Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η διανομή κερδών σε προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία - Παραδείγματα - Το λάθος στο έντυπο «Ν»

20 Ιούνιου 2018
Η διανομή κερδών σε προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία - Παραδείγματα - Το λάθος στο έντυπο «Ν»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Το παρόν άρθρο είναι προσβάσιμο μόνο από τους συνδρομητές του κόμβου και απαγορεύεται η αναδημοσίευσή του

 

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός


Η διανομή των κερδών στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο μας απασχολεί κάθε χρόνο κατά την υποβολή του εντύπου  «Ν». Σήμερα θα παραθέσουμε πέντε ερωτήσεις-απαντήσεις για ορισμένα θέματα που προβληματίζουν τους συναδέλφους και ευελπιστούμε να φανούν χρήσιμες στους αναγνώστες. Να τονίσουμε ότι αναδεικνύουμε κι ένα θέμα που αφορά στη διανομή των κερδών στις εν λόγω εταιρείες και υπάρχει λάθος αντιμετώπιση στην εφαρμογή του taxinet. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που δίνονται αφορούν σε προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) με απλογραφικά βιβλία.


 

Ερώτηση 1: Στις προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία είναι υποχρεωτική η διανομή των κερδών στους εταίρους στις 31.12 εκάστου έτους ή υπάρχει η δυνατότητα να μη γίνει διανομή;  

 
Στις προσωπικές εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των κερδών τους εις νέον για τη δημιουργία αποθεματικού κ.λπ., κατά συνέπεια όλα τα κέρδη των εταιρειών αυτών θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης.
 


Ερώτηση 2: Στις προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία ποια κέρδη λαμβάνονται υπόψη για τη διανομή στους εταίρους, πως θα συμπληρωθεί ο πίνακας 1 του εντύπου Ν και πως θα συμπληρωθεί το αρχείο βεβαιώσεων από μερίσματα;


α. Λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη του νομικού προσώπου, αυτά δηλαδή που αναγράφονται στον κωδ. 116 του εντύπου Ν (δείτε κάτωθι εικόνα):
 

 

β. Ο πίνακας 1 θα συμπληρωθεί ως εξής:

Σημείωση: Ο κωδ. 004 (φόρος που αναλογεί) του εντύπου Ν είναι εν προκειμένω 29.000,00. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα ποσό φορολογικής αναμόρφωσης


γ. Στη βεβαίωση αποδοχών από μερίσματα, κ.λπ. για τον κάθε εταίρο θα αναγραφούν τα κάτωθι ποσά (σ.σ. παρακάτω αναγράφεται μόνο το ποσό που αφορά στον έναν εταίρο)


Θυμίζουμε ότι για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018 (βλ. ΠΟΛ.1045/2018).

 

Βοηθητικός πίνακας υπολογισμού των ποσών της ερώτησης 2

Καθαρά κέρδη ΕΛΠ (Λογιστικά)  = 100.000,00  
Φόρος εισοδήματος (κωδ 004)  = 100.000 *29%  = 29.000,00  
Υπόλοιπο για διανομή  = 100.000,00 - 29.000,00  = 71.000,00  
         
         


 

Ερώτηση 3: Έχω συμπληρώσει τα λογιστικά κέρδη στον κωδ. 116, επιπλέον έχω αναγράψει και ποσά στον κωδικό 118 του εντύπου Ν (έρχονται αυτόματα από το έντυπο Ε3), ενώ δεν έχω κανένα ποσό στον κωδ. 455 (φορολογική αναμόρφωση). Βάσει ποιου ποσού θα γίνει η διανομή στους εταίρους, πως θα συμπληρωθεί ο πίνακας 1 του εντύπου Ν και πως θα συμπληρωθεί το αρχείο βεβαιώσεων από μερίσματα;

Η διανομή στις περιπτώσεις αυτές θα γίνει και πάλι βάσει του κωδ. 116 (λογιστικά κέρδη), άσχετα με αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον κωδ. 016.

α. Λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη του νομικού προσώπου, αυτά δηλαδή που αναγράφονται στον κωδ. 116 του εντύπου Ν (δείτε κάτωθι εικόνα)

Εν προκειμένω δεν θα λάβετε υπόψη σας για τη διανομή των κερδών τον κωδ. 016, αλλά τον κωδ. 116 του εντύπου Ν.

β. Ο πίνακας 1 θα συμπληρωθεί ως εξής:

Σημείωση: Ο κωδ. 004 (φόρος που αναλογεί) του εντύπου Ν είναι εν προκειμένω 29.580,00. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα ποσό φορολογικής αναμόρφωσης.

γ. Στη βεβαίωση αποδοχών από μερίσματα, κ.λπ. για τον κάθε εταίρο θα αναγραφούν τα κάτωθι ποσά (σ.σ. παρακάτω αναγράφεται μόνο το ποσό που αφορά στον έναν εταίρο)


Θυμίζουμε ότι για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018 (βλ. ΠΟΛ.1045/2018).

 

Βοηθητικός πίνακας υπολογισμού των ποσών της ερώτησης 3

Καθαρά κέρδη ΕΛΠ (Λογιστικά)  = 100.000,00  
Συν Προσωρινές διαφορές   = 2.000,00  
Φορολογητέα κέρδη    (100.000,00 + 2.000,00) = 102.000,00  
Φόρος εισοδήματος (κωδ 004)  = 102.000 *29% = 29.580,00  
Υπόλοιπο για διανομή  = 100.000,00 - 29.580,00 = 70.420,00  
         
         

 

Προσοχή: Στις οδηγίες που δόθηκαν και φέτος από την Α.Α.Δ.Ε. (σ.σ. βλ. ΠΟΛ.1069/2018) αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

"25.
Ο πίνακας 1 εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με τα μέλη των νομικών προσώπων των περ. β’ (προσωπικών εταιριών), ε’ (κοινωνιών, αστικών εταιριών, συμμετοχικών και αφανών) και στ’ (κοινοπραξιών) του άρθρου 45 του ν.4172/2013 με απλογραφικά βιβλία, που συμμετέχουν σε αυτά κατά τη λήξη του φορολογικού έτους. Η κατανομή των κερδών γίνεται με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας (κωδικοί 016 και 100), αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος που αναλογεί (κωδικός 004), κατά το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπόψη εταιρεία. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω νομικά πρόσωπα εμφανίζουν στα βιβλία τους ζημία (λογιστική) από προηγούμενα έτη, αυτή θα πρέπει να αφαιρείται προκειμένου να γίνεται η κατανομή κερδών στους εταίρους/μέλη τους. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η σχετική πληροφορία δεν απεικονίζεται στο έντυπο Ν, το σχετικό πεδίο του Πίνακα 1 όπου αναγράφονται τα κέρδη, παραμένει ανοιχτό για τροποποίηση από το εκάστοτε νομικό πρόσωπο (σχετ. το ΔΕΑΦ Β 1089508 ΕΞ 2015/29.6.2015 έγγραφό μας).
Επίσης, ανοιχτό παραμένει στον ίδιο πίνακα και το πεδίο (στήλη) όπου αναγράφεται το καθαρό ποσό των κερδών των εταίρων/μελών προκειμένου να καταχωρηθούν τα πραγματικά διανεμόμενα σε αυτούς ποσά, καθόσον αν και τα ποσοστά συμμετοχής που εμφανίζονται στον ως άνω πίνακα είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου (ως ποσοστά επί του κεφαλαίου), υπάρχει η περίπτωση από το νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό να προβλέπονται ρητά διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των εταίρων - μελών στα κέρδη της εταιρείας.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις δικηγορικές εταιρείες με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1146/30.9.2016 εγκύκλιό μας".

________________
 

Όπως βλέπουμε, στη φράση που μνημονεύεται ανωτέρω αναφέρεται ότι «Η κατανομή των κερδών γίνεται με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας (κωδικοί 016 και 100), αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος που αναλογεί (κωδικός 004), κατά το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπόψη εταιρεία».
 

Η φράση αυτή έχει όμως ένα λάθος, αναφορικά με τον κωδ. 016, διότι το εδάφιο της οδηγίας της Α.Α.Δ.Ε. έρχεται από παλιά, όταν οι κωδικοί 118 και 119 συμπληρώνονταν μόνο από εταιρείες που τηρούσαν Δ.Λ.Π., οπότε οι τότε οδηγίες ως προς τις προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία είχαν νόημα, αφού ο κωδ. 116 πάντα θα ήταν ίσος με τον κωδ. 016 (σ.σ. καμία προσωπική εταιρεία με απλογραφικά δεν τηρούσε Δ.Λ.Π.).

Οι τότε οδηγίες του εντύπου Ν (φορ. 2014) ανέφεραν τα εξής: «Ο κωδικός 118 θα συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Δ.Λ.Π. Επισημαίνεται, ότι ο κωδικός 118 θα συμπληρώνεται μόνο από αυτούς που τηρούν και τα βιβλία τους με βάση τα Δ.Λ.Π, καθόσον αν τηρούν τα βιβλία τους βάσει του Κ.Φ.Α.Σ θα συμπληρώνεται μόνο ο κωδικός 116. Για να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο κωδικός 650, προκειμένου να δηλωθεί ότι η εταιρεία εφαρμόζει τα Δ.Λ.Π.».

Συνεπώς, κατά την άποψή μας σε κάθε περίπτωση για τις προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία για τη διανομή των κερδών στον πίνακα 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη όπως αναγράφονται στον κωδ. 116 (για το θέμα της ύπαρξης λογιστικής ζημιάς δείτε την ερώτηση 5). Αν υπάρχουν ποσά στους κωδ. 118 και 119 δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τους ελέγχους που κάνει η εφαρμογή του taxis.
 
Πρέπει να διορθωθεί άμεσα το πρόβλημα αυτό διότι στην εφαρμογή του taxisnet γίνεται ο έλεγχος βάσει του κωδ. 016 και όχι του 116 και επιστρέφει το κάτωθι μήνυμα στις περιπτώσεις αυτές:
 


 

Ερώτηση 4: Έχω συμπληρώσει τα λογιστικά κέρδη στον κωδ. 116, επιπλέον έχω αναγράψει και ποσά στον κωδικό 455 (μη εκπιπτόμενες δαπάνες που έρχονται αυτόματα από την Κ.Φ.Α.) του εντύπου «Ν». Βάσει ποιου ποσού θα γίνει η διανομή στους εταίρους, πως θα συμπληρωθεί ο πίνακας 1 του εντύπου Ν και πως θα συμπληρωθεί το αρχείο βεβαιώσεων από μερίσματα;

Η διανομή στις περιπτώσεις αυτές θα γίνει και πάλι βάσει του κωδ. 116 (λογιστικά κέρδη)

α. Λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη του νομικού προσώπου, αυτά δηλαδή που αναγράφονται στον κωδ. 116 του εντύπου Ν (δείτε κάτωθι εικόνα)

 


 

β. Ο πίνακας 1 θα συμπληρωθεί ως εξής:

Σημείωση: Ο κωδ. 004 (φόρος που αναλογεί) του εντύπου Ν είναι εν προκειμένω 29.580,00.

γ. Στη βεβαίωση αποδοχών από μερίσματα, κ.λπ. για τον κάθε εταίρο θα αναγραφούν τα κάτωθι ποσά (σ.σ. παρακάτω αναγράφεται μόνο το ποσό που αφορά στον έναν εταίρο)

 

Βοηθητικός πίνακας υπολογισμού των ποσών της ερώτησης 4.

Καθαρά κέρδη ΕΛΠ (Λογιστικά)  = 100.000,00  
Συν δαπάνες μη εκπιπτόμενες   = 2.000,00  
Φορολογητέα κέρδη    (100.000,00 + 2.000,00) = 102.000,00  
Φόρος εισοδήματος (κωδ 004)  = 102.000 *29% = 29.580,00  
Υπόλοιπο για διανομή  = 100.000,00 - 29.580,00 = 70.420,00  
         
         
 

Ερώτηση 5: Είχα λογιστικές ζημιές το φορ. έτος 2016 και στο φορ. έτος 2017 λογιστικά κέρδη στον κωδ. 116 του εντύπου Ν. Βάσει ποιου ποσού θα γίνει η διανομή στους εταίρους, πως θα συμπληρωθεί ο πίνακας 1 του εντύπου Ν και πως θα συμπληρωθεί το αρχείο βεβαιώσεων από μερίσματα;

  Στην περίπτωση αυτή εφόσον υπήρχε λογιστική ζημιά στα βιβλία του νομικού προσώπου από το 2016 τότε, προκειμένου να γίνεται η κατανομή κερδών στους εταίρους της θα αφαιρεθεί από τα λογιστικά κέρδη και εφόσον προκύψει θετικό αποτέλεσμα θα αναγραφεί στον πίνακα 1. Θυμίζουμε ότι τα σχετικά πεδία του πίνακα 1 παραμένουν ανοιχτά για τροποποίηση από το εκάστοτε νομικό πρόσωπο.

Ας δούμε ένα παράδειγμα (σ.σ. λογιστική ζημιά 2016 = 50.000,00 και λογιστικά κέρδη 2017 = 100.000,00, χωρίς κανένα ποσό σε άλλο κωδικό).

α. Αρχικά θα αφαιρεθεί το ποσό της λογιστικής ζημιάς του 2016 από τα λογιστικά κέρδη του 2017 (100.000,00 - 50.000,00 = 50.000,00). Στη συνέχεια, ο  πίνακας 1 του εντύπου Ν θα συμπληρωθεί ως εξής:

Σημείωση: Ο κωδ. 004 (φόρος που αναλογεί) του εντύπου Ν είναι εν προκειμένω 29.000,00 αφού η ζημιά του 2016 είναι μόνο λογιστική και δεν μειώνει τα φορολογητέα κέρδη τα οποία στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 100.000,00.

 

β. Στη βεβαίωση αποδοχών από μερίσματα, κ.λπ. για τον κάθε εταίρο θα αναγραφούν τα κάτωθι ποσά (σ.σ. παρακάτω αναγράφεται μόνο το ποσό που αφορά στον έναν εταίρο)

 

Βοηθητικός πίνακας υπολογισμού των ποσών της ερώτησης 5

Λογιστική ζημιά 2016 = 50.000,00  
Λογιστικά κέρδη 2017 = 100.000,00  
Καθαρά λογιστικά κέρδη  (100.000,00- 50.000,00) = 50.000,00  
Φορολογητέα κέρδη  = 100.000,00  
Φόρος εισοδήματος (κωδ 004)  = 100.000 *29% = 29.000,00  
Υπόλοιπο για διανομή  = 50.000,00 - 29.000,00 = 21.000,00  
         
         

 

Επίλογος:

Τονίζουμε ότι, στα ανωτέρω παραδείγματα έχει ληφθεί υπόψη ο σωστός (κατά την άποψή μας) τρόπος υπολογισμού των διανεμηθέντων κερδών στις εν λόγω επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία όπως σημειώσαμε στην ανωτέρω παρατήρησή μας.  Σε περίπτωση που η Α.Α.Δ.Ε. δεν διορθώσει το λάθος αυτό, η διανομή των κερδών για να μπορέσει να υποβληθεί η δήλωση θα πρέπει να γίνει με διαφορετικά ποσά και για την ακρίβεια  με όσα προβλέπουν οι μέχρι σήμερα οδηγίες (ΠΟΛ.1069/2018). Επίσης είναι σημαντικό το λάθος αυτό γιατί επηρεάζονται και τα ποσά που αφορούν στον υπολογισμό των εισφορών του ΕΦΚΑ (σ.σ. αυτά δηλαδή που έχουν αναγραφεί στις βεβαιώσεις μερισμάτων)

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης