Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στα 14 ευρώ το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα - Στο μισό από τον μέσο όρο της ΕΕ - Το κόστος εργασίας όλων των χωρώνΤο ωριαίο κόστος εργασίας κυμάνθηκε από τα 4,9 έως τα 42,5 ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ το 2017

Χαμηλότερο σε Βουλγαρία και Ρουμανία, υψηλότερο στη Δανία και το Βέλγιο


Το 2017, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία (εξαιρουμένης της γεωργίας και της δημόσιας διοίκησης) υπολογίστηκε σε 26,8 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 30,3 ευρώ στη ζώνη του ευρώ. Ωστόσο, αυτός ο μέσος όρος αποκρύπτει σημαντικά κενά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας που καταγράφηκε στη Βουλγαρία (4,9 ευρώ), στη Ρουμανία (6,3 ευρώ), στη Λιθουανία (8,0 ευρώ), στη Λετονία (8,1 ευρώ), στην Ουγγαρία Η Πολωνία (9,4 ευρώ) και η υψηλότερη στη Δανία (42,5 ευρώ), το Βέλγιο (39,6 ευρώ), το Λουξεμβούργο (37,6 ευρώ), η Σουηδία (36,6 ευρώ) και η Γαλλία (36,0 ευρώ).

Το ωριαίο κόστος εργασίας στη βιομηχανία ήταν 27,4 ευρώ στις χώρες της  ΕΕ και 33,4 ευρώ στις χώρες της  ζώνης του ευρώ.

Στις υπηρεσίες, ήταν € 26,6 και € 29,3, αντίστοιχα. Όσον αφορά τις κατασκευές, το ωριαίο κόστος εργασίας ήταν 23,7 ευρώ στις χώρες της  ΕΕ και 26,7 στις χώρες της  ζώνης του ευρώ.
Στην οικονομία κυρίως μη επιχειρηματικού χαρακτήρα (εξαιρουμένης της δημόσιας διοίκησης), ήταν € 27,2 και € 30,1 αντίστοιχα.

Στο εργατικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές των εργαζoμένων αλλά  και μη το μισθολογικό κόστος (π.χ. εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης).

Το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους στο συνολικό κόστος εργασίας για το σύνολο της οικονομίας ήταν 24,0% στις χώρες της Ε.Ε. και 25,9% στη ζώνη του ευρώ. Ο αριθμός αυτός κυμαινόταν από 6,7% στη Μάλτα έως 32,8% στη Γαλλία.

Αυτές οι εκτιμήσεις εκδίδονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δεδομένα καλύπτουν επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους και βασίζονται σε στοιχεία της Έρευνας Κόστους Εργασίας για το 2012, τα οποία υποβάλλονται με βάση τον Δείκτη Κόστους Εργασίας.


Το ωριαίο κόστος εργασίας σε € για το σύνολο της οικονομίας (εκτός από τη γεωργία και τη δημόσια διοίκηση), 2017 (επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους)


Μείωση του ωριαίου κόστους εργασίας στη Φινλανδία.

Το 2017, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ωριαίο κόστος εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία, εκφρασμένο σε €, αυξήθηκε κατά 2,3% στις χώρες της Ε.Ε. και κατά 1,9% στις ώρες της ζώνης του  ευρώ.

Στη ζώνη του ευρώ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στα κράτη μέλη της Βαλτικής: Λιθουανία (+ 9,0%), Εσθονία (+ 7,4%) και τη Λετονία (+ 7,0%). Η μόνη μείωση παρατηρήθηκε στη Φινλανδία (-1,5%).

Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε μικρή αύξηση 2,2 %.

Το 2008 το ωριαίο κόστος της εργασίας στην Ελλάδα ήταν, όπως αναφέρεται, στα 16,8 ευρώ. Το 2015 είχε πέσει στα 14,1 ευρώ ενώ το 2016 ήταν στα 14,2 ευρώ. Το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας (κυρίως για ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα) ήταν το 2017 στην Ελλάδα στο 25,7% του συνολικού κόστους

Το μεγαλύτερο ωριαίο κόστος εργασίας παρουσιάζει ο βιομηχανικός τομέα με 15,3 ευρώ. Στον τομέα των υπηρεσιών ήταν στα 14,3 ευρώ, ενώ στον τομέα των κατασκευών ήταν στα 10,2 ευρώ.

Για τα κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ το 2017, παρατηρήθηκε στη Ρουμανία (+ 17,1%) και τη Βουλγαρία (+ 12,0%) η μεγαλύτερη αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία, εκφρασμένη σε εθνικό νόμισμα.
 


Το ωριαίο κόστος εργασίας σε € για ολόκληρη την οικονομία (εξαιρουμένης της γεωργίας και της δημόσιας διοίκησης), σε επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλουςΩριαίο κόστος εργασίας σε €, σε επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους, κατανομή ανά οικονομική δραστηριότητα, 2017


----------

Γεωγραφικές πληροφορίες
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περιλαμβάνει: το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, , Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Η ζώνη του ευρώ περιλαμβάνει: Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Φινλανδία.

Μέθοδοι και ορισμοί
Το συνολικό κόστος εργασίας καλύπτει τα μισθολογικά και μη μισθολογικά έξοδα μείον τις επιδοτήσεις. Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα επαγγελματικής κατάρτισης ή άλλες δαπάνες, όπως δαπάνες για πρόσληψη, δαπάνες για ρούχα εργασίας κ.λπ.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας περιλαμβάνουν τις άμεσες αμοιβές, τα επιδόματα και τα επιδόματα που καταβάλλονται από τον εργοδότη σε μετρητά ή σε είδος σε μισθωτό σε αντάλλαγμα για εργασία, πληρωμές σε συστήματα αποταμίευσης των εργαζομένων, πληρωμές για μη εργάσιμες ημέρες και αμοιβές σε είδος όπως τρόφιμα, ποτά , καύσιμα, επαγγελματικά αυτοκίνητα κ.λπ.
Τα μη μισθολογικά έξοδα περιλαμβάνουν τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τους φόρους απασχόλησης που θεωρούνται ως κόστος εργασίας μείον τις επιδοτήσεις που αποσκοπούν στην επιστροφή μέρους ή του συνόλου των δαπανών άμεσης αμοιβής του εργοδότη.

Σημειώσεις χώρας:
Γαλλία: το άθροισμα που εμφανίζεται για το σύνολο της οικονομίας για το 2004 και το 2008 αποκλείει επίσης την ενότητα P (Εκπαίδευση) της NACE αναθ. 2. Ιταλία: τα δεδομένα μέχρι το 2012 δεν είναι αυστηρά συγκρίσιμα με το χρόνο λόγω μεθοδολογικών διακοπών.
Τα στοιχεία για το 2015 για την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία και την Ισλανδία προέρχονται από εθνικές πηγές.
Τα στοιχεία για το 2016 για τη Δανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Σουηδία και την Ισλανδία προέρχονται από εθνικές πηγές. Τα στοιχεία για το 2017 για τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Σουηδία και την Ισλανδία προέρχονται από εθνικές πηγές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης