Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd 3) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2018

1 Φεβρουάριος 2018
(Upd 3) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

(Upd) Μετά τη δημοσίευση της ΠΟΛ.1015/2018 στις 2.2.2018, που καθόρισε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής και τη διαδικασία επιβολής και απόδοσής του (άρθ. 53 ν.4389/2016)

(Upd 2) Με την ΠΟΛ.1033/2018 άλλαξαν οι προθεσμίες υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία (ΜΥΦ) για τα έτη 2017 και επόμενα. Η προθεσμία λήγει την 31η Μαρτίου 2018 και λόγω της αργίας (Σάββατο) μεταφέρεται στις 2.4.2018

(Upd 3) Παράταση στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε. μέχρι 12 Μαρτίου 2018 με την από 28/02/18 ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε.


Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις υπάρχουν και κάποιες ακόμη για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) Έως τις 28.2.2018 υποβάλλονται οι δηλώσεις και καταβάλλεται το 1/4 των φόρων πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975

β) Έως τις 28.2.2018 πραγματοποιείται η διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτά προβλέπονται από τις  ΠΟΛ.1077/26.3.2012, ΠΟΛ.1033/28.1.2014 και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1122/16.6.2015 (δείτε παρακάτω αναλυτικά).

γ) Έως τις 28.2.2018 πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017 (ΜΥΦ) (Αλλαγή προθεσμίας έως 31.3.2018 (2.4.2018 λόγω αργίας) με την ΠΟΛ.1033/2018).

δ) Έως τις 28.2.2018 12.3.2018 υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε. (Παράταση μέχρι 12 Μαρτίου 2018 με την από 28/02/18 ανακοίνωση του ΟΕΕ)

ε) Έως τις 28.2.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η οριστική παύση στο υποσύστημα του taxisnet, των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

στ) Έως τις 28.2.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), μετά την παράταση που δόθηκε με την με αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028/2018 απόφαση.

ζ) Έως τις 28.2.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.). Δείτε σχετικά εδώ.

η) Έως τις 28.2.2018 πρέπει να υποβληθεί (εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) η δήλωση και να αποδοθεί ο φόρος διαμονής για τον μήνα Ιανουάριο 2018.


Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου 2018

12 Φεβρ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 12 Φεβρ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιανουαρίου

Φ.Π.Α.

 1. 12 Φεβρ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

15 Φεβρ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 15 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 15 Φεβρ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιανουαρίου

16 Φεβρ. 2018 Λοιπές υποχρεώσεις
 1. 16 Φεβρ. 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιανουαρίου

20 Φεβρ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων

 2. 20 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιανουαρίου

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

26 Φεβρ. 2018 Φ.Π.Α.
 1. 26 Φεβρ. 2018 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

 2. 26 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 26 Φεβρ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Δεκεμβρίου

28 Φεβρ. 2018 Παρακρατούμενοι φόροι
 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 2. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 3. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 4. 28 Φεβρ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Δεκεμβρίου)

 5. 28 Φεβρ. 2018 Προκαταβλητέος φόρος που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Δεκεμβρίου)

Φ.Π.Α.

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιανουαρίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Φεβρ. 2018 Οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ

 2. 28 Φεβρ. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Intrastat

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή INTRASTAT ΟΝ LINE

ΑΠΔ ΕΦΚΑ

Μισθωτήρια στο Taxisnet

Γνωστοποίηση αδειών στην ΕΡΓΑΝΗ

Δηλώσεις και φόροι πλοίων

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας

Πόθεν Έσχες

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή καταλόγου ελεγχόμενων προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003, υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.)

Καταστάσεις πελατών, προμηθευτών (ΜΥΦ)

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017 (Παράταση έως τις 31.3.2018 (2.4.2018 λόγω της αργίας)

Επάγγελμα λογιστή φοροτεχνικού

 1. 28 Φεβρ. 2018 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 28 Φεβρ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους δημοσίων θεραπευτηρίων, κλινικών των ταμείων ασφάλισης και των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης

 2. 28 Φεβρ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων (ασφαλίστρων κ.λπ.) προηγούμενου έτους από επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης

 3. 28 Φεβρ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

 

 

Αργίες δημοσίου για το 2018

Τα Άγια Θεοφάνια Σάββατο

6 Ιανουαρίου 2018

Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα

19 Φεβρουαρίου 2018

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Κυριακή

25 Μαρτίου 2018

Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή

6 Απριλίου 2018

Μεγάλο Σάββατο Σαββάτο

7 Απριλίου 2018

Πάσχα Κυριακή

8 Απριλίου 2018

Δεύτερη μέρα του Πάσχα Δευτέρα

9 Απριλίου 2018

Πρωτομαγιά Τρίτη

1 Μαΐου 2018

Αγίου Πνεύματος Δευτέρα

28 Μαΐου 2018

Κοίμηση της Θεοτόκου Τετάρτη

15 Αυγούστου 2018

28η Οκτωβρίου Κυριακή

28 Οκτωβρίου 2018

Χριστούγεννα Τρίτη

25 Δεκεμβρίου 2018

Σύναξη της Θεοτόκου Τετάρτη

26 Δεκεμβρίου 2018

Πρωτοχρονιά επόμενου έτους Τρίτη

1 Ιανουαρίου 2019

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης