Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μη επιβολή προστίμου σε εκ παραδρομής υποβολή δήλωση παρακρατούμενου φόρου

Μη επιβολή προστίμου σε εκ παραδρομής υποβολή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ιστορικό

Με την υπ' αριθ /7-3-2017 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ επιβλήθηκε σε βάρος φορολογουμένου πρόστιμο ποσού 500,00 €, για το φορολογικό έτος 2014, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής προσωρινής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα για περίοδο παρακράτησης Ιουλίου (7ου) 2014.

Ο φορολογούμενος με ενδικοφανή προσφυγή που κατέθεσε, ζήτησε την ακύρωση του προστίμου, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

- Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015 δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση. Για την συγκεκριμένη φορολογική περίοδο (7ος 2014) δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής προσωρινής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων, η οποία υποβλήθηκε εκ παραδρομής.
- Η περίοδος του Ιουλίου αφορά το Τ.Π.Υ /2014 του προμηθευτή με Α.Φ.Μ στον οποίο δεν παρακρατήθηκε φόρος επί του ποσού των 300,00€.

Η Δ.Ε.Δ. με τα ακόλουθα σκεπτικά δέχθηκε την προσφυγή του φορολογούμενου και ακύρωσε το πρόστιμο.

Επειδή, στο άρθρο 61 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62, καθώς και οι συμβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ' του άρθρου 62 υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64».

Επειδή, στο άρθρο 62§1 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: α) β) γ) δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, ε) »

Επειδή, στο άρθρο 64§§1,5 & 8 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: α) β) γ) δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%) 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης 7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.»

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΠΟΛ.1135/4.10.2010: « Για το όριο των τριακοσίων ευρώ (300) λαμβάνεται υπόψη, η αξία του εισοδήματος κατά συναλλαγή, με βάση το προβλεπόμενο στοιχείο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ. Επίσης, το όριο των τριακοσίων ευρώ ανά συναλλαγή, συνδέεται με την αξία της πράξης ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως προκύπτει από την τυχόν υπογραφείσα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (Υπουργικές αποφάσεις περί ελαχίστων αμοιβών κλπ.) και όχι με την τμηματική εξόφληση της συναλλαγής »
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1012/3.1.2014: «Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.»

Επειδή, στο άρθρο 54§§1,2 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: ... γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση
παρακράτησης φόρου 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: ... δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015: « Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής)».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα συνυποβαλλόμενα με την ενδικοφανή προσφυγή στοιχεία προκύπτει ότι η υπ’ αρ -01-2015 αρχική προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα μηνός Ιουλίου (7ου) 2014 αφορούσε το Τ.Π.Υ 2014, εκδόσεως με Α.Φ.Μ καθαρής αξίας 300,00€, για το οποίο δεν υπήρχε υποχρέωσης παρακράτησης, δεδομένου ότι ο αντισυμβαλλόμενος ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και η αξία της συναλλαγής δεν υπερέβαινε τα 300,00€. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα καρτέλα του αντισυμβαλλόμενου (50.00.00 ), για το
συγκεκριμένο τιμολόγιο ουδέποτε διενεργήθηκε παρακράτηση από τον και η συνολική αξία αυτού είχε καταβληθεί στον αντισυμβαλλόμενο τμηματικά στις /06/2014 ποσό 69€ (Φ.Π.Α.) και στις /7/2014 ποσό 300€ (καθαρή αξία).

Ως εκ τούτου, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1252/2015 δεν θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο στην εν λόγω περίπτωση, καθώς δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση εκ μέρους του προσφεύγοντος συνεταιρισμού προς παρακράτηση φόρου και ούτε παρακρατήθηκε φόρος.

Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της υπ’ αριθ -04-2017 ενδικοφανούς προσφυγής του με ΑΦΜ και την ακύρωση της υπ’ αρ /7-3-2017 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013, φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης