Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα πρώτα «τέλη κυκλοφορίας» αυτοκινήτων (ν. 2332/1920) [Μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία]

Τα πρώτα «τέλη κυκλοφορίας» αυτοκινήτων (ν. 2332/1920) [Μια τεράστια εισπρακτική επιτυχία]
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτάΚωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Αθήνα 1896 : «Ο Νικόλας Κοντογιαννάκης, ένας ιδιαίτερα εύπορος Αθηναίος, ήταν αυτός που έφερε το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα. ….. Το αυτοκίνητο ήταν ένα Peugeot σαν αυτό της φωτογραφίας με μονοκύλινδρο κινητήρα 2 ίππων.

Οι ελλιπέστατες τεχνικές γνώσεις του ιδιοκτήτη του αλλά και των υπόλοιπων Αθηναίων ανάγκασαν τον Κοντογιαννάκη να το… παρατήσει τρεις εβδομάδες αργότερα, αφού ο κινητήρας του έκανε συνεχώς διακοπές από άγνωστη αιτία και δεν υπήρχε κανένας να το επισκευάσει. ….. οι κάτοικοι των Αθηνών τότε πέρασαν αμέσως από το δέος και τον σεβασμό στον… χλευασμό, ύστερα από τα προβλήματα που παρουσίασε αυτό το νέο είδος αστικής μετακίνησης!

Κανείς τότε δεν μπορούσε να προβλέψει το μέλλον αυτής της περίεργης κατασκευής…» ( Πηγή 1)

 

Αθήνα 1907 -1914 : « Στην Αθήνα του 1907 που κυκλοφορούσαν μόλις επτά αυτοκίνητα δεν ήταν αναγκαίες οι πινακίδες, αφού όλοι ήξεραν τους ιδιοκτήτες τους» (Πηγή 2). «Στην Αθήνα του 1914  υπάρχουν 266 αυτοκίνητα και αρκετά λεωφορεία » (Πηγή 3).


Αθήνα 1920 : Με τον Ν. 2332/1920, ( άρθρα 19-30   Κεφ.Ε’  « Ειδικά τέλη επί ποδηλάτων και αυτοκινήτων » ), επιβλήθηκαν τα πρώτα τέλη κυκλοφορίας στα Αυτοκίνητα. «Όμως οι πρώτες εξετάσεις για απόκτηση άδειας οδήγησης έγιναν πολλά χρόνια αργότερα στις 13 Μαρτίου 1935.[ αφού το  1934 είχαμε 7 χιλιάδες τροχαία ατυχήματα ] » ( Πηγή 2). Δηλαδή πρώτα επιβλήθηκαν τα πρώτα «τέλη κυκλοφορίας» και μετά από 15 χρόνια, απαιτήθηκε «άδειας οδήγησης».

Η εισπρακτική επιτυχία του Νόμου.

 
(Πηγή 3).


 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ο Νόμος προέβλεπε τα εξής :

Πεδίο εφαρμογής

α) Άρθρον 19 : Η κυκλοφορία εν δημοσίοις τόποις ποδηλάτων και των προς ταύτα εξομοιούμενων μηχανημάτων καθώς και των βενζινακάτων, υπόκεινται εις τα κατωτέρω οριζόμενα καθ έκαστον έτος ειδικά τέλη.
β) Άρθρον 20 : (1) Δια τα ποδήλατα και τα προς αυτά εξομοιούμενα μηχανήματα, το τέλος είσπραττεται δια της πωλήσεως ειδικών σημάτων επιτιθέμενων εφ΄εκάστου αυτών κατά τρόπον αναπόσπαστον φροντίδι και συμφώνως προς τα υπό του Υπουργείου των Οικονομικών δοθησομένας οδηγίας. (2)  Το σήμα επιτίθεται επί του σωλήνος του πηδαλίου ισχύει δε δια το έτος καθ όλη επωλήθη και μόνον δι αυτού προσηκόντως επιτεθείμενου, αποδεικνύεται νομίμως η πληρωμή του τέλους δεν επιτρέπεται δε, διαρκούντος του έτους η απόσπασις η καθ οποιονδήποτε τρόπον αλλοίωσης αυτού.(3)  Απαγορεύεται η κυκλοφορία ποδηλάτων κα των προς αυτά ςξιμοιούμενων ειδλων αν μη φερώσι το ανωτέρω οριζόμενον σήμα.

Καταβολή ετήσιου τέλους και χορήγηση «ειδικού σήματος»


α) Άρθρον 21 :
(1)  Δια τα βενζινοκίνητα ποδήλατα, τα αυτοκίνητα και τας βενζινακάτους παντός είδους το ετήσιον τέλος καταβάλλεται εις το επαρχιακόν ταμείον της κατοικίας του κατόχου εάν δεν πρόκειται περί πλωτού αυτοκινήτου εις το του τόπου της νηολογήσεώς του. (2)  Άμα την καταβολή του τέλους το αρμόδιον ταμείον χορηγεί ειδικόν σήμα επιτιθεμενον κατά τα εν παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου οριζόμενα επί του αυτοκινήτου. Το σήμα τούτο αποτελεί το εξωτερικόν γνώρισμα της πληρωμής του τέλους και δεον να επιτίθηται επθμέλεια και υπ’ ευθύνην των κατόχων ως εξής:
-    Δια τα βενζινοκίνητα ποδήλατα επί του σωλήνος του πηδαλίου.
-    Δια τα αυτοκίνητα επί του κορμού του πηδαλίου ή όπου άλλοθι ορισθήσεται δια του κανονισμού του Υπουργείου των Οικονομικών.
-    Δια τας βενζινακατους επι του πηδαλίου

β) Άρθρον 22 :
Τα ποδήλατα και βενζινοκινητα ποδήλατα εξαιρουμένων των οδηγούμενων δια χειρός ή επ ώμου ή καθοποιονδήποτε τρόπον μεταφερόμενων δεον να ώσιν εφωδιασμένα δια του νομίμως επιτιθέμενου σήματος.

β) Άρθρον 24 : (1) Οσάκις λόγω επισκευής ποδηλάτων και των προς ταύτα εξομοιούμενων μηχανημάτων παρίσταται ανάγκη μετακινήσεως του επιεθείμενου σήματος επιτρέπεται εις τον κάτοχον να ζητήση και λάβη έτερον σήμα προς αντικατάστασιν του αφαιρεθέντος επί επιστροφή αυτού και τηρούμενο του υπό του Υπουργείου των Οικονομικών κυρωθησομένου κανονισμού και αφού βεβαιώθη αποχρώντος η ταυτότης του επιστρεφομένου σήματος. (2)  Δια τα βενζινοκίνητα ποδήλατα τα αυτοκίνητα και τας βενζινακατους εκτός της περιπτώσεως της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η ανταλλαγή του σήματος εν περιπτώσει βλάβης αυτού εκ τυχαίου περιστατικού ή άλλης δικαιολογημένης αιτίας τηρουμένου του κανονισμού.

Εξαιρέσεις

Άρθρον 25
: Εξαιρούνται του τέλους: Τα δια την στρατιωτικήν και ναυτικήν υπηρεσίαν προωρισμένα ποδήλατα και βενζινοκίνητα ποδήλατα και αυτοκίνητα ή βενζινάκατοι φέροντα διακριτικόν σημείον του προορισμού τούτου. Τα προωρισμένα δια την υπηρεσίαν των Υπουργείων και λοιπών δημοσίων Αρχών.  Τα εξαιρούμενα του τέλους αυτοκίνητα τα ανωτέρω υπό στοιχεία β έως ς αναφερόμενα, δέον να ώσιν εφωδιασμένα δι ‘ειδικού σήματος, δωρεάν παρεχομένου υπό του Κράτους και τοποθετουμένου κατά τα υπό του Υπουργείου των Οικονομικών κανονισθησόμενα.

Τιμοκατάλογος ετήσιου τέλους


Άρθρον 29 :
Το ετήσιον τέλος των εν άρθρω 20 [ Ποδήλατα ] αναφερομένων ορίζεται ως εξής: Δια τα έχοντα μιαν μόνον θέσιν επιβάτου εις δραχμάς οχτώ.  Δια τα έχοντα πλειόνας της μιας θέσεως δι΄εκάστην επι πλεόν θέσιν το τέλος τούτο αυξάνει κατά ετέρας δραχμάς οχτώ.


 

[ Σημειώνεται ότι η εφημερίδα την εποχή εκείνη, ετιμάτο 15 λεπτά. Άρα χρησιμοποιώντας την αναλογία της αξίας της εφημερίδας ( 1 η 1,5 ευρώ σήμερα ), μπορούμε να πούμε ότι η αξία των 150 δραχμών τότε, σήμερα είναι :  1.000-1.500 ευρώ ].


Πρόστιμα και κατασχέσεις

α) Άρθρον 38 : Αι παραβάσεις των διατάξεων του Κεφ.Ε (άρθ. 20-30) τιμωρούνται κατά τας επόμενας διατάξεις. Η κυκλοφορία ποδηλάτων ( και παντός προς αυτό εξομειουμένου μηχανήματος ), βενζινοκίνητου ποδηλάτου, αυτοκινήτου και βενζινακάτου άνευ του κατά τον παρόντα νόμον καθοριζομένου σήματος τιμωρείται δια του προστίμου ίσου προς το διπλάσιον του ωρισμένου τέλους και αν επί το τέλος τούτο έχη καταβληθή δια της αγοράς του σήματος. Εάν ούτε το τέλος κατεβλήθη επιβάλλεται πρόστιμον από του διπλασίου μέχρι του τετραπλασίου του οφειλόμενου τέλους.

β)  Άρθρον 39 : Τιμωρείται δια προστίμου δραχμών 100 άχρι 500 ο πωλών η τιθέμενος εν κυκλοφορία σήμα άνευ νομίμου αδείας του Υπουργείου των Οικονομικών, ο αγοράζων σήμα παρά προσώπου μη κεκτημένου την άδειαν πωλήσεως καθώς και ο παραχωρών έστω και προσωρινώς την χρήσιν σήματος. Η αυτή ποινή επιβάλλεται δια την πώλησιν σημάτων επί τιμή κατωτέρα της νομίμου.

γ)  Άρθρον 42 : Τα ποδήλατα και τα εξομοιούμενα αυτοίς μηχανήματα τα οπωσδήποτε ανακαλυπτόμενα ως κυκλοφορούντα ή μη εν δημοσίοις τόποις άνευ του κεκανονισμένου σήματος κατάσχονται εάν ο παραβάτης δεν καταβάλη κατά τα δια Β. διατάγματος κανονισθησόμενα το οφειλόμενον πρόστιμον η κατάθεση ποσόν προς αυτό επι παρακαταθήκη λόγω εγγυήσεως εις το δημόσιον. Τα αυτοκίνητα και αι βενζινακάτοι τα ανακαλυπτόμενα εν κυκλοφορία άνευ πληρωμής του φόρου κατάσχονται επί τω ανωτέρω σκοπώ μόνον οσάκις ο βεβαιών την παράβασιν υπάλληλος δεν δύναται να εξακριβώση την ταυτότητα του ιδιοκτήτου και του οδηγού αυτών.

δ)  Άρθρον 45 : (1) Τα κατασχεθέντα ποδήλατα, αυτοκίνητα και βενζινάκατοι εκποιούνται δια δημοπρασίας μετά την τελεσιδικίαν (διοικητικήν ή δικαστικήν) οσάκις δεν επληρώθησαν τα οφειλόμενα πρόστιμα και τέλη. (2)  Το εκπλειστηρίασμα μετά την άφαρσιν του προστίμου και τελών αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτη. (2)  Εάν το εκπλειστηρίασμα δεν επαρκή προς είσπραξιν των προστίμων και τελών η διαφορά εισπράττεται παρά του παραβάτου.

Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων και αμοιβή αυτών.

Άρθρον 46 : (1) Είναι αρμόδιοι δια την βεβαίωσιν των παραβάσεων του κεφαλαίου Ε. οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της χωροφυλακής και εν γένει τα όργανα της χωροφυλακής, της τελωνιακής, της λιμενικής αστυνομίας. Της τελωνοφυλακης και της δασοφυλακης οι τελωνιακοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της δικαστικής αστυνομίας και της υπηρεσίας των δημοσίων έργων σιδηροδρόμων τροχιοδρόμων αυτοκινήτων κλπ. του Υπουργείου της Συγκοινωνίας και οι αγροφύλακες. (2)  Το ήμισυ των προστίμων αποδίδεται μετά την είσπραξιν εις το βεβαιώσαν την παράβασιν πρόσωπον εκ των ανωτέρω αναφερομένων το δε έτερον ήμισυ ανήκει εις το δημόσιον.

 Πηγές :


 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης