Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμα για μη έκδοση, ανακριβή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ

15 Φεβρουάριου 2018 Σχόλια
Πρόστιμα για μη έκδοση, ανακριβή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Με την ΠΟΛ.1026/2018 δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων για αρκετές περιπτώσεις. Μια σημαντική αναφορά στην εν λόγω εγκύκλιο αφορά στη μη έκδοση, ανακριβή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 54, παρ. 1 περ. ιε' του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4474/2017). Οι υπόψη διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις παραβάσεων που διαπράττονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι από 7.6.2017 και εφεξής.


-> Ποιο είναι το ύψος του προστίμου

Για παραβάσεις που αφορούν στη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, την ανακριβή έκδοση στοιχείων ή τη λήψη ανακριβών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., οι οποίες διαπράττονται από 7.6.2017 και μετά επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 54, όπως αυτές προστέθηκαν με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4474/2017, ήτοι 500 ή 1000 ευρώ ανάλογα εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους και της αξίας των στοιχείων.

-> Ποιες πράξεις αφορά

Ως πράξεις για τις οποίες τα στοιχεία που εκδίδονται δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ ενδεικτικά νοούνται:

α. Οι πράξεις του άρθρου 22 του κώδικα Φ.Π.Α.(ν.2859/2000), δηλαδή πράξεις που διενεργούν οι υποκείμενοι στο εσωτερικό της χώρας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους (π.χ. γιατροί, ασφαλιστικοί πράκτορες, φροντιστήρια, κλπ),

β. Οι πράξεις που διενεργούν οι υποκείμενοι που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του άρθρου 39 του κώδικα Φ.Π.Α. (μικρές επιχειρήσεις),

γ. Οι πράξεις που διενεργούν κατηγορίες επαγγελματιών που εντάσσονται στα ειδικά καθεστώτα καταβολής του φόρου όπως του άρθρου 40 του κώδικα Φ.Π.Α. (κατ' αποκοπή καταβολής φόρου αλιείς, ιππήλατα οχήματα) του άρθρου 43 του κώδικα Φ.Π.Α. (πρακτορείων ταξιδιών), του άρθρου 45  του κώδικα Φ.Π.Α. (μεταχειρισμένων αγαθών).

δ. Επιπλέον, πράξεις για τις οποίες τα στοιχεία που εκδίδονται δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. νοούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι περιπτώσεις που απαριθμούνται στις απαλλαγές των άρθρων 24,25 και 26 του κώδικα Φ.Π.Α., στις ειδικές απαλλαγές του άρθρου 27 του κώδικα Φ.Π.Α., στις απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 28 του κώδικα Φ.Π.Α.).

ε. Στις υπόψη πράξεις περιλαμβάνονται και αυτές, για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια αγοράς, τίτλοι κτήσης, κλπ).
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης