Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν ισχύουν και δεν παράγουν συνέπειες, οι ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που αφορούν προσωπικό φορέων του δημοσίου τομέα και προβλέπουν αποκλίσεις από τις θεσπισθείσες ρυθμίσεις μισθολογικού περιεχομένου και όρων αμοιβής του προσωπικού των φορέων του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από δημόσιους πόρους

22 Δεκέμβριος 2017
Δεν ισχύουν και δεν παράγουν συνέπειες, οι ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που αφορούν προσωπικό φορέων του δημοσίου τομέα και προβλέπουν αποκλίσεις από τις θεσπισθείσες ρυθμίσεις μισθολογικού περιεχομένου και όρων αμοιβής του προσωπικού των φορέων του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από δημόσιους πόρους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣύμφωνα με τη Γνωμοδότηση υπ' αριθμ. 274/2017 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α') γνωμοδοτεί, ομοφώνως, ότι, ρυθμίσεις που περιέχονται σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπως στην τιθέμενη με το ερώτημα, αφορούν προσωπικό που εμπίπτει σε φορείς του δημόσιου τομέα και προβλέπουν αποκλίσεις από τις θεσπισθείσες στο άρθρο 7 του ν.4354/2015 ρυθμίσεις μισθολογικού περιεχομένου και όρων αμοιβής του προσωπικού των ανωτέρω φορέων, δεν ισχύουν και δεν παράγουν έννομες συνέπειες.

Το τιθέμενο ερώτημα:

"1. Με το από 23-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περιήλθε σε γνώση της ερωτώσας Υπηρεσίας ότι μεταξύ της Διοίκησης του κρατικού ΝΠΙΔ «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών-Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» και του Σωματείου Εργαζομένων του φορέα αυτού υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα έτη 2017-2018, στην οποία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μισθολογικά θέματα.

Σημειώνεται ότι μέχρι 31-12- 2012, οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο ανωτέρω κρατικό ΝΠΙΔ καθορίζονταν με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1876/1990.

2. Η ερωτώσα Υπηρεσία αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4024/2011, της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 και του άρθρου 7 του ν.4354/2015, με τις οποίες οι αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ, στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο στενό και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και στις λοιπές δημόσιες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τα ΝΠΙΔ του ν.3864/2010 (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) και της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), καθορίζονται από το νόμο.

3. Στη συνέχεια η ως άνω Υπηρεσία αναφέρεται στην υπ' αριθμ.2/85127/0022/22.11.2012 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στα ΝΠΙΔ, ως εξής: «Από την ημερομηνία αυτή (1-1-2013) παύουν να ισχύουν όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων, οι υπουργικές, κανονιστικές εν γένει ή διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης κλπ, κατά το μέρος που ρυθμίζουν τις αποδοχές του προσωπικού των παραπάνω νομικών προσώπων». Στην ίδια ως άνω εγκύκλιο ορίζεται, επίσης, ότι από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, για τους ανωτέρω παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4024/2011 εκτός από αυτές της παραγράφου 2, σχετικά με το ανώτατο όριο αποδοχών.

4. Στην προκειμένη περίπτωση, η Διοίκηση και το Σωματείο Εργαζομένων του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών-Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», το οποίο είναι ΝΠΙΔ που ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β' του ν.4024/2011 και του άρθρου 7 παρ. στ' του ν. 4354/2015 δεδομένου ότι α) επιχορηγείται σε τακτική βάση από τον προϋπολογισμό του Κράτους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του και β) ανήκει το Κράτος κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου σκοπού, εποπτεία διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησης, προέβησαν στην κατάρτιση και υπογραφή διετούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) για τα έτη 2017-2018, με την οποία καθόρισαν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του εν λόγω νομικού προσώπου, κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο από τις προαναφερόμενες διατάξεις. Ειδικότερα:

α) Υπάρχει διαφοροποίηση σε ότι αφορά την προσωπική διαφορά (που δημιουργήθηκε από τη διαφορά των αποδοχών των υπαλλήλων στις 31-12-2015 με αυτές που έλαβαν από 1-1-2016) η οποία μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων. Στη Σ.Σ.Ε. δεν προβλέπεται τέτοια μείωση,

β) Υπάρχει διαφοροποίηση σε ότι αφορά τους δικαιούχους (ειδικότητες και χώρος απασχόλησης) του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε σχέση με το νομικό πλαίσιο του άρθρου 18 του ν.4354/2015.

γ) Προβλέπεται καταβολή επιδομάτων εορτών και άδειας, με βάση τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, ενώ τα επιδόματα αυτά έχουν καταργηθεί με βάση τις διατάξεις του ν.4093/2012.

δ) Αυξάνεται το ποσοστό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε 60%, ποσοστό που υπερβαίνει το αντίστοιχο της εργατικής νομοθεσίας (ν.2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4093/2012).

5. Κατά την άποψη της ερωτώσης Υπηρεσίας, το μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του ως άνω ΝΠΙΔ καθορίζεται ευθέως από τις διατάξεις του κεφ. Β' του ν.4354/2015 και συνεπώς δεν είναι δυνατή η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την οποία καθορίζονται μισθολογικά θέματα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

Δεδομένου, όμως, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θίγονται αφενός ζητήματα αμιγώς μισθολογικού περιεχομένου, αφετέρου γενικότερου οικονομικού ενδιαφέροντος η ερωτώσα Υπηρεσία προβληματίζεται σχετικά με την ισχύ και εφαρμογή των προαναφερόμενων σημείων της Σ.Σ.Ε. που αποκλίνουν από τις σχετικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015, και γενικότερα για την ισχύ μισθολογικών διατάξεων σε Σ.Σ.Ε. που αποκλίνουν από τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου.
"

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης