Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έρευνα για τις επιπτώσεις των IFRS στις εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α. για τη χρήση 2007 & Έρευνα Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2007

  • Η Grant Thornton στην Ελλάδα, πραγματοποίησε για μία ακόμη χρονιά τις έρευνες με θέμα «Οι επιπτώσεις των I.F.R.S. στις εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α. για τη χρήση 2007» και «Εταιρική Διακυβέρνηση 2007». Έρευνα I.F.R.S.
Έρευνα για τις επιπτώσεις των IFRS στις εισηγμένες  εταιρείες στο Χ.Α. για τη χρήση 2007 & Έρευνα Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2007


Αποτελέσματα Ερευνών I.F.R.S. & Εταιρικής Διακυβέρνησης από την Grant Thornton
 
Η Grant Thornton στην Ελλάδα, πραγματοποίησε για μία ακόμη χρονιά τις έρευνες με θέμα «Οι επιπτώσεις των I.F.R.S. στις εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α. για τη χρήση 2007» και «Εταιρική Διακυβέρνηση 2007».
Έρευνα I.F.R.S.

Η έρευνα I.F.R.S. αναλύει τις επιδράσεις των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των εισηγημένων στο Χ.Α. ελληνικών επιχειρήσεων. Εξετάζει, παράλληλα, τον βαθµό επάρκειας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα ∆.Π.Χ.Π. Η έρευνα στηρίζεται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών σε συνάρτηση µε την εφαρμογή ορισμένων Προτύπων, τα οποία επηρέασαν την εικόνα των επιχειρήσεων.

Έρευνα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η έρευνα Εταιρικής Διακυβέρνησης διεξήχθη με την χρήση ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο εστάλη στο σύνολο των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών προκειμένου να συμβάλλουν στην διαμόρφωση μίας αντικειμενικής και εμπεριστατωμένης αποτύπωσης της τρέχουσας κατάστασης με την συμμετοχή τους. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων, βασίστηκε στο Θεσμικό Πλαίσιο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ήτοι στο Νόμο 3016/17.5.2002  και στις “Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα” 1999, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και σε διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές, όπως οι τελευταίες αποτυπώνονται στα κείμενα «The Combined Code on Corporate Governance, UK», “Sarbanes Oxley Act of 2002” και «OECD Principles on Corporate Governance 2004».

Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών θα βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη προβληματισμού και συζήτησης.

Η Grant Thornton στην Ελλάδα ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς ξεκίνησε εδώ και χρόνια μια σειρά ενεργειών που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Θέτουμε σαν πρωταρχικό σκοπό μας την αρτιότερη δυνατή επιστημονική κατάρτιση των στελεχών μας ώστε να αποκτήσουν εξειδίκευση στα θέματα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Εταιρικής Διακυβέρνησης.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης