Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στην τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος με την αναπροσαρμογή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας

20 Δεκέμβριος 2017
Αλλαγές στην τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος με την αναπροσαρμογή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜε την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα:

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ν.4067/2012 και ν.4001/2011) και μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος ΥΚΩ που καταβάλλεται από τους υπόχρεους όπως αυτοί επαναπροσδιορίζονται, για την περίοδο από 1-1-2018 μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής ΥΚΩ, με σκοπό την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή των εν λόγω Υπηρεσιών.
Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, αναπροσαρμόζονται, στο πλαίσιο παρακολούθησης αυτού και μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος ΥΚΩ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται από 01-01-2018 αυτοδικαίως και ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ και καθίσταται από την ημερομηνία αυτή μοναδικός διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια. Η κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Από την ίδια ημερομηνία, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωση της έναντι τρίτου, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, που απορρέει από τη διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ. Από την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ρητά εξαιρούνται οι κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12-2017 και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω παραβίασης του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση του λογαριασμού ΥΚΩ που έλαβε χώρα μέχρι την 01-01-2018, υποχρεώσεις για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ Α.Ε παραμένει μοναδική υπόχρεη.

γ. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα της διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ καθώς της υποκατάστασης της διαχείρισης αυτού.

δ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ΔΕΛΔΗΕ Α.Ε. και η άσκηση της αρμοδιότητάς της, σε περίπτωση μη απόδοσης σε αυτήν των χρεώσεων ΥΚΩ από τους υπόχρεους.

2. Παρατείνεται για ένα ακόμη έτος και συγκεκριμένα μέχρι την 31-12-2018, η λειτουργία των λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, τα οποία σήμερα λειτουργούν βάσει του άρθρου 183 του ν. 4001/20119 (παράταση της άδειας εκμετάλλευσης ή της μίσθωσης). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, τα λατομεία καταβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο, τέλος ύψους 1% επί της αξίας των πωλήσεων («πράσινο τέλος»).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...


Με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος 1α μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 και αναπροσαρμόζονται από 1.1.2018 οι μοναδιαίες χρεώσεις για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που ορίστηκαν το 2012. Οι χρεώσεις που ίσχυσαν από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2017 παύουν να ισχύουν εφεξής, ενώ διατηρείται για λόγους ιστορικότητας το εδάφιο που τις όρισε.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις μοναδιαίες χρεώσεις των οικιακών τιμολογίων και τις κλίμακες χρέωσης αυτών, η χρέωση γίνεται έως σήμερα με βάση την τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο οικιακός καταναλωτής να χρεώνεται για όλη την ποσότητα ενέργειας που κατανάλωσε ανά τετράμηνο με τη μοναδιαία χρέωση της κλίμακας στην οποία εμπίπτει η κατανάλωσή του. Η χρέωση όμως όλης της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που κατανάλωσε το τετράμηνο με την μοναδιαία χρέωση της ανώτερης κλίμακας, στην οποία εμπίπτει η κατανάλωση αυτή δημιούργησε . συνθήκες ανορθολογικής επιβάρυνσης και στρεβλώσεις στη χρέωση του καταναλωτή για ΥΚΩ, καθώς δεν ακολουθούνταν μια προοδευτική και δίκαιη χρέωση για τις υπηρεσίες αυτές. Υπό το πρίσμα αυτό, η προτεινόμενη αναπροσαρμογή των κλιμάκων οικιακής ημερήσιας κατανάλωσης α) με αντικατάσταση των τεσσάρων κλιμάκων που προβλέπονταν μέχρι σήμερα με τρεις νέες κλίμακες και β) με επιμερισμό της καταναλωθείσας ενέργειας, δηλαδή με κατανομή μόνο της υπερβάλλουσας ενέργειας της προηγούμενης σε σειρά κλίμακα στην επόμενη, κρίνεται ως αναγκαία για λόγους ίσης μεταχείρισης, κοινωνικής δικαιοσύνης και αποκατάστασης των ήδη δημιουργηθεισών στρεβλώσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στις νέες χρεώσεις περιλαμβάνεται και μεταβολή της νυχτερινής οικιακής κατανάλωσης η οποία θεωρείται πιο ορθό να αντιμετωπίζεται ομοιόμορφα με την κατανάλωση ημέρας με διακριτή χρέωση όμως.

Στην παρ. 2 αποτυπώνονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα οι υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ, που δεν είναι άλλοι από τους εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης ο προσδιορισμός της κατανάλωσης των οποίων γίνεται στη βάση της συνολικής κατανάλωσης ανεξάρτητα από την προέλευση της ενέργειας αυτής ήτοι, από το δίκτυο ή από μονάδες του καταναλωτή - αυτοπαραγωγού.

Επιπλέον, εισάγεται η έννοια του μηχανισμού επιτήρησης και αξιολόγησης του οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, ο οποίος θα οδηγεί στην νομοθετική τροποποίηση των μοναδιαίων χρεώσεων του ανταλλάγματος μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Συνδέεται για πρώτη φορά η δημιουργία ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ με τις χρεώσεις του ανταλλάγματος ΥΚΩ, προκειμένου να δύναται να τακτοποιείται τυχόν έλλειμμα ή να αξιοποιείται τυχόν πλεόνασμα του ειδικού λογαριασμού μέσω των αναγκαίων προσαρμογών στις μοναδιαίες χρεώσεις.

Άρθρο .....


Με το άρθρο αυτό επέρχονται όλες εκείνες οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον ν. 4001/2011 που αφορούν στη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ και ειδικότερα εισάγονται όλες εκείνες οι ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να καταστεί από 01.01.2018 ο μοναδικός Διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια, τόσο στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και στην αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη πλήρους ανάληψης από 01.01.2018 της διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε όπως αυτό προβλέπεται και αναλύεται στο επόμενο άρθρο, με τις παρ. 1 και 2 γίνονται οι αναγκαίες προσθήκες στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 55, με τις οποίες διευκρινίζεται ότι πριν την έκδοση των απαιτούμενων κατά τις παραγράφους αυτές αποφάσεις της ΡΑΕ, απαιτείται πλέον η εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία από 1.01.2018 καθίσταται πλέον ο αρμόδιος και μοναδικός Διαχειριστής του λογαριασμού των ΥΚΩ.

Με τις παραγράφους 3 και 4 τροποποιείται αναλόγως και προς την κατεύθυνση του ορισμού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως μοναδικού διαχειριστή, η παράγραφος 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 και προστίθεται νέα παράγραφος 10 στο ίδιο άρθρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τηρεί ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ενώ στο άρθρο 129 παρ. 2 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, ορίζεται ότι πέραν των προβλεπόμενων στην Άδεια Διαχείρισης, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης των συναλλαγών στην αγορά ΜΔΝ τηρώντας σχετικό λογαριασμό ΥΚΩ για τα ΜΔΝ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΥΚΩ και η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΥΚΩ ΜΔΝ, με αποτέλεσμα να προκύπτει η ταυτόχρονη εμπλοκή αμφοτέρων των Διαχειριστών στην διαχείριση των συναλλαγών, ήτοι αφενός των εισροών από χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, αφετέρου των εκροών προς τους παρόχους ΥΚΩ, που αφορούν τις ΥΚΩ. Το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου ανταλλάγματος ΥΚΩ αφορά στην παροχή ΥΚΩ στα ΜΔΝ, αλλά οι σημαντικότερες εισροές προέρχονται από την τιμολόγηση των προμηθευτών για τους πελάτες τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Έτσι προκύπτει σημαντική εισροή του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειμένου να αποδοθούν τα σχετικά ποσά προς τους δικαιούχους. Η συμμετοχή κατά τα ανωτέρω δύο Διαχειριστών στη διαχείριση ειδικών λογαριασμών που αφορούν στις ΥΚΩ, δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στους Προμηθευτές παρόχους ΥΚΩ και ανορθολογικές συναλλαγές μεταξύ αυτών, καθώς δεν προβλέπεται δυνατότητα συμψηφισμού αφενός των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων των Προμηθευτών όσον αφορά το υπολογισθέν αντάλλαγμα παροχής ΥΚΩ, αφετέρου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους για τις σχετικές χρεώσεις ΥΚΩ βάσει των καταναλώσεων των Πελατών τους. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος, ορίζεται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ως μοναδικός διαχειριστής του λογαριασμού η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, διότι, λόγω αρμοδιότητάς της ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ έχει στη διάθεσή της τα δεδομένα, επί των οποίων εφαρμόζονται οι χρεώσεις ΥΚΩ και εξ αυτού του ρόλου του συνδέεται ήδη συμβατικώς με όλους του Προμηθευτές σε Διασυνδεδεμένο Σύστημα και ΜΔΝ, παράλληλα διενεργεί το μέρος των συναλλαγών που αφορούν στο αντάλλαγμα των ΥΚΩ στα ΜΔΝ, που συνιστούν εκ των πραγμάτων το μεγαλύτερο μέρος των εκροών του Ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ. Στην νέα παράγραφο 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 ορίζεται ότι στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό ΥΚΩ χρεώνονται ως εκροές τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και πιστώνονται ως εισροές α) τα έσοδα από τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες β) τυχόν άλλα έσοδα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Δίνεται πλέον η δυνατότητα να πιστώνονται ως έσοδα του λογαριασμού και έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να εμπεδώνεται η κοινωνική συνοχή, με τη διατήρηση του λογαριασμού βιώσιμου.

Στην νέα παράγραφο 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, όπως εισάγεται με την παράγραφο 4 του προτεινόμενου άρθρου, εισάγεται η πρόβλεψη απόδοσης των οφειλομένων στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, στην περίπτωση που στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα καθώς και εκάστου ημερολογιακού έτους το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα των σχετικών λογαριασμών που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο ΔΣ και ΜΔΝ δεν είναι ισοσκελισμένο και διαπιστώνεται έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού.

Επιπλέον της πρόβλεψης αυτής που σκοπό έχει να καταστήσει τον λογαριασμό υγιή και την αποφυγή φαινομένων συσσώρευσης ελλειμμάτων, ρητά πλέον με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, όπως με το προηγούμενο άρθρο διαμορφώνεται, προβλέπεται ότι το τυχόν δημιουργηθέν έλλειμμα ή πλεόνασμα του λογαριασμού θα επηρεάζει τις μοναδιαίες χρεώσεις όπως αυτές προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και με αυτό εννοείται ότι ο μηχανισμός επιτήρησης και αξιολόγησης του άρθρου αυτού θα λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη του το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης που θα διενεργεί ο Διαχειριστής πριν τη διαμόρφωση των επόμενων μοναδιαίων χρεώσεων.

Με τις παραγράφους 5 και 6 γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες στο άρθρο 128 του ν. 4001/2011 που αφορά στο περιεχόμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. Ειδικότερα, με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται το εδάφιο ι' της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4001/2011, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτό εκτός από στις διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών που καθορίζονται με βάση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και οι διαδικασίες αυτές που αφορούν στον ειδικό λογαριασμό ΥΚΩ. Επιπλέον με την παράγραφο 6 προστίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 εδάφια ιη' και ιθ', προκειμένου να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου τόσο οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους και οι ποινικές ρήτρες υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα αναφορικά με τις ΥΚΩ όσο και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται προς τους ως άνω Προμηθευτές και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής από αυτούς των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Άρθρο...

Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις μετάβασης και υποκατάστασης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ορισμός της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως μοναδικού διαχειριστή του λογαριασμού ΥΚΩ για όλους εκείνους τους λόγους που αναπτύσσονται ανωτέρω ότι απαιτείται.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή αυτή η αλλαγή, ορίζεται ρητά ως χρονικό σημείο αυτής η 01.01.2018, ημερομηνία που θα επιτρέψει και στις δύο εταιρείες την ομαλή λογιστική μετάβαση. Από την ημερομηνία αυτή, πρώτον η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, δεύτερον οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τρίτον η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της έναντι τρίτου που απορρέει από τη διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, εξαιρουμένων των κάθε είδους φορολογικών υποχρεώσεών της αναφορικά με τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31.12.2017 καθώς και των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται λόγω παραβίασης του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση του Λογαριασμού ΥΚΩ που έλαβε χώρα πριν την 1.1.2018, υπόχρεη για τα οποία θα είναι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστής την εν λόγω περίοδο, η οποία και θα διεξάγει τις σχετικές δίκες.

Προς το σκοπό της λογιστικής και φορολογικής υλοποίησης της ανωτέρω υποκατάστασης, οι λογιστικοποιημένες κατά την 1.1.2018 απαιτήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ μεταφέρονται στα βιβλία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με πίστωση της απαίτησης της δεύτερης έναντι την πρώτης. Η ανωτέρω λογιστική μεταφορά δεν επηρεάζει τη χρηματοοικονομική και λογιστική θέση καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις τόσο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. όσο και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και τρίτων μερών που μπορεί να έχουν λάβει σχετικά τιμολόγια για την περίοδο πριν την 01.01.2018.

Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού τίθενται τα όρια και τα εχέγγυα εκείνα που απαιτείται να διαθέτει ο Διαχειριστής για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, που δεν είναι άλλα από τη διασφάλιση της περιουσίας του έναντι αξιώσεων που ουδεμία σχέση έχουν με αυτήν αλλά μόνο με τη καταβολή του οφειλόμενου ανταλλάγματος ΥΚΩ και τον ίδιο τον ειδικό λογαριασμό.

Με την παράγραφο 7 παρέχεται η εξουσιοδότηση προς του Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εκδώσει απόφαση, σύμφωνα με την οποία θα καθορισθούν το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η άσκηση της αρμοδιότητάς της, σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ειδικότερα, όμως, επί τη βάσει και ενωσιακής επιταγής, το ύψος των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδυνάμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα καθορίζονται και θα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Σκοπός εισαγωγής αυτής της ρύθμισης είναι η διασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της άσκησης της αρμοδιότητάς της σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τέλος σύμφωνα με την περίπτωση θ' της παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4001/2011, που ορίζει ότι «Κάθε άλλη ρύθμιση ή μέτρο που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία της αγοράς» ρυθμίζεται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, κρίνεται σκόπιμο όπως για τη διασφάλιση της επιτυχούς εισαγωγής του μέτρου της παροχής εγγυήσεων εκ μέρους των Προμηθευτών, να συμπεριληφθεί στον Κώδικα η ρύθμιση να δύναται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή/και υπερημερίας του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με την τήρηση και προσήκουσα κάλυψη των ως άνω εγγυήσεων ή ασφάλειας, να εντέλει τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ στο να προβεί στη διαγραφή του υπόψη Προμηθευτή ενέργειας από το Μητρώο Συμμετεχόντων της αγοράς. Δηλαδή, η τήρηση και προσήκουσα κάλυψη των εγγυήσεων από τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, θα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση σε ισχύ της Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας την οποία έχει λάβει και για την εν γένει συμμετοχή του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο...

Με το εν άρθρο αυτό παρατείνεται μέχρι 31.12.2018 η λειτουργία των λατομείων που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 4001/2011 (Α'179), και των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης ή οι άδειες εκμετάλλευσης έχουν συμπληρώσει μέχρι 31.12.2017 ή συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2018 την προβλεπόμενη μέγιστη διάρκειά τους. Σκοπός της διάταξης είναι η αποτροπή της διακοπής της λειτουργίας των εν λόγω λατομείων, επειδή συμπλήρωσαν τον μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο ισχύος των αδειών ή μισθώσεών τους. Τούτο διότι η ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου επιτάσσει την μέγιστη δυνατή απόληψη/αξιοποίηση των κοιτασμάτων σε θέσεις όπου έχει ήδη συντελεσθεί η επέμβαση στο περιβάλλον. Ανάλογη ρύθμιση με την ίδια τεκμηρίωση έχει θεσπιστεί με τους Ν.4001/2011, 4203/2013 και 4351/2015.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4067/2012 (Α'79)


Προστίθεται νέα παράγραφος 1α μετά την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 ως εξής:
«1α. Από 1.1.2018, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 επόμενα του ν. 4001/2011 (Α' 179), για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο, με την επιφύλαξη της παρ.7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 υπολογίζεται σύμφωνα με τις μοναδιαίες χρεώσεις του παρακάτω πίνακα:Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης XT, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης οι οποίοι το συγκαταβάλλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, Λ5αθώς και οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες. Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης κάθε καταναλωτή γίνεται στη βάση της συνολικής κατανάλωσης ανεξάρτητα από^την προέλευση της ενέργειας αυτής ήτοι, από το δίκτυο ή από μονάδες του καταναλωτή - αυτοπαραγωγού. Το αντάλλαγμα ΥΚΩ αποδίδεται σύμφωνο με τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης από τους προμηθευτές και τους αυτοπρομηθευόμενους πελάτες στον ειδικό λογαριασμό ΥΚΩ που τηρείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εξ' ολοκλήρου αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος ΥΚΩ της παραγράφου 1α αναπροσαρμόζονται, στο πλαίσιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, η οποία λαμβάνει υπόψη τυχόν σωρευτικά ελλείμματα σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 ν. 4001/2011, εκτιμήσεις του ύψους των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ για την επόμενη τριετία, καθώς και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011».

Άρθρο...
Τροποποίηση διατάξεων ν. 4001/2011 ( Α'179)


1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, προστίθεται η φράση: «κατόπιν προηγούμενης εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.»

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, προστίθεται η φράση: «κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής και Λειτουργός στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και οι Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου τηρούν ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα, ο ειδικός λογαριασμός που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υποδιαιρείται στον Ειδικό Λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και στον Ειδικό Λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό ΥΚΩ χρεώνονται ως εκροές τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και πιστώνονται ως εισροές α) τα έσοδα από τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες β) τυχόν άλλα έσοδα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή τους Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της είσπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.
Ο μηχανισμός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης του οφειλόμενου ανταλλάγματος καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών, καθορίζονται στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης για μεν το Φυσικό Αέριο στον Κώδικα Διαχείρισης του άρθρου 69, για δε την ηλεκτρική ενέργεια στους Κώδικες Διαχείρισης των άρθρων 120, 128 και 130. Προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγματος της παρ. 4 του άρθρου 56 αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9.»

4. Στο άρθρο 55 του ν.4001/2011 προστίθεται παρ. 10 ως ακολούθως:
«10. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού των ΥΚΩ, αν στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα καθώς και εκάστου ημερολογιακού έτους το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα των σχετικών λογαριασμών που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο ΔΣ και ΜΔΝ δεν είναι ισοσκελισμένο και διαπιστώνεται έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, η απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»

5. Η περίπτωση ι' παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «(ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος τον οποίο τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατ' εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 55 του παρόντος και του άρθρου 36 του ν. 4067/2012

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προστίθενται περιπτ. ιη' και ιθ' ως εξής:
«(ιη) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα αναφορικά με τις ΥΚΩ.»
(ιθ) οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται προς τους ως άνω Προμηθευτές και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής από αυτούς των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018.

Άρθρο...
Υποκατάσταση διαχείρισης ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ


1. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται από 01.01.2018 αυτοδικαίως και ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ της παρ. 8 του άρθρου 55 του Ν. 4001/2011 και καθίσταται από την ημερομηνία αυτή μοναδικός διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια. Η υποκατάσταση της ΔΕΜΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο, δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης με την επιφύλαξη των περί ΦΠΑ ισχυουσών διατάξεων του ν. 2859/2000 (Α' 248).

2. Οι εκκρεμείς δίκες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε οι οποίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα οποία σύμφωνα με το παρόν άρθρο υποκαθίσταται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

3. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από 01.01.2018 από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της έναντι τρίτου, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, που απορρέει από τη διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, στην οποία υποκαθίσταται κατά το παρόν όρθρο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

4. Από την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και απαλλαγή της τελευταίας, ρητά εξαιρούνται οι κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31.12.2017 και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω παραβίασης του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση του Λογαριασμού ΥΚΩ που έλαβε χώρα μέχρι την 01.01.2018, υποχρεώσεις για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ Α.Ε παραμένει μοναδική υπόχρεη και τυχόν σχετικές δίκες διεξάγονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

5. Οι λογιστικοποιημένες κατά την 01.01.2018 απαιτήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, μεταφέρονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με πίστωση της απαίτησης της δεύτερης έναντι την πρώτης.

6. Κανένα περιουσιακό στοιχείο και καμία απαίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν μπορεί να κατασχεθεί, συντηρητικά ή αναγκαστικά, ή να αποτελέσει εν γένει αντικείμενο οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή μεσεγγύησης ή αντικείμενο υποχρέωσης παρακατάθεσης για τη ικανοποίηση αξιώσεων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην αγορά του ΔΣ, όσο και στην αγορά των ΜΔΝ λόγω οφειλομένου προς αυτούς ανταλλάγματος ΥΚΩ και ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται το είδος ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η άσκηση της αρμοδιότητάς της σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδυνάμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδυνάμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.01.2018.

Άρθρο...

Η λειτουργία των λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4001/2011 (Α' 179), παρατείνεται έως την 31.12.2018.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης