Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

20 Φεβρουάριος 2018
ΔΕΔ - Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Μια ακόμη θετική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από τη Δ.Ε.Δ. σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε πρόστιμο 100,00 ευρώ το οποίο επιβλήθηκε σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.


Ιστορικό


Με τη με αριθμό ........... πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ επιβλήθηκε σε φορολογούμενο , πρόστιμο ποσού 120,00 €, γιατί υπέβαλε εκπρόθεσμα στις 29/10/2014 1η τροποποιητική (της εμπροθέσμως υποβληθείσας αρχικής) δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, από την οποία δεν προέκυψε διαφορά φόρου.
Με την συγκεκριμένη τροποποιητική δήλωση ο φορολογούμενος διόρθωσε μόνο το σημείο που ανέφερε τη μητέρα του ως προστατευόμενο μέλος (είχε αναγράψει το Α.Φ.Μ της), συμπληρώνοντας το σωστό όνομα της κόρης του, (Κωδικός 832 στην τροποποιητική ηλεκτρονική δήλωση).

Ο φορολογούμενος ζήτησε την ακύρωση του προστίμου επικαλούμενος :
α) Αυτή αλλαγή έγινε με την τροποποιητική δήλωση ( κατόπιν οδηγιών της διοίκησης) , προκειμένου η μητέρα του,(Α.Φ.Μ....), να προβεί εκ νέου στην υποβολή της αίτησης ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης για την περίοδο 2014-2015, όπως και τελικά έγινε, με αριθμό υποβολής και έγκριση στις 10/12/2014.
β) Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης δε μετέβαλε το αρχικό πιστωτικό ποσό των 137,48 ευρώ,


Η ΔΕΔ έκανε αποδεκτή την ενδικοφανή προσφυγή με τα παρακάτω σκεπτικά :


Επειδή με τη διάταξη του άρθρ. 18 ν. 4174/2013 ορίζεται ότι «Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης». Σύμφωνα δε με το άρθρ. 19 παρ. 2 ν. 4174/2013, «Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης».


Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα «ή υποβάλει ελλιπή» δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και στ' της παραγράφου 1.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/20.11.2015 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)»: «2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)
α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (παρ. 1 περ. α') ...
2). Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (εκ παραδρομής)»
Εξάλλου, επισημαίνεται ότι η διαγραφή του ΑΦΜ τη μητέρας του που την ανέγραφε ως προστατευόμενο μέλος στην αρχική δήλωση (αντί της κόρης του ....... που ανέγραψε στον κωδικό 832 στην τροποποιητική ηλεκτρονική δήλωση που υπέβαλλε εκ νέου, δεν συγκαταλέγεται στην τροποποίηση στοιχείων που άπτονται άμεσα της φορολογητέας ύλης.

Επειδή, το συγκεκριμένο σφάλμα ουδόλως επηρεάζει την φορολογητέα υλη και την φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντα.

Επειδή, εν προκειμένω για να διορθώσει το εν λόγω σφάλμα, υπέβαλλε την ........./2014 τροποποιητική φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2014 από την οποία δεν μεταβλήθηκε το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης.

Επειδή, εξαιρετικά στην παρούσα περίπτωση, για λόγους χρηστής διοίκησης πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή.

Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της  ενδικοφανούς προσφυγής.
Οριστική φορολογική υποχρέωση: Πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/2013 για το οικον. έτος 2014: 00,00€


Σημείωση επιστημονικής ομάδας: Υπενθυμίζουμε ότι η Δ.Ε.Δ. έχει αποφασίσει βάσει του ίδιου σκεπτικού και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και μέσω των αποφάσεών της ακύρωσε πρόστιμα εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για:


Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

Εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από φορέα

Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για διαγραφή συζύγου

■ Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης