Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tρίτη φάση της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης

30 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Αύριο, 1η Οκτωβρίου 2008 ξεκινά η τρίτη φάση της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης, με τη λειτουργία των έξι (6) νέων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tρίτη φάση της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης

Δελτίο Τύπου
Τρίτη, 30.09.2008
 
Αύριο, 1η Οκτωβρίου 2008 ξεκινά η τρίτη φάση της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης, με τη λειτουργία των έξι (6) νέων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Οι έξι νέοι φορείς, στους οποίους εντάσσονται ως τομείς με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια πενήντα τρεις (53) ασφαλιστικοί τομείς που προϋπήρχαν, τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και είναι:

    

    1. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ)

    2. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ ΜΜΕ)

    3. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)

    4. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

    5. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Σωμάτων Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

    6. Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ).

    

    Όπως προβλέπει ο Νόμος 3655/08, με την Διοικητική Αναδιάρθρωση :


-Δεν μεταβάλλονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και το είδος των παροχών των υπό ενοποίηση φορέων.

-Δεν θίγεται η υπηρεσιακή, μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του υπηρετούντος προσωπικού των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

-Σε κάθε νέο ασφαλιστικό οργανισμό συστήνονται κεντρικές ενιαίες υπηρεσίες διοίκησης, οικονομικών υπηρεσιών, επιθεώρησης και ελέγχου, πληροφορικής και νομικών υπηρεσιών. Οι εντασσόμενοι τομείς αποτελούν επί μέρους διευθύνσεις των νέων ταμείων.

-Υπάρχει πλειοψηφία των εκπροσώπων των εργαζομένων και συνταξιούχων στα Διοικητικά Συμβούλια των νέων φορέων τα οποία έχουν την αποφασιστική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και γενικά της λειτουργίας των νέων ασφαλιστικών οργανισμών των εντασσόμενων φορέων και κλάδων.

-Όλοι οι επικεφαλής (Διοικητές ή Πρόεδροι) των νέων ασφαλιστικών οργανισμών ορίστηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής αφού επελέγησαν κατόπιν προκήρυξης από προβλεπόμενη από το Νόμο επιτροπή, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στην επιλογή τους.

    
-Με το νέο σύστημα των 13 Ταμείων που δίνει τέλος στο αναποτελεσματικό και σπάταλο σύστημα των 133 φορέων γίνεται το μεγάλο βήμα:

    
-Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, με τη λειτουργία ενιαίων ελεγκτικών μηχανισμών για την είσπραξη εσόδων. Ενισχύεται η ουσιαστική και αποτελεσματική άσκηση εποπτείας και ελέγχου από την κεντρική διοίκηση με σκοπό την τήρηση της νομιμότητας και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων.

-Δημιουργία ενιαίων και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων σε κάθε Ταμείο, με τη συνδρομή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., του νέου φορέα που σύστησε η Κυβέρνηση για το σκοπό αυτό.

-Εξορθολογισμό των ανεξέλεγκτων δαπάνων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αφού αναπτύσσεται ενιαίος μηχανισμός προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου και ξεκινά η ενιαία μηχανογράφησή τους.

-Αποτελεσματική και διαφανής αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων τους. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κεντρικά και σε κάθε νέο Ταμείο έχει συσταθεί με το νέο νόμο ειδική υπηρεσία διαχείρισης των αποθεματικών του.

-Επίτευξη οικονομιών κλίμακας με τη μείωση των διοικητικών δαπανών λόγω της αναδιάρθρωσης του προσωπικού, της μείωσης του αριθμού των κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών και του περιορισμού του αριθμού των πάμπολλων συλλογικών θεσμικών οργάνων.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης