Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΔΠΧ: Σχετικά με την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών

ΑΠΔΠΧ: Σχετικά με την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΛ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα 115 23
τηλ. κέντρο: 2106475600
φαξ: 2106475628
e-mail: [email protected]


Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Σχετικά με την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών

Με την απόφαση υπ’ αριθ. 46/2018 της ΑΠΔΠΧ, κρίθηκαν τα εξής:
«Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, που τίθεται σε εφαρμογή από τις 25.05.2018, καταργεί τη γενική υποχρέωση γνωστοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις εποπτικές αρχές που προέβλεπε η Οδηγία 95/46/ΕΚ. Παρέχεται δε η εξουσιοδότηση στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο των ειδικότερων εθνικών ρυθμίσεων που επιτρέπεται να εισαχθούν για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν περαιτέρω όρους, μεταξύ άλλων και περιορισμούς, μόνον όσον αφορά την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν την υγεία. Παρέχεται, δηλαδή, στον εθνικό νομοθέτη η εξουσία να θεσπίσει ή να διατηρήσει ήδη προβλεπόμενους περαιτέρω όρους για την επεξεργασία δεδομένων που περιοριστικώς αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 αυτού, στους όρους δε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση λήψης αδείας από την Αρχή για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Η ευχέρεια, όμως, αυτή, τόσο για τη θέσπιση νέων όσο και για τη διατήρηση υφισταμένων όρων, πρέπει να ασκηθεί στο πλαίσιο του εισαγόμενου με τον ΓΚΠΔ συστήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται αδειοδότηση για την παραπάνω επεξεργασία.

Κατ’ ακολουθία τούτων, και εφόσον δεν έχει εισέτι εκδοθεί ο εθνικός νόμος, ο οποίος κατά τα ανωτέρω θα μπορούσε να προβλέψει, μεταξύ άλλων, την έκδοση αδείας ως προϋπόθεση της επεξεργασίας των αναφερόμενων στο άρθρο 9 παρ. 4 του ΓΚΠΔ κατηγοριών δεδομένων, οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2472/1997, κατά το μέρος που προβλέπουν άδεια της Αρχής δεν έχουν πλέον εφαρμογή από 25.05.2018 ως αντίθετες προς τον ΓΚΠΔ, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή, δεδομένου, μάλιστα, ότι οι κατηγορίες δεδομένων, τις οποίες αφορά το άρθρο αυτό του εθνικού νόμου, δεν ταυτίζονται με εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 4 του ΓΚΠΔ. Συνεπώς, η Αρχή δεν έχει πλέον αρμοδιότητα χορηγήσεως αδειών για την επεξεργασία και για την ίδρυση και λειτουργία αρχείου με βάση το άρθρο 7 του ν. 2472/1997. Τούτο ισχύει και για τις αιτήσεις οι οποίες είναι εκκρεμείς στην Αρχή κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η αποδοχή των οποίων θα ήταν, άλλωστε, αλυσιτελής, αφού η χορήγηση αδείας της Αρχής δεν αποτελεί προϋπόθεση της επεξεργασίας».

Ενόψει της παραπάνω απόφασης οι υπεύθυνοι επεξεργασίας φέρουν το βάρος συμμόρφωσης με τις επιταγές του ΓΚΠΔ, αξιοποιώντας προς τούτο την έως τώρα διαμορφωθείσα νομολογία της Αρχής, που είναι πλούσια σε όλα τα θέματα (όπως σχετικά με την πρόσβαση τρίτου σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για δικαστική χρήση).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης