Δεν λαμβάνονται υπόψιν τα τέλη χαρτοσήμου στα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα του ΚΦΔ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δεν λαμβάνονται υπόψιν τα τέλη χαρτοσήμου στα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα του ΚΦΔ

21 Δεκέμβριος 2017 -- Σχόλια

 

Κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων αναφορικά με την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), στις περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου, με την εγκύκλιο ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017 διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Πάγια θέση της Διοίκησης, όπως έχει διατυπωθεί με την ΠΟΛ.1317/2.12.1997, Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 1 περ. Δ. Ειδικές Φορολογίες), είναι ότι σε καμία περίπτωση τα τέλη χαρτοσήμου δεν θεωρούνται φόροι παρακρατούμενοι ή επιρριπτόμενοι, ανεξάρτητα από τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής αυτών.

Περαιτέρω, με την αριθ. 147/2016 Γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κρίθηκε (σκέψη 14), ότι «Υπό τα δεδομένα αυτά, το τέλος χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων, είτε ήθελε θεωρηθεί ότι έχει κατ' ουσίαν τον χαρακτήρα φόρου, δεδομένου ότι στο άρθρο 1 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου γίνεται λόγος για επιβολή φόρου υπό το όνομα τέλος χαρτοσήμου, είτε τέλος κατά τον διδόμενο στο νόμο χαρακτηρισμό του, δεν αποτελεί παρακρατούμενο ή επιρριπτόμενο φόρο ή τέλος και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 46§5 του ν. 4174/2013.».

Κατόπιν των προεκτεθέντων, στην έννοια της διαπίστωσης της μη απόδοσης, ή ανακριβούς απόδοσης, κ.λπ., για την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ., δεν περιλαμβάνονται τα τέλη χαρτοσήμου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone