Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από φορέα

Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

25 Ιανουάριος 2018
Taxheaven.grΣε δύο πρόσφατες αποφάσεις της η ΔΕΔ ακύρωσε το πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εισοδήματος, λόγω καθυστέρησης ενημέρωσης του συστήματος με τις βεβαιώσεις αποδοχών με υπαιτιότητα του φορέα.

-Συγκεκριμένα με την απόφαση 1815/07-09-2017, ακυρώθηκε το πρόστιμο των 100 ευρώ που επιβλήθηκε σε φορολογούμενο για υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογικού έτος .... λόγω λανθασμένης απεικόνισης στην αρχική εκδοθείσα βεβαίωση αποδοχών των ποσών που έλαβε η σύζυγός του από την ΕΛΣΤΑΤ.

Η ΔΕΔ δέχθηκε την ενδικοφανή προσφυγή με το σκεπτικό:

Επειδή, η βεβαίωση των αποδοχών για τη σύζυγο του προσφεύγοντα εκδόθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ και αναρτήθηκε από τη ΔΗΛΕΔ στις...., δηλ. σε ημερομηνία όπου ήδη είχε λήξει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, ο προσφεύγων δεν φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης, αφού θα ήταν φύσει αδύνατο να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση εντός της προθεσμίας που όριζε ο νόμος.
Επειδή το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ανάρτηση των ποσών στο TAXISNET μέχρι την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης (..), δύναται να θεωρηθεί εύλογο στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης του πολίτη στη δημόσια διοίκηση.
Αποφασίζουμε tην αποδοχή της ενδικοφανούς προσφυγής του....... και την ακύρωση της υπ’ αριθμ. ..........πράξης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Αντίστοιχα με την απόφαση  1814/07-09-2017, ακυρώθηκε πρόστιμο 100 ευρώ για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό λόγω λανθασμένης απεικόνισης των ποσών συντάξεων στην αρχική εκδοθείσα βεβαίωση συντάξεων και τη μεταγενέστερη διόρθωση αυτής από το Ι.Κ.Α.

Και σε αυτή την περίπτωση η ΔΕΔ δέχθηκε την προσφυγή ακυρώνοντας το πρόστιμο με το εξής σκεπτικό:

Επειδή, σύμφωνα με το αρ. πρωτ ..... έγγραφο του ΕΦΚΑ-Ζ’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσ/νίκης, αναγνωρίζεται το λάθος στην από 28/2/2015 βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούσε τις αναδρομικές συντάξεις της προσφεύγουσας, το οποίο διορθώθηκε από την εν λόγω υπηρεσία στις 07/12/2015, ημερομηνία που αναφέρεται ως «ημερομηνία εκτύπωσης» στο έντυπο της «Διόρθωσης Βεβαίωσης Συντάξεων».
Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η υπ’ αριθμ .....δήλωση........... της προσφεύγουσας υποβλήθηκε στις 17/12/2015, ημερομηνία που καθιστά τη δήλωση καταφανώς εκπρόθεσμη.
Περαιτέρω όμως και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, η κοινοποίηση της διόρθωσης των αποδοχών του ΙΚΑ πραγματοποιήθηκε στις 07/12/2015 από τον εν λόγω ασφαλιστικού φορέα, και η ίδια η προσφεύγουσα προέβη άμεσα (17/12/2015) σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για την καθυστέρηση της οποίας δεν φέρει ευθύνη.