Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναστολή για 2 χρόνια της παροχής εγγυήσεων ή άλλου βάρους για τις ρυθμίσεις οφειλών των ν. 4152/2013 και 4174

Αναστολή για 2 χρόνια της παροχής εγγυήσεων ή άλλου βάρους για τις ρυθμίσεις οφειλών των ν. 4152/2013 και 4174/2013

Αναστολή για 2 χρόνια της παροχής εγγυήσεων ή άλλου βάρους για τις ρυθμίσεις οφειλών των ν. 4152/2013 και 4174/2013

12 Απρίλιος 2018
Αναστολή για 2 χρόνια της παροχής εγγυήσεων ή άλλου βάρους για τις ρυθμίσεις οφειλών των ν. 4152/2013 και 4174/2013
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με το νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή («Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις») [Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση] αναστέλλεται η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποίησης εκτιμητή, εγγυήσεις/εμπράγματες ασφάλειες κλπ που προβλέπονται από:

1) Την περ. γ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α'  του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013:

"6. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητα: α) η αναλυτική δήλωση όλων των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα, β) η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης."

2) Την περιπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013:

"γ) ανάλογα με το ύψος των φορολογικών οφειλών για τις οποίες υποβάλλει αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών:
αα) για φορολογικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής των μηνιαίων δόσεων,
ββ) για φορολογικές οφειλές άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται, αφενός, η προσωρινή οικονομική του αδυναμία και, αφετέρου, η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράμματος ρύθμισης οφειλών ή
γγ) για φορολογικές οφειλές άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εγγυήσεις ή άλλο εμπράγματο βάρος."

Υπενθυμίζουμε ότι είχε δοθεί διετής αναστολή με την περ. 10α και την περ. 13α της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, η οποία έληξε στις 15/8/2017.


Αιτιολογική έκθεση:

Αναστέλλονται, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, οι διατάξεις των πάγιων ρυθμίσεων οφειλών του ν. 4152/2013 και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013), σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών (πιστοποίηση εκτιμητή, εγγυήσεις/εμπράγματες ασφάλειες κ.λπ.)


Σχέδιο νόμου:

Άρθρο 118

Τροποποίηση της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και του άρθρου 43 του ν. 4174/2013

1.   Η ισχύς της περίπτ. γ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), αναστέλλεται, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και της παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

2.   Η ισχύς της περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α'170), αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή της υποπερίπτ. γγ' της περίπτ. γ της ιδίας παραγράφου εξακολουθούν να ισχύουν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης