Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χρήσιμα άρθρα - εργαλεία για το «κλείσιμο» της χρήσης 2017

11 Απρίλιος 2018
Χρήσιμα άρθρα - εργαλεία για το «κλείσιμο» της χρήσης 2017
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


«Χρήση 2017» - Άρθρα/εργαλεία για το «κλείσιμο» της.
 
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

 
1) Τα «βήματα» για το κλείσιμο της χρήσης 2017. [Από το πρώτο Ισοζύγιο του Δεκεμβρίου έως την δημοσιοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων].
Εργασίες τέλους Χρήσεως 2017 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών. (άρθρο του Φώτη Λώλα)
 

2) Απογραφή [Υπόχρεοι – μέθοδοι αποτίμησης – κλπ]
Η απογραφή αποθεμάτων για το έτος 2016. Απαλλαγές, αναλυτικοί πίνακες, περιπτωσιολογία απογραφών. (άρθρο των Κωνσταντίνου Κουλογιάννη - Κωνσταντίνου Γραβιά)
Επίσης δείτε :
ΠΟΛ.1075/2016 . Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013
 

3) Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα φορολογικού έτους 2017

 
4) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών [βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις]
 

5) Το νέο έντυπο Ε3, του 2017.
ΠΟΛ.1044/2018 Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3
 

6) Φορολογική Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες [ Ισχύει για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία]
Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ] (άρθρο της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου)
 

7) Υπολογισμός των «παροχών σε είδος» [Ε.Ι.Χ - Δάνεια – κ.λπ].
Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – Επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 - ΣΟΛ Α.Ε. (άρθρο της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου)
Επίσης δείτε :
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013
 

8) Συναλλαγματικές διαφορές [Ποιες εκπίπτουν φορολογικά και πως τις χειριζόμαστε ως «προσωρινή διαφορά»]
Συναλλαγματικές διαφορές (Σ.Δ) - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός - Πίνακας Κ του εντύπου Ε3 και έντυπο Ν
(άρθρο του Αθανασόπουλου Λάμπρου)
 

9) Αποσβέσεις [Αξία κτήσης – Συντελεστές - κ.λπ]
Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση - Ομοιότητες και διαφορές) - Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής) (άρθρο της Λίνας Μοντεσάντου)
 

10) Φορολογική αναμόρφωση
Οδηγός «φορολογικής αναμόρφωσης» - Αναμόρφωση εξόδων και εσόδων κατά «κωδικό δηλώσεων» και κατά «λογαριασμό λογιστικής» (άρθρο του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου)

 
Επίσης δείτε:
Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων: Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων - Πρακτικά παραδείγματα
(άρθρο του Νασόπουλου Αντώνη)

 

11) Ενδοομιλικές συναλλαγές [Υπόχρεοι – Πίνακας – Φάκελος – κ.λπ]
Δείτε τα άρθρα του Κωστή Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές - Ορισμός συνδεδεμένων προσώπων
Φάκελος ενδοομιλικών συναλλαγών: «Εν αρχή ην……» - Αρχή των Ίσων Αποστάσεων (Arm’s Length Principle)

[όλα τα άρθρα: https://www.taxheaven.gr/default/widgets/keywordresults/tag/126)
 

12) Το έντυπο «Ν» του 2017
ΠΟΛ.1057/2018
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές
Το νέο έντυπο «Ν» 2017 - Οι νέοι κωδικοί και οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2016
 

13) Σύνταξη Ισολογισμού και Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ε.Λ.Π ( N. 4308/2014 ) – Σημειώσεις ( Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος )
https://www.taxheaven.gr/pagesdata/shmeiosis_niforopoulos.pdf

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 §2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( άρθρο του Πολύκαρπου Γιώτη )

 
14) Προσαρτήματα και Έκθεση Διαχειριστή / Διοικητικού Συμβουλίου [ Υποδείγματα ]
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες» ( άρθρο του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου )

Τo Προσάρτημα των Ε.Λ.Π.: Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα (διάθεση δωρεάν) Παναγιώτης Βρουστούρης - Κωνσταντίνος Καραμάνης.

Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.
Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

 
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, Έκθεση Διαχειριστή και Υπόδειγμα, μετά τον ν. 4403/2016 (άρθρο του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου)
 


15) Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων [ Κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων – Έκθεση Δ.Σ – Προσάρτημα – κ.λπ ]
Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών προς κυβερνήσεις) Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης