Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στις φορολογικές διατάξεις για την αγορά πρώτης κατοικίας ζητεί η Ε.Ε.

18 Σεπτέμβριου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα επίσημο αίτημα για την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, βάσει των οποίων παρέχεται στους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικίας, χωρίς όμως να παρέχεται η ίδια απαλλαγή στους αγοραστές πρώτης κατοικίας που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα αλλά προτίθενται να εγκατασταθούν μελλοντικά στη χώρα αυτή.
Αλλαγές στις φορολογικές διατάξεις για την αγορά πρώτης κατοικίας ζητεί η Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στην Ελλάδα επίσημο αίτημα για την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων, βάσει των οποίων παρέχεται στους μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων για την αγορά πρώτης κατοικίας, χωρίς όμως να παρέχεται η ίδια απαλλαγή στους αγοραστές πρώτης κατοικίας που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα αλλά προτίθενται να εγκατασταθούν μελλοντικά στη χώρα αυτή.

Επιπλέον, η Ελλάδα καλείται να καταργήσει τις διακρίσεις που συνίστανται στην, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, απαλλαγή των ελλήνων υπηκόων που διαμένουν στο εξωτερικό από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα, χωρίς όμως να παρέχεται η ίδια απαλλαγή σε αλλοδαπούς. Το εν λόγω αίτημα έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 226 της συνθήκης.

Εάν η Ελλάδα δεν τροποποιήσει τις νομοθετικές της διατάξεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι απαλλαγές που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία συνιστούν παράβαση της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και της ελευθερίας εγκατάστασης που προβλέπονται τόσο στη συνθήκη όσο και στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι, για πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και αγοράζουν την πρώτη κατοικία τους στη χώρα αυτή, η Ελλάδα δύναται να επιφυλάσσει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση σε σύγκριση με εκείνους που απλώς αγοράζουν το εν λόγω ακίνητο για επενδυτικούς σκοπούς. Η διαφορετική αυτή μεταχείριση δύναται να αιτιολογηθεί με βάση την προώθηση της αγοράς κατοικίας και την πρόληψη ή τουλάχιστον τον περιορισμό της κερδοσκοπίας. Εντούτοις, η ίδια μεταχείριση πρέπει να προβλέπεται για όλους τους αγοραστές πρώτης κατοικίας που προτίθενται να εγκατασταθούν στο εν λόγω ακίνητο, είτε κατοικούν ήδη μόνιμα στην Ελλάδα κατά τη στιγμή της αγοράς, είτε όχι.

Εξάλλου, η Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα εισάγει διακρίσεις εις βάρος των μη μονίμων κατοίκων που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι σε σύγκριση με μη μόνιμους κατοίκους που είναι Έλληνες υπήκοοι, στο βαθμό που οι τελευταίοι απαλλάσσονται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την καταβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στην Ελλάδα σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας στην εν λόγω χώρα.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης