ΓΓΕ: «Διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών με διατάξεις του πολυνομοσχεδίου»

Οικονομικές Ειδήσεις

10 Ιανουάριος 2018
Taxheaven.grΕνημερωτικό σημείωμα για τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου-αρμοδιότητας ΓΓΕΠΚ
(ΤΜΗΜΑ Β΄, σελ.205 έως 251),
(Τροποποίηση ν.2251/94, οργάνωση και λειτουργία εμπορικών εκθέσεων και άλλες διατάξεις)


Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο (ΤΜΗΜΑ Β΄, σελ.205 έως 251), διαλαμβάνονται ρυθμίσεις

α) για τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών μέσω της επικαιροποίησης, κωδικοποίησης και να αναμόρφωσης του πλέγματος των κατακερματισμένων διατάξεων του ν. 2251/1994, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.

β) την αναβάθμιση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει σήμερα την οργάνωση και τη λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων, με τη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία τους. (ΜΕΡΟΣ Β)

Ειδικότερα,

α) (ΜΕΡΟΣ Α) Όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας του καταναλωτή υιοθετούνται ενιαίοι ορισμοί σε όλο το φάσμα του ν.2251/1994. Τίθενται ενιαίοι ορισμοί του προμηθευτή, αλλά και του πωλητή ή του παραγωγού. Οι ενιαίοι ορισμοί αναμένεται να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου.

Υιοθετείται ένας ενιαίος ορισμός του καταναλωτή, γεγονός το οποίο επιλύει τις συγκρούσεις μεταξύ παραγωγών, καταναλωτών και εμπόρων, που κατέληγαν στα δικαστήρια. Με αυτό τον τρόπο μειώνονται τα κανονιστικά κόστη συμμόρφωσης, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά το επίπεδο προστασίας που απολαμβάνουν οι καταναλωτές. Παράλληλα, δημιουργούνται προϋποθέσεις τόνωσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στο βαθμό που οι ορισμοί εναρμονίζονται με εκείνους που ισχύουν σε μια σειρά κρατών - μελών της Ε.Ε. ( όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η  Ισπανία).

Με γνώμονα τη δικαιολογημένη μέριμνα υπέρ του αδύναμου μέρους, επιχειρείται η επέκταση της προστασίας από καταχρηστικούς όρους σε συμβάσεις σε συμβάσεις με προδιατυπωμένους όρους στο σύνολο των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι αυτός ο ορισμός αναφέρεται σε  επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ, γίνεται αντιληπτό ότι σχεδόν το σύνολο των εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποκτά ένα ακόμα εργαλείο για την προστασία των συμφερόντων του.

Επιπλέον, αποσαφηνίζονται επίσης οι έννοιες της εμπορικής και της νόμιμης εγγύησης, αφού το περίπλοκο νομικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και στον Αστικό Κώδικα, είχε ως αποτέλεσμα την ελλιπή κατανόηση της διάκρισης εμπορικής και νόμιμης εγγύησης. Ειδικά, ο  καταναλωτής στην πράξη γνώριζε μέχρι σήμερα μόνο την εμπορική εγγύηση η οποία συνήθως συνοδεύει το προϊόν και δεν του είναι γνωστά τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νόμιμη. Η δεσμευτική νόμιμη εγγύηση συνδέεται με τις βασικές ιδιότητες ενός αγαθού και καλύπτει μια χρονική περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία πώλησης με ευθύνη του τελικού πωλητή για διόρθωση-αντικατάσταση, μείωση τιμήματος ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις διασφαλίζεται επίσης τα ζητήματα της υποστήριξης μετά την πώληση (after sales service) ενός προϊόντος και της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για ίσο χρονικό διάστημα. Με δεδομένη αυτή την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η εμπορική εγγύηση, δηλαδή η επιπλέον κάλυψη που παρέχει ο έμπορος πέρα από την διετία, καθίσταται προαιρετική, σύμφωνα με την επικρατούσα ευρωπαϊκή πρακτική. Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων ή ελλιπούς ενημέρωσης του καταναλωτή, θα πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων η μη παροχή εμπορικής εγγύησης, είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον πωλητή για προϊόντα, τα οποία λόγω της φύσης τους συνδέονται στη συνήθη εμπορική πρακτική με αυτή την επιπλέον κάλυψη  - ενδεικτικά  αναφέρονται τα τεχνολογικά αγαθά, τα αυτοκίνητα και οι οικοσκευές.

Τέλος, επιχειρείται η κωδικοποίηση και βελτίωση με την εισαγωγή νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση υπουργικής απόφασης περί κωδικοποίησης των διατάξεων, όπου επιδιώκεται μεταξύ η επικαιροποίηση- αποκάθαρση της υφιστάμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο ώστε οι εναπομένοντες κανόνες να είναι ορθοί, λειτουργικοί και περισσότερο εύληπτοι. Αυτή η απόφαση θα αποτελέσει ένα εργαλείο στα χέρια προμηθευτών, αλλά ιδίως των καταναλωτών για την αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων του.

β) (ΜΕΡΟΣ Β) Προτείνεται ένα ενιαίο και απλοποιημένο πλαίσιο αδειοδότησης των εμπορικών εκθέσεων, με στόχο:

-τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την πλήρη αξιοποίηση των εμπορικών εκθέσεων, ως μοχλού τοπικής ανάπτυξης και προσέλκυσης των επενδυτών και εκθετών από το εξωτερικό για την ανάδειξη της εγχώριας παραγωγής και,

-την προστασία του θεσμού και την αναβάθμιση του ποιοτικού τους περιεχομένου -αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουν να επιτελέσουν τον κρίσιμο αναπτυξιακό τους ρόλο και να αποκτήσουν την επιθυμητή απήχηση τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα,

-απλοποιείται η διαδικασία και εκσυγχρονίζονται οι προδιαγραφές χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων, όπως για παράδειγμα με την υποχρέωση διασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

-παρέχεται ειδική μερίμνα για τις προϋποθέσεις διοργάνωσης αντίστοιχων εκδηλώσεων μικρότερης κλίμακας και τοπικής εμβέλειας.

-επιχειρείται η άρση διακρίσεων που υπήρχαν στο προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους αδειοδότησης.

- προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου εμπορικών εκθέσεων, με σκοπό την καταγραφή, παρακολούθηση και εποπτεία της εκάστοτε εκθεσιακής δραστηριότητα.