Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόσπαση εργαζομένων: Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει το συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε με το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΣτις 11 Απριλίου 2018, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν το συμβιβαστικό κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση της οδηγίας περί απόσπασης των εργαζομένων. Η οριστική έγκριση της οδηγίας θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν η νομοθεσία θα έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο.

«Με τη σημερινή συμφωνία, η ΕΕ υλοποιεί τη σημαντική αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, εξασφαλίζοντας σε όλους τους εργαζόμενους ισότιμη μεταχείριση σε ολόκληρη την Ένωση. Για τους τοπικούς ή τους αποσπασμένους εργαζόμενους που εκτελούν την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο θα πρέπει να ισχύουν ίσοι όροι εργασίας και αμοιβής. Η συμφωνία είναι δίκαιη και ισορροπημένη δεδομένου ότι συμβάλλει μεταξύ άλλων και στη διαφύλαξη της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.»
— Biser Petkov, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Βουλγαρίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου

Σκοπός της αναθεώρησης της οδηγίας είναι να διευκολύνει τη παροχή υπηρεσιών μεταξύ κρατών εξασφαλίζοντας παράλληλα τον θεμιτό ανταγωνισμό και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απασχολούνται σ’ ένα κράτος μέλος και αποστέλλονται από τον εργοδότη τους προκειμένου να εργασθούν προσωρινά σε άλλο κράτος (αποσπασμένοι εργαζόμενοι).

Ειδικότερα, σκοπός της οδηγίας είναι να ισχύουν ισότιμες μισθολογικές συνθήκες και ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που αποσπούν εργαζομένους και των τοπικών εταιρειών της χώρας υποδοχής, διαφυλάσσοντας παράλληλα την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα οδηγία προβλέπει τα εξής:

• Οι αποδοχές θα εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα απόσπασης, ώστε οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι να υπάγονται στους ίδιους μισθολογικούς κανόνες με τους τοπικούς εργαζόμενους του κράτους μέλους υποδοχής. Διευκρινίζονται επίσης οι κανόνες που ισχύουν για τα επιδόματα.

• Εισάγεται η έννοια της μακροπρόθεσμης απόσπασης. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος θα θεωρείται αποσπασμένος μακροπρόθεσμα μετά από 12 μήνες (με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών με αιτιολογημένη κοινοποίηση από τον πάροχο υπηρεσιών). Μετά την περίοδο αυτή, ο αποσπασμένος εργαζόμενος θα υπόκειται σε όλες σχεδόν τις πτυχές του εργατικού δικαίου της χώρας υποδοχής.

• Αυξάνεται ο αριθμός των πιθανών συλλογικών συμβάσεων που μπορεί να ισχύουν στα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν σύστημα αναγόρευσης των συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων σε κανόνες γενικής εφαρμογής είναι αυξημένος. Οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να εφαρμόζονται στους αποσπασμένους εργαζόμενους όχι μόνο στον κατασκευαστικό τομέα, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αλλά σε όλους τους τομείς και κλάδους.

• Τα γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας πρέπει να εξασφαλίζουν στους αποσπασμένους εργαζόμενους τους ίδιους όρους και συνθήκες που ισχύουν για τους προσωρινούς εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου εκτελείται η εργασία.

• Ενισχύεται η συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων στο πλαίσιο της απόσπασης.

• Όσον αφορά τον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μελλοντικής τομεακής νομοθεσίας

• Για τη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και την ημερομηνία εφαρμογής η προθεσμία είναι 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Ιστορικό


Η αναθεώρηση της οδηγίας του 1996 δρομολογήθηκε με στόχο την προσαρμογή της νομοθεσίας στις νέες συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Η αναθεωρημένη οδηγία εστιάζει σε ζητήματα που διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ το οποίο καθιερώθηκε με την αρχική οδηγία του 1996. Η αναθεωρημένη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και η οδηγία εφαρμογής αλληλοσυμπληρώνονται συνεπώς και ενισχύουν η μία την άλλη.

Πρόταση της Επιτροπής

Οδηγία του 1996

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης