Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 2018

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 2018

Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 2018

18 Απρίλιος 2018
Οι αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜετά την κοινοποίηση της ΠΟΛ.1068/2018 με τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ε1 και των λοιπών εντύπων, σας παρουσιάζουμε τις αλλαγές του φετινού εντύπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό.Ι. Πίνακας 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΟι αλλαγές του πίνακα αυτού είναι οι ακόλουθες:

  Οι χρονολογίες στις περιπτώσεις 8, 9 και 11 (σ.σ. τυπική αλλαγή που γίνεται κάθε χρόνο)

■  Τροποποίηση του λεκτικού στην περίπτωση 19 σε «Ανήκετε στην κατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3023/2012» από «Ανήκετε στην κατηγορία της περ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4304/2014» (σ.σ. πρόκειται απλά για αλλαγή στο λεκτικό που δεν επηρεάζει σε κάτι τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών).

Θυμίζουμε ότι στο άρθρο 8 του ν. 3023/2012 αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Άρθρο 8 Όρια ιδιωτικής χρηματοδότησης
1. Η ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2 Η ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίου ή/και αιρετού αντιπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά παράβαση της παραγράφου 1 ή/και 2 του παρόντος άρθρου ο χρηματοδότης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους και χρηματική ποινή.
4. Ιδιωτική χρηματοδότηση που υπερβαίνει ανά έτος τα όρια χρηματοδότησης της παραγράφου 1 ή/και 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να επιστραφεί στον χρηματοδότη το συντομότερο δυνατόν. Αν η επιστροφή της ιδιωτικής χρηματοδότησης αποδεικνύεται αδύνατη, το ποσόν πρέπει να κατατίθεται αμελλητί από τον δικαιούχο χρηματοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο τέλος του έτους.
5. Στον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά της αποζημίωσης βουλευτών και ευρωβουλευτών και των συντάξεων βουλευτών και ευρωβουλευτών που διατίθενται στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων»1
______

[1] Το άρθρο 8 του ν. 3023/2012 αντικαταστάθηκε ως άνω από 1.1.2015 και μετά βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4304/2014.


■  Προσθήκη δύο νέων κωδικών 007-008 «Φιλοξενείτε φ.π. υπόχρεο σε δήλωση εκτός εκείνων του πίνακα 8;».

Οι κωδ. 007-008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του φιλοξενούμενου και οι μήνες φιλοξενίας.


ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ-> Γ2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα


■  Προσθήκη στα λεκτικά των περιπτώσεων 5 & 6  «Ακαθάριστα έσοδα από την απόκτηση εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας (χωρίς έναρξη δραστηριότητας)».


ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ■  Προσθήκη κωδικού 208  «Τ.Κ.» στην κύρια κατοικία.


ΙV. ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ■  Διόρθωση στο λεκτικό εντός παρενθέσεως της περίπτωσης 15 «παρ. 3 άρθρ. 22 ν. 4283/2014». Θυμίζουμε ότι πέρυσι εκ παραδρομής είχε αναγραφεί «παρ. 2 άρθρ. 22 ν. 4283/2014»

■  Προσθήκη νέων κωδικών 429-430 «16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία - χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη».

Προστέθηκαν νέοι κωδικοί 429-430 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», στους οποίους αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια. Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση.


V. ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 'Η ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ


■  Προσθήκη νέου κωδικού 050

Δείτε και σχετικό άρθρο

Τροποποίηση του λεκτικού εντός παρενθέσεων στις περιπτώσεις 8 και 9  σε «Ποσό δαπάνης για την ιδιωτική χρηματ. πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού (άρθρ. 8 ν. 3023/2002)» από «Ποσό δαπάνης για την ιδιωτική χρηματ. πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού (άρθρ. 7 ν. 4304/2012)» (σ.σ. πρόκειται απλά για αλλαγή στο λεκτικό που δεν επηρεάζει σε κάτι τη συμπλήρωση των κωδικών αυτών).
■  Δεν υπάρχουν οι κωδικοί 051-052 για τις ιατρικές δαπάνες

Οι κωδικοί 051-052 καταργούνται λόγω του ότι με την κατάργηση του άρθρου 18 του ν.4172/2013, από 1.1.2017 και στο εξής οι ιατρικές δαπάνες δεν μειώνουν τον φόρο (ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος), αλλά οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται μαζί με τις λοιπές δαπάνες του φορολογούμενου στους κωδικούς 049-050 (ΠΟΛ.1100/2017 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών).


VΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

  Οι χρονολογίες στον πίνακα 8  (σ.σ. τυπική αλλαγή που γίνεται κάθε χρόνο)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης