Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγίες για τον συνυπολογισμό φόρου στην περαίωση από παραβάσεις ΚΒΣ

15 Οκτώβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Tην ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους των εφοριών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται παραβάσεις του ΚΒΣ των υποθέσεων των υπαγομένων στην περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων της περιόδου 2000 - 2006 εφιστούν ρητώς οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, επισημαίνεται (σε συνέχεια και της διευκρινιστικής εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υπ΄ αριθμ. 1098594/4811/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1130/2.10.2008..
Οδηγίες για τον συνυπολογισμό φόρου στην περαίωση από παραβάσεις ΚΒΣ

Tην ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους των εφοριών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται παραβάσεις του ΚΒΣ των υποθέσεων των υπαγομένων στην περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων της περιόδου 2000 - 2006 εφιστούν ρητώς οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, επισημαίνεται (σε συνέχεια και της διευκρινιστικής εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υπ΄ αριθμ. 1098594/4811/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1130/2.10.2008 με την οποία δίδονται αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά στον τρόπο περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων) ότι θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα για τη χρήση συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου (ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του το Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους) τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, τα δηλούμενα καθαρά κέρδη και οι παραβάσεις ΚΒΣ που επαυξάνουν τον συντελεστή φόρου ειδικά ο τελευταίος αυτός παράγοντας (ακόμη περισσότερο εάν το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης συμπληρωθεί από τον φορολογούμενο).

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι σειρά παραβάσεις του ΚΒΣ επαυξάνουν τον συντελεστή φόρου και όχι τα ακαθάριστα έσοδα και οι παραβάσεις αυτές είναι όσες δεν προσδιορίζουν απόκρυψη από τα ακαθάριστα έσοδα κάποιου συγκεκριμένου ποσού και αυτές είναι οι εξής:

1. Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημένου βιβλίου ΚΒΣ είτε βασικού είτε πρόσθετου.

2. Μη επίδειξη των θεωρημένων βιβλίων στον τακτικό ή προληπτικό έλεγχο.

3. Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τα έσοδα ή μη καταχώρηση εσόδων.

4. Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τις αγορές ή μη καταχώρηση αγορών.

5. Ανακριβής τήρηση πρόσθετων βιβλίων ή μη καταχώρηση δεδομένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές.

6. Τήρηση βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον ΚΒΣ κατηγορίας.

7. Ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία.

8. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου του ΚΒΣ ή υπουργικών αποφάσεων.

9. Έκδοση αθεώρητου στοιχείου ΚΒΣ μη καταχωρημένου στα βιβλία.

10. Μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου.

11. Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου.

12. Καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων.

13. Eκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό μη καταχωρημένου στα βιβλία.

14. Μη αναγραφή του είδους των αγαθών.

15. Μη σύνταξη απογραφής ή ισολογισμού.
 
 
Πηγή: Εξπρές


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης