Αποτελέσματα live αναζήτησης

FATF: Δημόσια Ανακοίνωση για τις χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

13 Νοέμβριος 2017
FATF: Δημόσια Ανακοίνωση για τις χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) είναι ο παγκόσμιος οργανισμός που καθορίζει πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / CFT). Προκειμένου να προστατευθεί ο διεθνής χρηματοπιστωτικός μηχανισμός από κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ML / FT) και να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα πρότυπα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, η FATF εντόπισε χώρες που έχουν στρατηγικές ελλείψεις και εργάζεται μαζί τους για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων θέτουν σε κίνδυνο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε συμφωνία FATF καλούν τα μέλη της και άλλες δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν αντίμετρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη συνεχιζόμενη και σημαντική χρηματοδότηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ML / FT) που προέρχονται από τη ΛΔΚ.

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Η FATF εξακολουθεί να ανησυχεί για την αδυναμία της ΛΔΚ να αντιμετωπίσει τις σημαντικές ελλείψεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις σοβαρές απειλές που θέτουν για την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η FATF καλεί τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας να αντιμετωπίσει άμεσα και ουσιαστικά τις ανεπάρκειές της στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επιπλέον, η FATF εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την απειλή που συνιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της ΛΔΚ που συνδέονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και τη χρηματοδότησή τους.
Η FATF επιβεβαιώνει την έκκλησή της προς τα μέλη της της 25ης Φεβρουαρίου 2011 και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να συμβουλεύουν τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με τη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών της ΛΔΚ, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εκείνων που ενεργούν εξ ονόματός τους. Εκτός από τον ενισχυμένο έλεγχο, η FATF καλεί περαιτέρω τα μέλη της και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν αποτελεσματικά αντίμετρα και στοχοθετημένες οικονομικές κυρώσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των χρηματοπιστωτικών τους τομέων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και οι κίνδυνοι για τη χρηματοδότηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής (ML / FT / PF) προέρχονται από τη ΛΔΚ. Οι δικαιοδοσίες θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να κλείσουν τα υπάρχοντα υποκαταστήματα, θυγατρικές και αντιπροσωπείες τραπεζών της ΛΔΚ εντός των επικρατειών τους και να τερματίσουν τις σχέσεις αλληλογραφίας με τις τράπεζες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, εφόσον απαιτείται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑΗΕ.
 
Οι δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε FATF καλούν τα μέλη και τις άλλες δικαιοδοσίες να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας αναλογικά προς τους κινδύνους που απορρέουν από τη δικαιοδοσία

Ιράν

Τον Ιούνιο του 2016, η FATF εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική δέσμευση του Ιράν σε υψηλό επίπεδο για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της στον τομέα της AML / CFT και την απόφασή της να ζητήσει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Υπό το πρίσμα της επίδειξης της πολιτικής δέσμευσης του Ιράν και των σχετικών μέτρων που έλαβε, η FATF αποφάσισε τον Ιούνιο του 2017 να συνεχίσει την αναστολή των μέτρων.

Το Σχέδιο Δράσης λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2018 και η FATF προτρέπει το Ιράν να προχωρήσει γρήγορα στο μεταρρυθμιστικό μονοπάτι για να διασφαλίσει την πλήρη και ακριβή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, αντιμετωπίζοντας όλες τις ελλείψεις που παραμένουν στην ΚΑΠ / CFT, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στη συνεδρίασή του τον Φεβρουάριο, η FATF θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειώσει το Ιράν και θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Το Ιράν θα παραμείνει στη δημόσια δήλωση της FATF έως ότου ολοκληρωθεί το πλήρες σχέδιο δράσης. Μέχρις ότου το Ιράν εφαρμόσει τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίζονται στο σχέδιο δράσης, η FATF θα εξακολουθήσει να ανησυχεί για τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέρχεται από το Ιράν και για την απειλή που αυτή συνεπάγεται για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η FATF καλεί τα μέλη της και προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να συνεχίσουν να συμβουλεύουν τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα να εφαρμόζουν ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια στις επιχειρηματικές σχέσεις και τις συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν σύμφωνα με τη σύσταση 19 της FATF.

-------------

Buenos Aires, 3 November 2017- The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.

Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply counter-measures to protect the international financial system from the on-going and substantial money laundering and terrorist financing (ML/FT) risks emanating from the DPRK.

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

The FATF remains concerned by the DPRK’s failure to address the significant deficiencies in its anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) regime and the serious threats they pose to the integrity of the international financial system. The FATF urges the DPRK to immediately and meaningfully address its AML/CFT deficiencies. Further, FATF has serious concerns with the threat posed by DPRK’s illicit activities related to the proliferation of weapons of mass destruction (WMDs) and its financing.
The FATF reaffirms its 25 February 2011 call on its members and urges all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relationships and transactions with the DPRK, including DPRK companies, financial institutions and those acting on their behalf. In addition to enhanced scrutiny, the FATF further calls on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures, and targeted financial sanctions in accordance with applicable United Nations Security Council Resolutions, to protect their financial sectors from money laundering, financing of terrorism and WMD proliferation financing (ML/FT/PF) risks emanating from the DPRK. Jurisdictions should take necessary measures to close existing branches, subsidiaries and representative offices of DPRK banks within their territories and terminate correspondent relationships with DPRK banks, where required by relevant UNSC Resolutions.

 Jurisdictions subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction

Iran

In June 2016, the FATF welcomed Iran’s high-level political commitment to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan. In light of Iran’s demonstration of its political commitment and the relevant steps it took, the FATF decided in June 2017 to continue the suspension of counter-measures.

The action plan expires on January 31, 2018 and the FATF urges Iran to proceed swiftly in the reform path to ensure full and accurate implementation of the Action Plan, addressing all remaining AML/CFT deficiencies, in particular those related to terrorist financing. At its February meeting, the FATF will assess progress made by Iran and take all appropriate action.

Iran will remain on the FATF Public Statement until the full Action Plan has been completed. Until Iran implements the measures required to address the deficiencies identified in the Action Plan, the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system. The FATF, therefore, calls on its members and urges all jurisdictions to continue to advise their financial institutions to apply enhanced due diligence to business relationships and transactions with natural and legal persons from Iran, consistent with FATF Recommendation 19.


-----------

Χώρες και περιοχές πού παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – FATF  3 Νοεμβρίου 2017

Buenos Aires, Argentina, 3 November 2017 - As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF identifies the following jurisdictions that have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While the situations differ among each jurisdiction, each jurisdiction has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments.

A number of jurisdictions have not yet been reviewed by the FATF. The FATF continues to identify additional jurisdictions, on an on-going basis, that pose a risk to the international financial system.

The FATF and the FATF-style regional bodies (FSRBs) will continue to work with the jurisdictions noted below and to report on the progress made in addressing the identified deficiencies. The FATF calls on these jurisdictions to complete the implementation of action plans expeditiously and within the proposed timeframes. The FATF will closely monitor the implementation of these action plans and encourages its members to consider the information presented below. 

Jurisdictions with strategic deficiencies

 Jurisdictions no longer subject to the FATF’s on-going global AML/CFT compliance process

Bosnia and Herzegovina
Ethiopia
Iraq
Sri Lanka
Syria
Trinidad and Tobago
Tunisia
Vanuatu
Yemen

 

Uganda

 

Bosnia and Herzegovina

Since June 2015, when Bosnia and Herzegovina made a high-level political commitment to work with the FATF and MONEYVAL to address its strategic AML/CFT deficiencies, Bosnia and Herzegovina has substantially addressed its action plan at a technical level, including by: (1) completing the criminalisation of terrorist financing; (2) establishing an adequate legal framework for freezing terrorist assets under UNSCR 1373; (3) developing an adequate AML/CFT supervisory framework; (4) developing adequate measures for the non-profit sector; and (5) establishing adequate cross-border currency controls; (6) harmonising criminalisation of money laundering in all criminal codes; and (7) ensuring adequate procedures for the confiscation of assets. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the process of implementing the required reforms and actions is underway to address deficiencies previously identified by the FATF.

Ethiopia

Since February 2017, when Ethiopia made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to strengthen its effectiveness and address any related technical deficiencies, Ethiopia has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by establishing committees aimed at implementing the national action plan and the FATF Action Plan, and issuing a risk-based AML/CFT supervisory manual. Ethiopia should continue to work on implementing its action plan to address its deficiencies, including by: (1) fully implementing the results of its national risk assessment; (2) fully integrating designated non-financial businesses and professions into its AML/CFT regime; (3) ensuring that the proceeds and instrumentalities of crime are confiscated; (4) consistently implementing terrorism-related targeted financial sanctions and proportionately supervising non-profit organisations in line with a risk-based approach; and (5) establishing and implementing WMD-related targeted financial sanctions. The FATF encourages Ethiopia to continue implementing its action plan to address its AML/CFT deficiencies.

Iraq

Since October 2013, when Iraq made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Iraq has substantially addressed its action plan at a technical level, including by: (1) adequately criminalising money laundering and terrorist financing; (2) establishing an adequate legal framework for identifying, tracing, and freezing terrorist assets; (3) establishing effective customer due diligence measures; (4) establishing a fully operational and effectively functioning Financial Intelligence Unit; (5) establishing adequate suspicious transaction reporting requirements; and (6) establishing an adequate AML/CFT supervisory and oversight programme for the financial sector. However, the FATF still needs to confirm the applicability of these reforms throughout the entire national territory and will reassess the situation in February 2018 to determine when an on-site visit should take place.

Sri Lanka

In October 2017, Sri Lanka made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies. Sri Lanka will work to implement its action plan to accomplish these objectives, including by: (i) enacting amendments to the MACMA to ensure that mutual legal assistance may be provided on the basis of reciprocity; (2) issuing the CDD Rule for DNFBPs, issuing any necessary guidance, and ensuring implementation of this Rule has begun, by way of supervisory actions; (3) enhancing risk-based supervision and outreach to FIs, and high risk DNFBPs, including through prompt and dissuasive enforcement actions and sanctions, as appropriate; (4) providing case studies and statistics to demonstrate that competent authorities can obtain beneficial ownership information in relation to legal persons in a timely manner; (5) issuing a revised Trust Ordinance and demonstrating that implementation has begun; and (6) establishing a TFS regime to implement the relevant UNSCRs related to Iran, demonstrating that implementation has begun, and demonstrating that implementation has begun on the UN Regulation related to the DPRK.

Syria

Since February 2010, when Syria made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Syria has made progress to improve its AML/CFT regime. In June 2014, the FATF determined that Syria had substantially addressed its action plan at a technical level, including by criminalising terrorist financing and establishing procedures for freezing terrorist assets. While the FATF determined that Syria has completed its agreed action plan, due to the security situation, the FATF has been unable to conduct an on-site visit to confirm whether the process of implementing the required reforms and actions has begun and is being sustained. The FATF will continue to monitor the situation, and will conduct an on-site visit at the earliest possible date.

Trinidad and Tobago

In October 2017, Trinidad and Tobago made a high-level political commitment to work with the FATF and CFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies. Trinidad and Tobago will work to implement its action plan to accomplish these objectives, including by: (1) adopting and implementing the relevant measures to enhance international cooperation; (2) addressing measures for transparency and beneficial ownership; (3) completing the legislative efforts to enhance the processing of ML charges before the courts; (4) taking measures to enhance tracing and confiscation of criminal assets; (5) enforcing TF measures and adopting appropriate measures for NPOs; (6) enacting the necessary amendments related to targeted financial sanctions; and (7) developing, adopting, and implementing the necessary framework to counter proliferation financing. 

Tunisia

In October 2017, Tunisia made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime and address any related technical deficiencies. Tunisia will work to implement its action plan to accomplish these objectives, including by: (1) implementing risk-based AML/CFT supervision of the financial sector and fully integrating designated non-financial businesses and professions into its AML/CFT regime; (2) maintaining comprehensive and updated commercial registries and strengthening the system of sanctions for violations of transparency obligations; (3) increasing the efficiency of suspicious transaction report processing by allocating the necessary resources to the financial intelligence unit; (4) establishing a fully functional terrorism-related targeted financial sanctions regime and appropriately monitoring the association sector; and (5) establishing and implementing WMD-related targeted financial sanctions.

Vanuatu

Since February 2016, when Vanuatu made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to address its strategic AML/CFT deficiencies, Vanuatu has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by completing the offshore sector and terrorist financing risk assessment. Vanuatu should continue to work on implementing its action plan to address its deficiencies, including by: (1) establishing transparency for the financial sector, and for legal persons and arrangements; (2) implementing a risk-based AML/CFT supervisory and oversight programme for the entire financial sector, as well as trust and company service providers; and (3) establishing appropriate channels for international co-operation and domestic coordination regarding policies and actions on identified risks and ensuring effective implementation. The FATF encourages Vanuatu to continue implementing its action plan to address its AML/CFT deficiencies.

Yemen

Since February 2010, when Yemen made a high-level political commitment to work with the FATF and MENAFATF to address its strategic AML/CFT deficiencies, Yemen has made progress to improve its AML/CFT regime. In June 2014, the FATF determined that Yemen had substantially addressed its action plan at a technical level, including by adequately criminalising money laundering and terrorist financing; establishing procedures to identify and freeze terrorist assets; improving its customer due diligence and suspicious transaction reporting requirements; issuing guidance; developing the monitoring and supervisory capacity of the financial sector supervisory authorities and the financial intelligence unit; and establishing a fully operational and effectively functioning financial intelligence unit. While the FATF determined that Yemen has completed its agreed action plan, due to the security situation, the FATF has been unable to conduct an on-site visit to confirm whether the process of implementing the required reforms and actions has begun and is being sustained. The FATF will continue to monitor the situation, and conduct an on-site visit at the earliest possible date.

Jurisdictions No Longer Subject to the FATF’s On-Going Global AML/CFT Compliance Process

Uganda

The FATF welcomes Uganda’s significant progress in improving its AML/CFT regime and notes that Uganda has established the legal and regulatory framework to meet the commitments in its action plan regarding the strategic deficiencies that the FATF had identified in February 2014. Uganda is therefore no longer subject to the FATF’s monitoring process under its on-going global AML/CFT compliance process. Uganda will work with ESAAMLG as it continues to address the full range of AML/CFT issues identified in its mutual evaluation report.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης