Live Search Results

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2020 του ΕΦΚΑ

1 Μάρτιος 2018 -- ΣχόλιαΑ. Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) συστήθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με τον Ν. 4387/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα - ν. 4445/2016) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διοικητής του ΕΦΚΑ ανέλαβε ο κ. Μπακαλέξης (ΦΕΚ 729/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) την 01-01-2017.

Αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο Φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα μας και τον μοναδικό φορέα κύριας ασφάλισης και από 1.1.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του, εντάσσονται σε αυτόν αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης των οποίων ο Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται εφεξής καθολικός διάδοχος:

• Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.)
• Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.)
• Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)
• Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
• Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
• Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ)
• Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
• Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)

Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. διατηρούν την αυτοτελή νομική τους οντότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.

Επίσης, μεταφέρεται και υπάγεται στον ΕΦΚΑ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλισμένων Οφειλών (ΚΕΑΟ) με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια

Β. Επιδράσεις εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

Η λειτουργία ενός ενιαίου Φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης στην χώρα μας από 01.01.2017, θεωρήθηκε επιβεβλημένη και επιτακτική καθώς οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτικές μεταβολές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο θέτουν την ανάγκη για άμεσο εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος. Αναλυτικότερα κοινωνικοί, οικονομικοί και τεχνολογικοί παράγοντες επιδρούν και προδιαγράφουν το πλαίσιο εκσυγχρονισμού μέσα στο οποίο το ασφαλιστικό σύστημα λειτουργεί. Αυτοί συνοψίζονται στους εξής:

1. Κοινωνικές επιδράσεις

Οι κοινωνικές μεταβολές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια σε όλες σχεδόν τις χώρες και ειδικά στην Ελλάδα, είναι οι ακόλουθες:
• Η γήρανση του πληθυσμού.
• Υπογεννητικότητα.
• Αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής.
• Η συρρίκνωση του πληθυσμού στις παραγωγικές ηλικίες.
• Η ανεργία που αυξήθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια αλλά που το τελευταίο διάστημα σημειώνει σημαντική ύφεση.
• Η διατήρηση σε υψηλά ποσοστά του εργατικού δυναμικού που μεταναστεύει σε άλλες χώρες.
• Η αναλογία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους σε χαμηλό ποσοστό.

2. Τεχνολογικές επιδράσεις

• Τεχνολογικές εξελίξεις στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την απλούστευση σχέσεων κράτους -πολίτη.
• Χρήση νέων τεχνολογιών διαλειτουργικότητας των φορέων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους συναλλασσόμενους .

3. Οικονομικές επιδράσεις

• Η δραματική μείωση του ΑΕΠ τα προηγούμενα χρόνια η οποία όμως σήμερα παρουσιάζει τάσεις ανάκαμψης
• Υψηλά ακόμα ποσοστά σε εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή και αδήλωτη εργασία.
• Επιδείνωση στην αντιστοιχία εισφορών και καταβαλλόμενων συντάξεων.
• Δημοσιονομική επίδραση (πολύ υψηλό ακόμα δημόσιο χρέος).
• Η προσφυγική κρίση.

4. Πολιτικές Επιδράσεις

• Η εκδήλωση της κρίσης στη χώρα μας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των παροχών (συντάξεις κύριες και επικουρικές, παροχές σε χρήμα, κοινωνικά επιδόματα).
• Έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας με μικρό μέχρι στιγμής όφελος.
• Παράλληλα συντελείται μεταρρύθμισή του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που χαρακτηρίζεται από ισονομία, ισότητα και δικαιοσύνη.

Γ. Δυνατά σημεία Προκλήσεις και Προβλήματα

Η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής ασφάλισης στη χώρας μας τοποθετεί το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε νέες βάσεις προσφέροντας μια σειρά από πλεονεκτήματα που αναδεικνύονται ως τα δυνατά του σημεία με πολλές ευκαιρίες προς βελτίωση και εξέλιξη προς ένα νέο ισχυρό, εκσυγχρονισμένο ασφαλιστικό σύστημα.

Συγκεκριμένα τα δυνατά σημεία του νέου Οργανισμού είναι τα εξής:
• Η ένταξη όλων των Φορέων στον ΕΦΚΑ δημιουργεί οικονομίες κλίμακας γεγονός που συντελεί στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
• Συντελείται η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού με την καθιέρωση της ισονομίας σε όλους τους ασφαλισμένους.
• Εξετάζονται και απλοποιούνται οι διοικητικές λειτουργίες του φορέα με σκοπό την παροχή ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένων σύγχρονων υπηρεσιών εξυπηρέτησης / ενημέρωσης του πολίτη.
• Η γεωγραφική κατανομή των οργανικών μονάδων εξασφαλίζει αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο για όλους τους πολίτες.
• Ο Φορέας διαθέτει στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εργασιακή εμπειρία σε όλα τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης εξασφαλίζοντας την αύξηση της παραγωγικότητας.
• Δημιουργείται ενιαία πληροφοριακή βάση δεδομένων με απώτερο σκοπό την ενοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας όλων των εντασσόμενων φορέων. Τίθενται βάσεις για ελαχιστοποίηση χρόνου απονομής παροχών.
• Η παρουσία του Φορέα στο διαδίκτυο μέσω της νέας δικτυακής σελίδας με συνεχή ενημέρωση και ανανέωση του περιεχόμενου της.
• Αξιοποίηση υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας με το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης καθώς και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επιπλέον, ο ΕΦΚΑ προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στο έργο του θα πρέπει να ξεπεράσει μια σειρά από προκλήσεις και προβλήματα όπως είναι:
• η έλλειψη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
• η έλλειψη σύγχρονων υποδομών υπηρεσιών επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων
• η έλλειψη ενοποιημένου ψηφιοποιημένου ασφαλιστικού ιστορικού
• ο τεράστιος όγκος φυσικών αρχείων που διαφοροποιούνται ανά φορέα ως προς την μορφή και τον τόπο διατήρησής τους
• Το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας για τις οργανικές δομές
• η πολυνομία και πολυπλοκότητα στις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το μεταβατικό στάδιο
• η ανάγκη της διαρκούς εξειδικευμένης κατάρτισης του προσωπικού
• η δυσκολία στην αναπλήρωση των έμπειρων υπαλλήλων που αποχωρούν ή πρόκειται να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης (υψηλός βαθμός γήρανσης του προσωπικού)
• η υποστελέχωση περιφερειακών οργανικών μονάδων των ενταχθέντων φορέων που λειτουργούν κατά το μεταβατικό επίπεδο και των ΠΕΚΑ.

Δ. Σκοπός-Γενικές Αρχές και Αξίες

Σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, ο σκοπός του ΕΦΚΑ είναι η κάλυψη των υπακτέων στην ασφάλισή του προσώπων για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την νομοθεσία με την προβλεπόμενη χορήγηση:
α. μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους ή/και στα μέλη της οικογενείας τους
β. η χορήγηση προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους συνταξιούχους
γ. παροχών ασθένειας σε χρήμα
δ. ειδικών προνοιακών επιδομάτων και
ε. κάθε άλλης παροχής σε χρήμα ή υπηρεσιών, για τις οποίες καθίσταται αρμόδιος ο Ε.Φ.Κ.Α..
Ο νέος Οργανισμός εκπληρώνει τον σκοπό του πάντα προσανατολισμένος προς:
- την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με διαφάνεια, λογοδοσία, αντικειμενικότητα και σεβασμός στον πολίτη την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με επαγγελματισμό, ευγένεια, ετοιμότητα, ακρίβεια και ταχύτητα - την εξασφάλιση της επικοινωνίας και της προσβασιμότητας προς όλους τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους με γνώμονα την ισότητα και την δικαιοσύνη

Ε. Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του ΕΦΚΑ


Οι δημόσιοι οργανισμοί παγκοσμίως έχουν συνειδητοποιήσει την ολοένα αυξανόμενη αναγκαιότητα της στρατηγικής σκέψης και δράσης για την προσαρμογή τους στα σύγχρονα δεδομένα. Καλούνται πλέον, να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αλλαγές που συντελούνται σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, ανταγωνιστικό, τεχνολογικό και νομοθετικό περιβάλλον.

Μέσω του Στρατηγικού σχεδιασμού (Strategic planning) ο Οργανισμός καλείται να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική του, την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων, για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγματοποίηση του οράματός του. Το στρατηγικό σχέδιο, μέσα από την καινοτομία έχει την δυνατότητα να προσφέρει , την διαρκή αναπροσαρμογή και βελτίωση. Μπορεί να αποτελέσει για τον ΕΦΚΑ τον ακρογωνιαίο λίθο, προκειμένου όχι μόνο να λειτουργήσει αποτελεσματικά, στις απαιτητικές κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, αλλά και να θέσει τις βάσεις για την δημιουργία ενός ισχυρού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός εστιάζει στο μέλλον του Οργανισμού και θέτει τις προτεραιότητές . Ενδυναμώνει τις εσωτερικές του διαδικασίες, εξασφαλίζοντας τις συνθήκες ώστε οι υπάλληλοι καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εργάζονται με κοινό στόχο, σκοπό, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Επίσης, επικαιροποιεί και αναπροσαρμόζει την κατεύθυνση του φορέα, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί με επιτυχία, αποτελεσματικότητα και επάρκεια σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΣΤ. Το Όραμα του Ε.Φ.Κ.Α

Το Όραμα του οργανισμού είναι:
«Η εξασφάλιση των κάθε είδους παροχών προς τους πολίτες, με μια απλοποιημένη και ταυτόχρονα φιλική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε αυτούς, η οποία υποστηρίζεται, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Με την ΝΕΑ, ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων του νέου οργανισμού ΕΦΚΑ, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Οικοδομείται το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης του ελληνικού κράτους πάνω σε ΝΕΕΣ βάσεις. Βασικοί πυλώνες του είναι η αρχή της δικαιοσύνης, της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων και της διεύρυνσης ευκαιριών προς όλους τους πολίτες».

Ζ. Αποστολή του Ε.Φ.Κ.Α.


Ο ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, την βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και να παρέχει:

• Βέλτιστες παρεχόμενες υπηρεσίες
Αξιοποίηση και ανάπτυξη ενιαίων μηχανογραφικών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες φιλικές προς τον χρήστη και με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας προς τους πολίτες.

• Οικονομική επάρκεια
Ενίσχυση εσόδων, μέσω της αξιοποίησης της ενιαίας περιουσίας του φορέα και της ενίσχυσης του ελεγκτικού μηχανισμού.

• Διοικητική Οργάνωση
Διάρθρωση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, με την ψυχή του οργανισμού, το υπάρχον προσωπικό, το οποίο θα αξιοποιηθεί και θα κατανεμηθεί κατάλληλα σε όλες τις οργανικές του μονάδες

• Συντάξεις
Μείωση του χρόνου απονομής σύνταξης μέσω της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων

• Θέματα ασφάλισης και Παροχών
Κατάρτιση ενιαίου κανονισμού ασφάλισης και παροχών με ίσα δικαιώματα για όλους.

Η. ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του φορέα για το 2018-2020 διαρθρώνεται σε οκτώ άξονες δραστηριότητας του ΕΦΚΑ :
1. Ασφαλιστικές Εισφορές
2. Συντάξεις
3. Παροχές και Υγεία
4. Διοικητική Υποστήριξη
5. Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων και Εργοδοτών
6. Πληροφορική και Τεχνολογία
7. Οικονομική Λειτουργία
8. Στρατηγικός Σχεδιασμός

Θ. Στρατηγικοί Στόχοι

1ος Στρατηγικός Στόχος: Βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών ώστε να αναπτυχθεί η ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλισμένων - φορέα και μία ενιαία διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών.
Απαραίτητη προϋπόθεση στα αρχικά βήματα του φορέα για την ερχόμενη τριετία είναι να καταρτιστεί η Στρατηγική Εξυπηρέτησης του κοινού (ενεργοί ασφαλισμένοι, έμμεσα μέλη, συνταξιούχοι, εργοδότες, οργανισμοί), η οποία περιλαμβάνει την κατάρτιση και υλοποίηση τεσσάρων βασικών δράσεων:
• Την δημιουργία του Χάρτη-πλαίσιου παροχής υπηρεσιών
• Την κατάρτιση των Προτύπων Εξυπηρέτησης Κοινού
• Τη συνεχή παρακολούθηση/αξιολόγηση των Προτύπων Εξυπηρέτησης Κοινού
• Την δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2ος Στρατηγικός Στόχος: Η καθιέρωση συστήματος διοικητικού εκσυγχρονισμού και μεθόδων στρατηγικού σχεδιασμού για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του φορέα και προς όφελος των πολιτών.
Το νέο «οργανόγραμμα» θα προσφέρει μία σύγχρονη δομή διοίκησης και οργάνωσης για τα επόμενα χρόνια:
• Η προτεινόμενη διάρθρωση προβλέπει καταρχήν την δημιουργία 13 Π.Υ.Σ.Υ, σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την διασφάλιση της ορθολογικής διοίκησης και των ποιοτικών υπηρεσιών σε κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία. Ο ρόλος των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ), είναι κρίσιμος για την εξασφάλιση της υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του Ε.Φ.Κ.Α και της τήρησης των προτύπων για χρηστή διοίκηση.
Αποτελούν τον κύριο σύνδεσμο μεταξύ της Κεντρικής
Υπηρεσίας και του δικτύου Τοπικών υποκαταστημάτων και όταν ξεκινήσουν τη λειτουργία τους, θα συμβάλλουν καθοριστικά, ώστε οι υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Ε.Φ.Κ.Α, ως σύγχρονος υπερ-οργανισμός. Το σημερινό δίκτυο των 355 Τοπικών Υποκαταστημάτων θα αναδιαταχθεί, ώστε να παρέχει το κατάλληλο επίπεδο εξυπηρέτησης για την κάλυψη των απαιτήσεων των ασφαλισμένων σε τοπικό επίπεδο.
• Εκτός από τα παραπάνω ο Ε.Φ.Κ.Α θα εισαγάγει μια νέα περιφερειακή δομή που θα αποτελείται από 11 Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), σε όλη την Ελλάδα. Το έργο αυτής της νέας δομής, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τους πόρους από ασφαλιστικές εισφορές και να πατάξει την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροαποφυγή και την αδήλωτη εργασία. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού φορέα ελέγχου, για πρώτη φορά ,θα βοηθήσει στην διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για το μέλλον.

3ος Στρατηγικός Στόχος:
Αξιολόγηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του ΕΦΚΑ και εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών σε όλες τις υπηρεσίες του φορέα.
Ειδικότερα, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες εργασίες:
• Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη έργων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα 2014-2020: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα- ΕΦΚΑ, έργο για την καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, έργο για την μείωση του χρόνου Απονομής Σύνταξης με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το έργο για την ψηφιοποίηση ασφαλιστικού ιστορικού/ασφαλιστικού χρόνου.
• Ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr και υποστήριξη του εσωτερικού δικτύου Intranet του ΕΦΚΑ (intranet.efka.gov.gr)
• Αναβάθμιση του εξοπλισμού και επαύξηση χωρητικότητας του Call Center ΕΦΚΑ (1555).

I. Διαχείριση Κινδύνου

Ο ΕΦΚΑ για πρώτη φορά στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει την μεθοδολογία "Διαχείρισης κινδύνου'' σε όλους τους τομείς δράσης του Φορέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ο ΕΦΚΑ ως μεγάλος οργανισμός έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων και απειλών. Αυτές θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων. Ως εκ τούτου, η διαχείριση κινδύνων αφενός αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες συστατικό για την μεγιστοποίηση της πιθανότητας επίτευξης των επιθυμητών στόχων και αφετέρου αποτελεί μέρος της χρηστής διοίκησης.

Στόχος της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων, είναι η εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης αυτών, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανές ευκαιρίες και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις.

Η δομημένη προσέγγιση της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων θα προσφέρει τα παρακάτω οφέλη στον οργανισμό:
• Θα ευαισθητοποιήσει τα στελέχη του Οργανισμού ως προς τις διαδικασίες ελέγχου και αλλαγή της κουλτούρας ασφαλισμένων
• Θα συμπληρώσει το έργο της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου
• Θα εξασφαλιστεί πως κάθε έκθεση σε κίνδυνο αναγνωρίζεται και διαχειρίζεται κατάλληλα
• Θα αποτελέσει βασικό κομμάτι της διαδικασίας του επιχειρησιακού σχεδίου
• Θα εξασφαλίσει πως οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες σε σχέση με την διαχείριση των κινδύνων είναι ξεκάθαρα ορισμένοι.
• Θα συμβάλει στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών
• Θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
• θα προάγει την καινοτομία

I. Επίλογος

Η δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στην χώρα μας, αποτελεί την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρόκληση μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ τα οφέλη και πλεονεκτήματα που αναμένονται είναι πολλά και σημαντικά.

Όμως, προκειμένου το εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία, όλα τα ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα μέρη και οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή το σύνολο του προσωπικού του Οργανισμού, της Διοίκησης, της Πολιτείας, αλλά και των ίδιων των πολιτών είναι απαραίτητο να γίνουμε ΟΛΟΙ συμμέτοχοι σε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories