Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τι απαντάει η ΔΕΔ στους οφειλέτες που επικαλούνται τα δισεκατομμύρια του Α. Σώρρα για τη διαγραφή των οφειλών τους

14 Φεβρουάριος 2018
Τι απαντάει η ΔΕΔ στους οφειλέτες που επικαλούνται τα δισεκατομμύρια του Α. Σώρρα για τη διαγραφή των οφειλών τους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΗ ιστορία του κ. Αρτέμη Σώρρα και των δισεκατομμυρίων τα οποία θα έσωζαν την Ελλάδα, αλλά και τους πολίτες από τα χρέη τους είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Είχαμε ακούσει ιστορίες για φορολογούμενους οι οποίοι παρασυρόμενοι από τη ρητορεία του συγκεκριμένου ανθρώπου ζητούσαν από υπαλλήλους εφοριών τη διαγραφή των οφειλών τους. Αυτό όμως που μας εξέπληξε ακόμη περισσότερο είναι ότι υπήρξαν φορολογούμενοι οι οποίοι προσέφυγαν με ενδικοφανή προσφυγή στη Δ.Ε.Δ. επικαλούμενοι τα δισεκατομμύρια του κ. Αρτέμη Σώρρα!

Ενδεικτική είναι μια πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.Δ. η οποία απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου για τη διαγραφή οφειλών ύψους 10.408,53 ευρώ. Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή με βάση τις οφειλές που εμφανίζονταν στον πίνακα χρεών της προσωποποιημένης πληροφόρησης του λογαριασμού του στο Taxisnet.  Η Δ.Ε.Δ. με το βασικό σκεπτικό ότι ο πίνακας οφειλών της προσωποποιημένης πληροφόρησης δεν εμπίπτει στο στάδιο προσδιορισμού του φόρου, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου στερείται εκτελεστότητας, απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή ως απαράδεκτη.

-> Ιστορικό
Ο οφειλέτης ενημερώθηκε για το συνολικό ποσό οφειλών του ύψους 10.408,53 ευρώ από τον πίνακα ληξιπρόθεσμων ατομικών του οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., στη συνέχεια αιτήθηκε τη διαγραφή της οφειλής  ισχυριζόμενος ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών του από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού ύψους 600 δις δολαρίων Αμερικής και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και ο ίδιος, καθώς και από τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του Έθνους μας.

-> Το σύνολο των σκεπτικών της Δ.Ε.Δ.  

Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ορίζεται ότι: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του....»

Επειδή, στην παρ. 8 του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ορίζεται ότι «κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια απευθείας κατά οποιασδήποτε πράξης που εξέδωσε η Φορολογική Διοίκηση είναι απαράδεκτη».

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, συνάγεται σαφώς ότι σκοπός της θέσπισης της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής είναι μεταξύ άλλων η λειτουργία ενός σταδίου προελέγχου για εκείνες τις υποθέσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής, κατά συνέπεια, στο πεδίο εφαρμογής της ενδικοφανούς προσφυγής υπάγονται οι πράξεις, οι οποίες με βάση το προϊσχύον καθεστώς προσβάλλονταν απευθείας στα δικαστήρια με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής (άρθρο 63 επ. Κ.Δ.Δ.).

Επειδή,
εξάλλου, η δυνατότητα άσκησης προσφυγής αφορά σε πράξεις, εκ των οποίων απορρέουν διαφορές ουσίας που αναφύονται στο στάδιο προσδιορισμού των οικονομικών βαρών (π.χ. πράξη καταλογισμού φόρου ή προστίμου).

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν 4174/2013, ορίζεται ότι: « 1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα πραγματοποιείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου. 2. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόμο είναι: α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου γ) στην περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, ε) στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, στ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η απόφαση αυτή, ζ) σε περίπτωση επιβολής προστίμων οι αντίστοιχες πράξεις, η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης.

Επειδή, περαιτέρω στις διατάξεις της ΠΟΛ.1212/23.11.2012, με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ, προβλέπεται ι ότι: «.....Ο υπόχρεος, προς καταβολή ενημερώνεται για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ.Ρ.Ο. με τους παρακάτω τρόπους :α) Με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr., παρέχεται η δυνατότητα, στον εγγεγραμμένο χρήστη, να λαμβάνει πληροφορίες για τις οφειλές και τις τυχόν ρυθμίσεις του, για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ.Ρ.Ο. που αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και η δυνατότητα εκτύπωσης των κωδικών αυτών.......

Επειδή ο προσβαλλόμενος πίνακας ατομικών οφειλών του προσφεύγοντος, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, από τον οποίο προκύπτει για τον προσφεύγοντα συνολικό ποσό οφειλών ύψους 10.408,53 €, δεν εμπίπτει στο στάδιο προσδιορισμού του φόρου, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου στερείται εκτελεστότητας. Συνεπώς, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ    /25-05-2017 ενδικοφανούς προσφυγής του .....με Α.Φ.Μ    ως απαράδεκτης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης