Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ζημία, από την διαγραφή ανείσπρακτου ποσού από τον τελικό κομιστή επιταγής που εκδόθηκε από επιχείρηση που υπήχθη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ΠτΚ, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα - ΣΟΛ ΑΕ

2 Μάρτιου 2018
Η ζημία, από την διαγραφή ανείσπρακτου ποσού από τον τελικό κομιστή επιταγής που εκδόθηκε από επιχείρηση που υπήχθη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ΠτΚ, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα - ΣΟΛ ΑΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018

Η ζημία, από την διαγραφή ανείσπρακτου ποσού από τον τελικό κομιστή επιταγής που εκδόθηκε από επιχείρηση που υπήχθη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ΠτΚ, αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

ΕΡΩΤΗΜΑ


Ανώνυμη εταιρεία έλαβε από πελάτη της, που ήταν και τελευταίος οπισθογράφος, μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως εταιρείας που υπήχθη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ΠτΚ. Η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου που επικύρωσε την συμφωνία εξυγίανσης εκδόθηκε το 2017.

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, η συμφωνία δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, ακόμα και αν ο πιστωτής δεν είναι συμβαλλόμενος ή δεν ψήφισε υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης.

Με βάση την μετέπειτα διαδικασία για την υλοποίηση της επικυρωθείσας συμφωνίας, ο κομιστής των επιταγών εισέπραξε το 50% της αξίας τους και επέστρεψε στον εκδότη τα σώματα των επιταγών.

Η ζημία που θα προκύψει από τη διαγραφή, στο φορολογικό έτος 2017 του μη εισπραχθέντος ποσού, θεωρείται φορολογικά αναγνωρίσιμη δαπάνη δεδομένου ότι η ελεγχόμενη εταιρεία δεν είχε εμπορικές συναλλαγές με την εκδότρια των επιταγών, αλλά με τον οπισθογράφο των επιταγών που ή-ταν και ο πελάτης της;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

• Η ελεγχόμενη, ως τελικός κομιστής επιταγών εκδόσεως εταιρειών των οποίων οι συμφωνίες εξυγίανσης επικυρώθηκαν από το Δικαστήριο, είναι πιστωτής της εκδότριας, σε περίπτωση δε πτώχευσης της τελευταίας θα καθίστατο πτωχευτικός πιστωτής της.

• Εφ’ όσον η συμφωνία εξυγίανσης επικυρωθεί από το Δικαστήριο, καθίσταται δεσμευτική και για τους πιστωτές που δεν συμμετείχαν σε αυτήν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του υπό τον τίτλο «Αποτελέσματα της επικύρωσης» άρθρου 125 του Ν. 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα:

«1. Το σχέδιο, από την τελεσιδικία της απόφασης που το επικυρώνει, κατά το περιεχόμενο που διαμορφώνει τα δικαιώματα των πιστωτών, αποκτά δεσμευτική ισχύ για όλους τους πιστωτές, οποιασδήποτε κατηγορίας και νομικής μορφής, ανεξάρτητα αν έχουν αναγγείλει ή μη τις απαιτήσεις τους, περιλαμβανομένων και των πιστωτών που μειοψήφησαν ή προέβαλαν αντίρρηση ή απείχαν από την ψηφοφορία ή δεν συμμετείχαν σ΄ αυτή.»

• Περαιτέρω, η παρεμβολή ενδιάμεσων οπισθογράφων («συνοφειλετών εις ολόκληρον του [πρωτ]οφειλέτη») δεν ασκεί επιρροή στην κτήση από τον τελικό κομιστή της ιδιότητας του δεσμευόμενου από την συμφωνία εξυγίανσης της εκδότριας επιχείρησης πιστωτή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 του ως άνω άρθρου:

«4. Τα δικαιώματα των πτωχευτικών πιστωτών κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον του οφειλέτη, καθώς και τα υφιστάμενα δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα τρίτων, περιορίζονται στο ίδιο ποσό με την απαίτηση κατά του οφειλέτη, εκτός αν δεν συναινεί ο εξασφαλιζόμενος πιστωτής. Σε περίπτωση ικανοποίησης πιστωτή από εγγυητή ή συνοφειλέτη εις ολόκληρο, ο οφειλέτης ευθύνεται έναντι των τελευταίων, εάν συντρέχει δικαίωμα αναγωγής, με τον ίδιο τρόπο που ευθύνεται κατά το σχέδιο έναντι του πιστωτή που ικανοποιήθηκε από αυτούς.»

• Άλλωστε, αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται και στην οικεία Συμφωνία Εξυγίανσης, όπως αυτή διαλαμβάνεται στην εκδοθείσα το 2017 απόφαση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου.

• Στην ΠΟΛ.1080/2017 με θέμα: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής αυτού σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» αναφέρονται και τα εξής:

2.(γ) «Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 106γ ΠτΚ, από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμα και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης….».

6. (Α) Σχηματισμός προβλέψεων «Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης σύμφωνα με τον ΠτΚ, σε περίπτωση που ο πιστωτής δεν είχε ήδη σχηματίσει πρόβλεψη για το ποσό της επισφαλούς απαίτησης με βάση τις ενέργειες που είχε αναλάβει κατά το παρελθόν για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης, αυτός μπορεί να σχηματίσει φορολογικά αναγνωρίσιμη πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης, κατά τον χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο δικαστήριο…..Το ποσό της κατά τα ανωτέρω σχηματισθείσας πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό κατά το οποίο μειώνεται η απαίτηση με βάση την αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης…».

6. (Β) Διαγραφή απαιτήσεων «Σε περίπτωση επικύρωσης από το πτωχευτικό δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι της επιχείρησης και εφόσον, πριν από την επικύρωσή της, δεν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη για το ποσό της επισφαλούς απαίτησης που μειώνεται βάσει της συμφωνίας (ή είχε σχηματισθεί μικρότερη πρόβλεψη), οι πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων καλύπτονται από τη συμφωνία, μπορούν να διαγράψουν οριστικά το μέρος της απαίτησης που καλύπτεται από τη συμφωνία και να εκπέσουν το σχετικό ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους εντός του οποίου επικυρώνεται η συμφωνία εξυγίανσης από το πτωχευτικό δικαστήριο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013……»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι έχουν εφαρμογή τα όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ.1080/2017, δηλαδή μπορεί να διαγραφεί οριστικά το μέρος της απαίτησης που καλύπτεται από τη συμφωνία εξυγίανσης και να εκπέσει το σχετικό ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2017.


Νομοθεσία-Νομολογία
Πτωχευτικός Κώδικας
ΠΟΛ.1080/2017Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης