Η πρόταση του ΟΕΕ Π.Τ. Θράκης για την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

12 Ιανουάριος 2018
Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 
ΕΔΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Μ. Μ. Βασιλείου 3  
69100 
Τηλ. 2531023035, Fax  2531082992, Email [email protected]

ΚΟΜΟΤΗΝΗ,  12/01/2018
Aρ. Πρωτ.: 002  

Προς
Υπουργό Οικονομικών
Κο. Τσακαλώτο Ευκλείδη
Υφυπουργό Οικονομικών
Κα Παπανάτσιου Αικατερίνη

Κοιν.
Βουλευτές Ν. Έβρου, Ν. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης
Πρόεδρο ΟΕΕ
Κο. Κόλλια Κωνσταντίνο
Επιμελητήριο Έβρου, Ξανθης, Ε.Β.Ε. Ροδόπης,
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης,

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο  353 τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Μετά το άρθρο 71 του ν.  4172/2013 (167) προστίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» και τίθενται άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ:

Στo άρθρο 71 B και στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται:

1. Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικό διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α'96) και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (Α' 173).

2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σ' ένα μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.

Στo άρθρο 71 Γ και  στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται:

1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικά του άρθρου 18 του Α.Ν. 942/1949 (Α' 96) και το αποθεματικά της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους.

2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί σ' έναν μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή εταίρους της.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις υφίσταται  χαοτική  διαφορά  μεταξύ εισηγμένων ανωνύμων  και μη εισηγμένων  ανωνύμων εταιριών και  εξόφθαλμα άδικη μεταχείριση σε βάρος των  μη εισηγμένων  ανωνύμων εταιριών. Οι μεν εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες  καταβάλλουν  φόρο  5%  για κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών  αναπτυξιακών νόμων  , χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ,οι δε μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες διπλάσιο φόρο ( 10% ) για κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων  με  υποχρέωση , ταυτόχρονα , ισόποσης καταβολής  μετρητών για αύξηση κεφαλαίου από τους μετόχους.

Για λόγους χρηστής διοίκησης και ισονομίας πρέπει να αποκατασταθεί η κατάφορη αδικία σε βάρος των μη εισηγμένων καθώς και θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό, οι προσωπικές εταιρείες αλλά και οι συνεταιρισμοί.

Η  κατηγορία των μη  εισηγμένων ανωνύμων εταιριών, αλλά και των υπολοίπων μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των μορφών,  είναι εξίσου σημαντική με τις εισηγμένες  και αποτελούν ισχυρό πυλώνα της εθνικής οικονομίας.


Ο  Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε.  Π.Τ. Θράκης
Μαλτέζος Μενέλαος