Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd) Ερωτήσεις - απαντήσεις: Φόροι από μισθωτή εργασία και αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας - Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (Προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238/1994)

3 Νοέμβριου 2017
(Upd) Ερωτήσεις - απαντήσεις: Φόροι από μισθωτή εργασία και αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας - Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (Προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238/1994)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΕπικαιροποιημένες  Ερωτήσεις - Απαντήσεις  (ημ/νία 2.11.2017)

Φόροι από μισθωτή εργασία & Αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας  Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238 / 1994)
 

 

1.

Ε

Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Προσωρινή Δήλωση;

 

Α

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση Φ.Μ.Υ. να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.

2.

Ε

Για  ποια  κατηγορία  εισοδήματος  η  απόδοση  του  παρακρατούμενου  φόρου  είναι υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;

 

Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/18.02.2011, όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΟΛ 1214/07.12.2012, τόσο οι αρχικές όσο και οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, δηλαδή για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα), είτε είναι εμ πρό θεσμες είτε είναι εκπρό θεσμ ες , διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

3.

Ε

Μπορώ να υποβάλω Τροποποιητική Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ. μέσω TAXISnet;

 

Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/18.02.2011, όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΟΛ 1214/07.12.2012, οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά υποβάλλονται υποχρεωτικά με  τη χρήση  ηλεκτρονικής  μεθόδου  επικοινωνίας  μέσω  διαδικτύου, εφό σο ν  ο ι  αρχικές  προσωρινές δηλώσεις είχαν υποβληθεί με το ν ίδιο τρό πο με την επισήμανση ό τι ήδη  δεν έχει υποβλ ηθεί άλλη παρόμο ια τρο πο πο ιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ.

4.

Ε

Ποιες  είναι  οι  κατηγορίες  εισοδημάτων  που  περιλαμβάνονται  στη  νέα  προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. βάσει του Ν.4172/2013;

 

Α

Παραθέτουμε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδημάτων με τις υποπεριπτώσεις τους: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

1) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (αρθ.12, 13 του Ν.4172/2013) Παρακράτηση φόρου σε περιοδικά καταβαλλόμενο ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων (αρθ. 64 παρ.1 περ. ε’ του Ν.4172/2013)

 

 

 

·         Ασφάλισμα  ομαδικών  ασφαλιστηρίων  με  εφάπαξ  καταβολή  (αρθ.  64  παρ.1 περ. ε’ του Ν.4172/2013)

·         Αποζημίωση απολυομένων (αρθ.15 παρ.3 του Ν.4172/2013)

2)  Παρακρατούμενος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα

·         Παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (αρθ.64 παρ.1 περ.δ’ του Ν.4172/2013)

3)  Προκαταβλητέος φόρος σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα

·         Προκαταβλητέος  φόρος  επί  δικηγορικών αμοιβών (αρθ.69  παρ.5  περ.α’  του Ν.4172/2013)

·         Παρακράτηση φόρου επί του μερίσματος δικηγόρων (αρθ.69 παρ.5 περ.γ’ του Ν.4172/2013)

5.

Ε

Κάθε πότε πρέπει να αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος;

 

Α

Βάσει της παρ.7 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής             της               υποκείμενης             σε              παρακράτηση                πληρωμής. Επομένως, για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων της προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ., υπάρχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης σε μηνιαία βάση και με προθεσμία απόδοσης του εν λόγω φόρου την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου από την παρακράτηση μήνα.

Για παράδειγμα ως καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Ιανουαρίου 20xx ορίζεται η 31/03/20xx.

Ως καταληκτική ημερομηνία απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μηνός Φεβρουαρίου 20xx ορίζεται η 30/04/20xx.

6.

Ε

Τι  συμβαίνει  σε  περίπτωση  που  η  καταληκτική  ημερομηνία  είναι  επίσημη  αργία, Σάββατο ή Κυριακή;

 

Α

Σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε βάσει του αρθ.7 του Ν.4174/2013 η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη φορολογική διοίκηση.

Για παράδειγμα, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 20xx έχει προθεσμία νόμιμης υποβολής και πληρωμής την 02/06/20xx (ημέρα Δευτέρα).

7.

Ε

Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσμη Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου μέσω TAXISnet;

 

Α

Ναι. Μπορώ να υποβάλω Αρχικές και τροποποιητικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες Προσωρινές Δηλώσεις Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου για τα έτη 2010 και επόμενα.

8.

Ε

Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση μόνο ως προς τις ακαθάριστες αποδοχές;

 

Α

Ναι. Όσον αφορά τον παρακρατούμενο φόρο από μισθωτή εργασία και συντάξεις μπορώ να υποβάλω τροποποιητική προσωρινή δήλωση μόνο ως προς το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών.

 

 

 

 

9.

Ε

Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση με μικρότερο ποσό φόρου;

 

Α

Όχι. Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί για κάποιον εργαζόμενο μεγαλύτερο ποσό φόρου μισθωτών υπηρεσιών από τον αναλογούν, τότε το βάζουμε στην βεβαίωση του εργαζόμενου (από την αμοιβή του οποίου έχει γίνει και η παρακράτηση), στον οποίο επιστρέφεται με την εκκαθάριση του φόρου του.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει αίτηση επιστροφής του ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μαζί με τη σχετική τροποποιητική προσωρινή δήλωση, από όπου και θα του αποδοθεί το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό μετά από  προσωρινό έλεγχο του υπόχρεου.

10.

Ε

Πότε ανοίγει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για μια υποβληθείσα δήλωση;

 

Α

Η επιλογή της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για μια υποβληθείσα δήλωση ανοίγει το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες από την ημέρα οριστικής υποβολής της προηγούμενης δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής κατά περίπτωση).

11.

Ε

Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση για παρελθούσα χρήση;

 

Α

α) σε περίπτωση που δεν έχω υποβάλει οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. (Ε7) για κάποια παρελθούσα διαχειριστική χρήση, μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση για αυτήν την χρήση.

β) σε περίπτωση που έχω υπο βάλε ι οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. (Ε7) για κάποια παρελθούσα διαχειριστική χρήση, το TAXISnet δεν μου επιτρέπει την εκ των υστέρων υποβολή προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (είτε αρχικής είτε τροποποιητικής) για τη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση. Σε αυτή την περίπτωση η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

12.

Ε

Αν  κάνω  οριστική  υποβολή  μιας  δήλωσης  στο  TAXISnet  και  διαπιστώσω  κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;

 

Α

Εάν το λάθος αφορά απόδοση μικρότερου ποσού φόρου τότε επιτρέπεται η υποβολή χρεωστικής τροποποιητικής προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του υπολειπόμενου φόρου.

Εάν το λάθος αφορά το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών στον παρακρατούμενο φόρο σε εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, τότε μπορώ να υποβάλω τροποποιητική προσωρινή δήλωση με μόνη αλλαγή το ποσό των ακαθαρίστων αμοιβών.

Εάν το λάθος αφορά οτιδήποτε άλλο, καμία διόρθωση δε μπορεί να γίνει μέσω TAXISnet και πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

13.

Ε

Πότε       μια       οριστικοποιημένη     Προσωρινή     Δήλωση        Φ.Μ.Υ.      θεωρείται         και παραληφθείσα;

 

Α

Με το νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/13) προβλέπεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου. Συνεπώς, με την οριστική υποβολή της δήλωσης  γίνεται πλέον αυτόματα η βεβαίωση της εν λόγω οφειλής. Επομένως, θέλει μεγάλη προσοχή η συμπλήρωση της δήλωσης με τα ορθά ποσά, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας (βλέπε και ερώτηση 12).

 

 

 

 

14.

Ε

Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;

 

Α

Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ταυτότητα οφειλής (ποσό δόσης της xx/xx/20xx) δεν είναι πλέον η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, αλλά η ημερομηνία μέχρι την οποία δεν μεταβάλλεται το ποσό των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και συνεπώς το σύνολο της οφειλής της δήλωσης μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του οφειλόμενου ποσού πέραν της ως άνω ημερομηνίας, ο υπόχρεος πρέπει να επιλέξει από την «προσωποποιημένη πληροφόρηση» τα «στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης», προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπλέον επιβαρύνσεις.

15.

Ε

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που πρέπει να αποδώσω παρακρατούμενο φόρο για παραπάνω από μια κατηγορία εισοδήματος;

 

Α

Σημειώνεται πως για κάθε κατηγορία εισοδήματος (βλέπε ερώτηση 4) πρέπει να υποβάλω ξεχωριστή δήλωση, για την ίδια περίοδο αλλά επιλέγοντας διαφορετική κατηγορία εισοδήματος. Επομένως, για κάθε κατηγορία θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ταυτότητα οφειλής.

Παράδειγμα:

Έστω ότι θέλω να υποβάλω για τον μήνα Ιανουάριο 2014 παρακρατούμενο φόρο για εισόδημα από μισθωτή εργασία, από αποζημίωση απολυομένων και από επιχειρηματική δραστηριότητα, για ιδιωτική επιχείρηση.

Αρχικά, από τις «δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και άλλων δηλώσεων».

 

 

Επιλέγω    το    κουμπί    «συνέχεια»    όπως    φαίνεται    στην     παραπάνω     εικόνα Στην εικόνα που ανοίγει επιλέγω το «μήνα»
Επιλέγω το κουμπί «υποβολή» του μήνα Ιανουαρίου 2014.


 
Επιλέγω  την  κατηγορία  εισοδήματος  «ΜΙΣΘΩΤΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ» και το είδος του προσώπου που υποβάλει (στο παράδειγμα μας επιχείρηση Ν.Π.).


 
Στη συνέχεια συμπληρώνω τα πεδία της 1ης (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις) και της 4ης γραμμής (αποζημίωση απολυομένων) της φόρμας με τα ορθά ποσά.


 
Στη συνέχεια πατάω το κουμπί «υποβολή» στο κάτω αριστερό μέρος της φόρμας για την οριστική υποβολή της δήλωσης.


 

 
 
Αφού εκτυπώσω τη σχετική ταυτότητα οφειλής, πατάω το κουμπί «Δηλώσεις» στο αριστερό μέρος της οθόνης, προκειμένου να γυρίσω στην αρχική οθόνη υποβολής των προσωρινών δηλώσεων.
 
 

Ξαναεπιλέγω την προσωρινή δήλωση 2014 (κουμπί «Συνέχεια») 
Επιλέγω πάλι «Μήνας».
Επιλέγω το κουμπί «Επεξεργασία δηλώσεων».


 

 

Προκειμένου να υποβάλω δήλωση παρακρατούμενου φόρου για άλλη κατηγορία εισοδήματος (στο παράδειγμά μας θέλουμε να υποβάλουμε παρακρατούμενο φόρο για επιχειρηματική δραστηριότητα) πρέπει να επιλέξω το κουμπί «Υποβολή».Επιλέγω την κατηγορία εισοδήματος «Επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση)» και το είδος του προσώπου που υποβάλει (στο παράδειγμα μας επιχείρηση Ν.Π.). 
Το σύστημα μου ανοίγει τα πεδία της 5ης γραμμής (παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα), τα οποία και πρέπει να συμπληρώσω.


 
Στη συνέχεια με το κουμπί «Υποβολή» προχωράω στην οριστική υποβολή της δήλωσης και στην έκδοση της αντίστοιχης ταυτότητας οφειλής.

 

 

16.

Ε

Τα  πεδία  είναι  ανενεργά  (γκρι)  και  δε  μπορώ  να  καταχωρήσω  τα  ποσά  των ακαθάριστων αμοιβών και του φόρου. Τι πρέπει να κάνω;

 

Α

Δεν   έχετε   επιλέξει   κατηγορία   εισοδήματος.   Μετά   την   επιλογή   της   κατηγορίας εισοδήματος ανοίγουν τα σχετικά πεδία για καταχώρηση.

17.

Ε

Δεν μπορώ να αλλάξω την κατηγορία εισοδήματος ώστε να μου ανοίξουν τα σωστά πεδία. Τι πρέπει να κάνω;

 

Α

Αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει υποβολή τροποποιητικής και όχι υποβολή νέας αρχικής δήλωσης από άλλη κατηγορία εισοδήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να βγείτε από την δήλωση πατώντας το κουμπί «Ακύρωση» και αφού επιλέξετε τη σωστή περιοδικότητα και περίοδο, πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Υποβολή» που βρίσκεται κάτω από τις υποβληθείσες αποθηκευμένες δηλώσεις (βλέπε και ερώτηση

15) προκειμένου να υποβάλετε νέα αρχική δήλωση από άλλη κατηγορία εισοδήματος.

18.

Ε

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για ποιες κατηγορίες εισοδήματος παρακρατείται μέσω της προσωρινής δήλωσης;

 

Α

Η παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 γίνεται ΜΟΝΟ στο εισόδημα από ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2012 μέχρι και 31/12/2014 (ΠΟΛ 1246/07-12- 2011).

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εισοδήματος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα συμπεριληφθεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων.

19.

Ε

Πως θα αποδώσω το ποσό αλληλεγγύης;

 

Α

Το ποσό αλληλεγγύης αποδίδεται στη μισθωτή εργασία από την προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

20.

Ε

Πώς θα δηλώσω και θα αποδώσω την αποζημίωση απολυομένων και τον αντίστοιχο παρακρατούμενο φόρο;

 

Α

Από 01/01/2014 η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία εργασιακής σχέσης λογίζεται ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 3 Ν.4172/2013. Το καταβληθέν ποσό της αποζημίωσης πρέπει να δηλωθεί στην προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στην υποκατηγορία αποζημίωση απολυομένων, μαζί με το τυχόν ποσό παρακρατούμενου φόρου που προκύπτει. Ο φόρος στην εν λόγω αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του άρθρου 15, παράγραφος 3 Ν.4172/2013 από τον υπόχρεο και καταχωρείται στην προσωρινή δήλωση.

21.

Ε

Θέλω να αποδώσω παρακρατούμενο φόρο ως υπόχρεος φυσικό πρόσωπο και δεν υπάρχει πλέον αυτή η κατηγορία. Τι πρέπει να κάνω;

 

Α

Από 01/01/2014 δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση παρακράτησης φόρου από φυσικό πρόσωπο ιδιώτη (όπως υπήρχε παλαιότερα για παράδειγμα για παρακρατούμενο φόρο σε αμοιβές υπηρετικού προσωπικού), βάσει του άρθρου 61 Ν.4172/2013.

 

 

 

 

 

22.

Ε

Απασχολώ έμμισθο προσωπικό και σε κάποιο μήνα δεν προκύπτει παρακρατούμενος φόρος για απόδοση. Τι πρέπει να κάνω;

 

Α

Από 01/01/2014 εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της προσωρινής δήλωσης παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία  και συντάξεις ακόμα  και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση, συμπληρώνοντας μόνο το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών.

23.

Ε

Το   πεδίο   «Ολική   παύση   απασχόλησης   προσωπικού»   σε   ποιες   περιπτώσεις συμπληρώνεται;

 

Α

Από 01/01/2014 εργοδότες που παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να συμπληρώσουν την ειδική ένδειξη «ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» στην τελευταία προσωρινή δήλωση που υποβάλλουν, προκειμένου να μην εκδοθεί σε βάρος τους πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

24.

Ε

Δεν  απασχολώ  έμμισθο  προσωπικό.  Είμαι  υποχρεωμένος  να  υποβάλω  μηδενική προσωρινή δήλωση βάσει των νέων διατάξεων;

 

Α

Σε περίπτωση που δεν καταβάλλετε αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος στα πλαίσια υφιστάμενης εργασιακής σχέσης, όπως αυτή ορίζεται με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013, δεν υποβάλλετε προσωρινή δήλωση.

25.

Ε

Σε περίπτωση απουσίας του έμμισθου προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, τι πρέπει να κάνω;

 

Α

Σε περίπτωση που για κάποιο μήνα, ενώ απασχολείτε έμμισθο προσωπικό, δεν έχετε υποχρέωση καταβολής ακαθάριστων αποδοχών και παρακράτησης φόρου, λόγω απουσίας του προσωπικού σας (εξαιτίας ασθένειας ή λοχείας για παράδειγμα) πρέπει να κάνετε μηδενική προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. με μόνη ένδειξη το πεδίο «προσωρινή απουσία προσωπικού».

Παράδειγμα :

Έστω ότι επιχείρηση απασχολεί δυο άτομα το 20xx. Στις 09/05/20xx η μια υπάλληλος φεύγει με εξάμηνη άδεια λοχείας και στις 03/06/20xx η άλλη υπάλληλος φεύγει με τρίμηνη αναρρωτική άδεια άνευ αποδοχών (και έστω ότι για τον μήνα Ιούνιο προκύπτει μηδενικό ποσό παρακρατούμενου φόρου από μισθωτές υπηρεσίες). Στη συνέχεια στις 04/09/20xx η υπάλληλος με την αναρρωτική άδεια επιστρέφει στην εργασία της.

Στο παράδειγμα μας η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει τις ακόλουθες δηλώσεις:

  • Δήλωση    Μαΐου    με     τα    ποσά    των     ακαθαρίστων    αμοιβών    και του παρακρατούμενου φόρου (χωρίς καμιά άλλη ένδειξη)

  • Δήλωση Ιουνίου με το ποσό των ακαθαρίστων αμοιβών και μηδενικό φόρο

  • Δήλωση   Ιουλίου   με   μηδενικά   ποσά   και   μοναδική   ένδειξη  «προσωρινή απουσία προσωπικού»

  • Δήλωση  Αυγούστου  με  μηδενικά  ποσά  και  μοναδική  ένδειξη  «προσωρινή απουσία προσωπικού»

  • Δήλωση   Σεπτεμβρίου   με  τα   ποσά   των   ακαθαρίστων   αμοιβών   και   του παρακρατούμενου φόρου (χωρίς καμιά άλλη ένδειξη)

26.

Ε

Υπόχρεος που έχει δηλώσει ολική παύση απασχόλησης προσωπικού τον Ιανουάριο 20xx,αλλά πρέπει να αποδώσει το Δώρο Πάσχα τον Απρίλιο του 20xx, τι πρέπει να κάνει;

 

 

 

 

 

 

Α

Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να υποβληθεί προσωρινή δήλωση μηνός Απριλίου 20xx, με συμπληρωμένα τα ποσά του Δώρου Πάσχα (Ακαθάριστες αμοιβές, ποσό φόρου και ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) και συμπληρωμένη την ένδειξη «Ολική παύση απασχόλησης προσωπικού». Όσον αφορά τους ενδιάμεσους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο δεν θα υποβάλει προσωρινή δήλωση (δεδομένου ότι δεν έχει προσλάβει έμμισθο προσωπικό).

27.

Ε

Σε  περίπτωση  που  έχω  αμοιβές  μισθωτής  εργασίας  που  υπόκεινται  σε  τέλος χαρτοσήμου, τι πρέπει να κάνω;

 

Α

Σε μια τέτοια περίπτωση, συμπληρώνω τα πεδία της 1ης γραμμής της προσωρινής δήλωσης (ακαθάριστες αμοιβές, ποσό φόρου, ποσό ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) με τα ποσά του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών από μισθωτή εργασία (δηλαδή και αυτών που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και αυτών που δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου) και στη συνέχεια συμπληρώνω το πεδίο της 2ης γραμμής της προσωρινής δήλωσης (ακαθάριστες αμοιβές), με το ποσό ΜΟΝΟ των ακαθαρίστων αμοιβών που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και για τις οποίες το σύστημα μου υπολογίζει αυτόματα τέλη χαρτοσήμου (1%) και Ο.Γ.Α. (0,20%).

28.

Ε

Προσπαθώ να υποβάλω προσωρινή δήλωση για αμοιβές που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου   (2η   γραμμή)   και   το   σύστημα   μου   εμφανίζει   το   εξής   μήνυμα:

«Παρακαλούμε καταχωρήστε ποσά στην επιλεχθείσα κατηγορία εισοδήματος».

 

Α

Αυτό  σημαίνει  ότι  δεν  έχετε  καταχωρήσει  ποσά  στην   γραμμή  (εισόδημα  από

μισθωτή εργασία και συντάξεις). Διευκρινίζεται ότι αμοιβές που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. (1,2 %), πρέπει να εμφανίζονται και στην και στη γραμμή της φόρμας της προσωρινής δήλωσης. (Βλέπε και ερώτηση 27)

29.

Ε

Υπάρχει κάποια αλλαγή στην απόδοση του παρακρατούμενου φόρου των αμοιβών των ναυτικών από 01/01/14;

 

Α

Η παρακράτηση του φόρου από τις κάθε είδους αμοιβές των αξιωματικών των εμπορικών πλοίων καθώς και του κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού, θα γίνεται πλέον σε μηνιαία βάση και η απόδοση του εν λόγω φόρου υποχρεούται να γίνεται μέσω προσωρινής δήλωσης το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.

Ειδικότερα, η δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για τις κάθε είδους αμοιβές των αξιωματικών και για το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου και καταχωρείται το ποσό του φόρου στον ΚΑΕ

113 με είδος φόρου 1156 και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ΚΑΕ 891, εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής και ο φόρος αποδίδεται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.

30.

Ε

Πώς    μπορούσα    να    υποβάλω       προσωρινή    δήλωση       Φ.Μ.Υ.    για    εισοδήματα παρελθούσας περιόδου με τις ευνοϊκές διατάξεις της ΠΟΛ 1072/2015;

 

Α

Βάσει της ΠΟΛ 1072/2015, παρεχόταν η δυνατό τητα πο υ ο ι εκπρό θεσμες προ σωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. που αφορούσαν σε δεδουλευμένες μη καταβληθείσες αποδοχές και ο χρόνος απόδοσης τους είχε παρέλθει ως την ημερομηνία έκδοσης της ΠΟΛ 1072/2015 (31.03.2015), να υποβληθούν χωρίς την επιβολή των προστίμων του ΚΦΔ (Ν.4174/2013) έως τις 30/04/15.

Η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων έπρεπε να γίνει χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης