Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η κατάθεση αποζημίωσης απόλυσης στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων θεωρείται καταβολή και αναγράφεται στο Ε1

Η κατάθεση αποζημίωσης απόλυσης στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων θεωρείται καταβολή και αναγράφεται στο Ε1
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΙστορικό

Φορολογούμενος υπέβαλε αίτηση ανάκλησης δήλωσης εισοδήματος ισχυριζόμενος ότι δεν εισέπραξε την αποζημίωση απόλυσης ύψους 25.000 ευρώ, η οποία είχε προ συμπληρωθεί στον κωδικό 617 της δήλωσής του και η οποία είχε καταβληθεί από την επιχείρηση που εργαζόταν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων. Η ΔΟΥ προχώρησε στον έλεγχο και την εκκαθάριση της δήλωσης, απορρίπτοντας το αίτημά του και εκδίδοντας την από 6/9/2017 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.
Εν συνεχεία ο φορολογούμενος υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή η οποία όμως απορρίφθηκε από την ΔΕΔ με τα εξής βασικά σκεπτικά: 

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 43 Α του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 14.».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1034/2017 με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» αναφέρεται ότι:
« ....Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ για έλεγχο εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
Με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται στη Δ.ΗΛΕ.Δ, με τις αποφάσεις ΠΟΛ.1025/2017 και ΠΟΛ.1033/28.1.2014 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ.1054/2.3.2015 και ΠΟΛ.1260/3.12.2015, είτε προσυμπληρώνονται ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις κ.λπ.) και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης, είτε οι φορολογούμενοι ενημερώνονται μέσω πίνακα για τα ποσά των εισοδημάτων τους και των παρακρατηθέντων φόρων, καθώς και λοιπών στοιχείων της δήλωσης (π.χ. δάνεια)   
β. Στους κωδικούς 657-658 ή 617-618 αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου και της ειδικής εισφοράς και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους. Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης ».


Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 427 ΑΚ (Δημόσια κατάθεση) «Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα σε περίπτωση υπερημερίας του δανειστή να προβεί σε δημόσια κατάθεση του οφειλομένου, αν αυτό συνίσταται σε χρήματα ή άλλα πράγματα δεκτικά κατάθεσης κατά το νόμο».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 431 (Αποτελέσματα της κατάθεσης) «Η δημόσια κατάθεση επιφέρει απόσβεση της ενοχής σαν να είχε γίνει κατά το χρόνο της κατάθεσης καταβολή από τον οφειλέτη».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 434 «Αν ο οφειλέτης, για λόγο που αφορά το πρόσωπο του δανειστή ή εξαιτίας εύλογης αβεβαιότητας ως προς το πρόσωπο του δανειστή, αδυνατεί να εκπληρώσει με ασφάλεια την υποχρέωσή του, έχει το δικαίωμα να προβεί σε δημόσια κατάθεση με τα ίδια αποτελέσματα όπως στην περίπτωση της υπερημερίας του δανειστή».
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, με τη δημόσια κατάθεση της οφειλόμενης χρηματικής παροχής, επέρχεται, απόσβεση της ενοχής σαν να είχε γίνει, κατά το χρόνο της καταθέσεως, καταβολή από τον οφειλέτη, όταν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις που αναφέρει ο νόμος και που επιτρέπουν τη δημόσια κατάθεση, δηλαδή, είτε όταν ο δανειστής έγινε υπερήμερος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 349 επ. του ΑΚ, είτε όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει με ασφάλεια την παροχή του, για λόγο που αφορά το πρόσωπο του δανειστή ή εξαιτίας εύλογης αβεβαιότητας ως προς το πρόσωπο του.


Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η παρακατάθεση εκ μέρους της εταιρίας ......... του ποσού των 25.000 € υπέρ του προσφεύγοντος ισοδυναμεί με κανονική καταβολή, η οποία θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στις 23/05/2016 (ημερομηνία παρακατάθεσης). Το γεγονός ότι ο προσφεύγων δεν εισέπραξε το ποσό δεν αναιρεί τα ανωτέρω, διότι αυτό είναι στη διάθεσή του από την ανωτέρω ημερομηνία και μπορεί να εισπραχθεί οποτεδήποτε αποφασίσει ο ίδιος, χωρίς καμία αίρεση ή προθεσμία.

Επειδή, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ποσό των 25.000 € ορθώς έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 617 (Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο ή εισφορά (άρ. 43 Α ΚΦΕ), ως εκ τούτου δεν έχει φορολογηθεί, ούτε έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και συνεπώς ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος..

Αποφασίζουμε την απόρριψη της ................ και με αριθμό πρωτοκόλλου ....... ενδικοφανούς προσφυγής του .......... , ΑΦΜ ............  

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης