου ή κινητού επισήματος ή άλλου ενσήμου, επιτρέπεται η ανταλλαγή του κατεχομένου σφραγιστού χάρτου ή κινητού επισήματος ή άλλου ενσήμου, αιρομένου εκ της κυκλοφορίας, δια τοιούτου του εις κυκλοφορίαν τιθεμένου νέου τύπου. Διά Διατάγματος καθορίζεται εκάστοτε εφ' άπαξ ανατρεπτική προθεσμία διά την προσαγωγήν πρός ανταλλαγήν τούτων υπό των κατόχων.
3. Σφραγιστός χάρτης χρησιμοποιηθείς άπαξ δι' οιονδήποτε σκοπόν, δεν δύναται να χρησιμοποιηθή δι' έτερον, απαγορευομένης της διπλής χρήσεως αυτού.
4. α. Τέλος χαρτοσήμου οπωσδήποτε καταβληθέν δεν επιστρέφεται.
β. Εξαιρετικώς, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί παραγραφής, επιστρέφονται τα τέλη χαρτοσήμου τα καταβληθέντα δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου, εφ' όσον δεν εγένετο η υπό του νόμου προβλεπομένη χρήσις του εκδοθέντος αποδεικτικού πληρωμής ή εφ' όσον αποδεδειγμένως το ποσόν του τέλους κατεβλήθη εν άλω ή εν μέρει αχρεωστήτως. Ομοίως επιστρέφονται και τα καθ' οιονδήποτε τρόπον καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου, εφ' όσον εκδοθή απόφασις διοικητικού δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατάσσουσα την επιστροφήν.
Γ. Εις ας περιπτώσεις επιστρέφονται υπό του Δημοσίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι, δασμοί, τέλη ή δικαιώματα, ως και πάσης άλλης φύσεως έσοδα, συνεπιστρέφονται κατά την αυτήν διαδικασίαν επιστροφής και τα συγκαταβληθέντα και επί των επιστρεφομένων ποσών αναλογούντα οικεία τέλη χαρτοσήμου, ως αχρεωστήτως και ταύτα καταβληθέντα. Επί εξοφλήσεως των ως άνω επιστρεπτέων φόρων κ.λπ. διά συμψηφισμού προς ετέραν οφειλήν του δικαιούχου της επιστροφής, εξοφλούνται και τα επιστρεπτέα τέλη χαρτοσήμου διά συμψηφισμού προς τυχόν οφειλόμενα τοιαύτα διά την συμψηφιστικώς εξοφλουμένην οφειλήν. Εάν διά την συμψηφιστικώς εξοφλουμένην οφειλήν δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, τα επί του επιστρεπτέου ποσού αναλογούντα τοιαύτα συμψηφίζονται εις ίσον ποσόν της (κυρίας) οφειλής, άλλως επιστρέφονται.»


Επειδή η φορολογία χαρτοσήμου είναι αυστηρά τυπική, φορολογούσα τα έγγραφα κατά τη κατάρτιση τους, ανεξάρτητα από την περαιτέρω τύχη τους, δηλαδή, ανεξάρτητα αν εκτελεσθούν εν όλω ή εν μέρει τα υπό των συμβαλλομένων δια του εγγράφου συμφωνηθέντα. Συνέπεια της τυπικότητας αυτής της φορολογίας χαρτοσήμου είναι, ότι, αν ακυρωθεί η υπογραφείσα από τους συμβαλλομένους σύμβαση, το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε για τη σήμανση της, δεν επιστρέφεται, δηλαδή η ακύρωση της σύμβασης δεν ασκεί καμιά επιρροή για την τύχη του καταβληθέντος τέλους χαρτοσήμου.

Η προαναφερθείσα διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κώδικα Χαρτοσήμου θέτει το γενικό κανόνα της μη επιστροφής του τέλους χαρτοσήμου, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο καταβλήθηκε, καθόσον το τέλος χαρτοσήμου επί των εγγράφων ή πράξεων που υπόκεινται σε χαρτοσήμανση επιβάλλεται κατά τη σύνταξη τους, άσχετα με το κύρος τους, σε περίπτωση, δε, χρήσης χαρτοσήμου, έστω και αν αυτή έγινε άσκοπα, δεν είναι δυνατή η επιστροφή της αξίας αυτού.

Επειδή θεωρείται ότι δεν έγινε χρήση του αποδεικτικού πληρωμής όταν δεν εκδόθηκε το έγγραφο, για το οποίο προοριζόταν το αποδεικτικό πληρωμής, όταν δηλαδή δεν καταρτίστηκε, ούτε υπογράφηκε το σχετικό έγγραφο από τους συμβαλλόμενους. Αντίθετα θεωρείται ότι έγινε χρήση του εκδοθέντος αποδεικτικού πληρωμής όταν εκδόθηκε το έγγραφο, για το οποίο προοριζόταν το αποδεικτικό πληρωμής, όταν δηλαδή καταρτίστηκε και υπογράφηκε το σχετικό έγγραφο από τους συμβαλλόμενους ανεξάρτητα από την επέλευση των σκοπούμενων με αυτό αποτελεσμάτων.

Εν προκειμένω θεωρείται ότι έγινε χρήση του εκδοθέντος αποδεικτικού πληρωμής τελών χαρτοσήμου καθόσον συνάφθηκε Σύμβαση Δανείου ποσού 290.000,00 ευρώ μεταξύ της προσφεύγουσας και της με την επωνυμία............... και προς τούτο το καταβληθέν τέλος χαρτοσήμου δεν επιστέφεται.

Επειδή σύμφωνα με τα προαναφερθέντα το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται ακόμη και αν δεν έγινε χρήση αυτού. Εξάλλου στη προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται η επικαλούμενη από μέρους της προσφεύγουσας περίπτωση αχρεώστητης καταβολής τέλους χαρτοσήμου καθώς τούτο υφίσταται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για σήμανση συναλλαγής, η οποία απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου με διάταξη νόμου,
β) για σήμανση συναλλαγής, για την οποία δεν οφειλόταν από την αρχή, εν όλω ή εν μέρει, το τέλος αυτό,
γ) για σήμανση συναλλαγής, η οποία, κατά το χρόνο της κατάρτισης της, ήταν νομικώς άκυρη,
δ) λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των σχετικών διατάξεων ή από λογιστικό λάθος, πχ καταβολής τέλους χαρτοσήμου μεγαλύτερου του προβλεπόμενου, οπότε το υπερβάλλον επιστρέφεται, ή σε περίπτωση υπαγωγής δανειακής σύμβασης σε τέλος χαρτοσήμου ενώ τούτη υπάγεται σε Φ.Π.Α.,
ε) δύο φορές εκ παραδρομής, για την ίδια σχέση και
στ) με παράνομη πράξη της Φορολογικής Αρχής.
Εξαιρετική δε περίπτωση αποτελεί η επιστροφή τέλους χαρτοσήμου κατόπιν απόφασης διοικητικού δικαστηρίου.

Αποφασίζουμε
την απόρριψη της με αριθ. πρωτ ./17-11-2017 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία............, ΑΦΜ στο σύνολό της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης