Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οταν το εκκαθαριστικό είναι «φουσκωμένο»

5 Ιούλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Υπάρχουν θεραπείες στα λάθη, με συμπληρωματική δήλωση, χωρίς πρόστιμο, που επιφέρουν τη διόρθωση. Αμφισβήτηση εκκαθαριστικού σημειώματος από τον φορολογούμενο: πού, πώς και πότε μπορεί να γίνει για να είναι αποτελεσματική.
Οταν το εκκαθαριστικό είναι «φουσκωμένο»

Υπάρχουν θεραπείες στα λάθη, με συμπληρωματική δήλωση, χωρίς πρόστιμο, που επιφέρουν τη διόρθωση

Του φοροτεχνικού Γιωργου Δ. Χριστοπουλου / g. christopoulos@mental. gr


Αμφισβήτηση εκκαθαριστικού σημειώματος από τον φορολογούμενο: πού, πώς και πότε μπορεί να γίνει για να είναι αποτελεσματική

Με βάση τις διατάξεις του άρθου 66 παρ. 2 του ν. 2238/1994 ΚΦΕ, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι το περιεχόμενο του σημειώματος υπολογισμού της εκκαθάρισης του φόρου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο με κάθε αποδεικτικό μέσο ενώπιον του προϊσταμένου του διοικητικού πρωτοδικείου ή της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα από τον Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

Το δικαίωμα αυτό του φορολογουμένου ασκείται από την ημερομηνία έκδοσης του οικείου χρηματικού καταλόγου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους.

Αν ο φορολογούμενος λάβει αυτό το σημείωμα μετά τις 31 Δεκεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους, η αμφισβήτηση ασκείται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 66 του νόμου 2717/1999.

Η εκκαθάριση και καταβολή του φόρου δεν αναστέλλεται από τη διαδικασία αυτή. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, εφόσον ο υπόχρεος δεν υποβάλλει τα οικεία δικαιολογητικά μέχρι το τέλος Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους (σχετ. βλ. έγγρ Υπ. Οικ. 1085915/1845/6.10.2003).Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης, αρκεί ωστόσο να αποδείξουμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει

Αν και η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο, μπορεί για λόγους συγγνωστής πλάνης να ανακληθεί ολικά ή μερικά. Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος απόδειξης των λόγων ανάκλησης. Με την ανακλητική δήλωση ανακαλείται φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό στοιχείο της δαπάνης, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια.

Χρόνος ανάκλησης εντός του οικείου οικονομικού έτους η ανάκληση γίνεται με την υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο οικονομικό έτος. Ως οικονομικό έτος νοείται το έτος φορολογίας του εισοδήματος που ανακαλείται. Δηλαδή η ανακλητική δήλωση για το οικ. έτος 2008 (εισοδήματα 2007) υποβάλλεται έως 31/12/2008 (παρ. 4 άρθρου 61 ΚΦΕ). Σε ορισμένες περιπτώσεις υποβολής ανακλητικής δήλωσης εξ επιγενόμενου λόγου -μεταγενέστερου πραγματικού γεγονότος- ως οικονομικό έτος νοείται το έτος κατά το οποίο επήλθε το επιγενόμενο πραγματικό γεγονός (ΝΣΚ 439/03). Δηλαδή, ανακλητικές δηλώσεις που αφορούν προηγούμενα οικ. έτη και υποβάλλονται μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση (επιγενόμενο γεγονός) που εκδόθηκε εντός του 2008, γίνονται δεκτές έως 31/12/2008.

Μετά τη λήξη του οικείου οικονομικού έτους, σε ορισμένες περιπτώσεις η ανακλητική δήλωση υποβάλλεται μετά τη λήξη του οικείου οικ. έτους.
Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν:

α) Ανακλητική δήλωση λόγω έκδοσης λανθασμένων βεβαιώσεων (μισθωτών ή συνταξιούχων) του αρμοδίου φορέα. Η υποβολή αναλυτικής δήλωσης με τα μειωμένα ποσά αποδοχών υποβάλλεται και μετά τη λήξη του οικείου οικ. έτους (εγγ. 1053607/2001 και 1074497/2004).

β) Λήψη του εκκαθαριστικού μετά την 31/12. Η ανακλητική δήλωση υποβάλλεται στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος 2717/99. Δηλώσεις που δεν θεωρούνται ανακλητικές Οι δηλώσεις (συμπληρωματικές, τροποποιητικές) με τις οποίες συμπληρώνονται ποσά στην αρχική δήλωση που δεν συνιστούν ανάκληση φορολογητέας ύλης ή τεκμαρτής και πραγματικής δαπάνης ή κάποιου προσδιοριστικού στοιχείου της δαπάνης, δεν θεωρούνται ως ανακλητικές και μπορούν να υποβληθούν μετά τη λήξη του οικείου οικ. έτους. Κατά συνέπεια η δυνατότητα υποβολής αυτών είναι η οριζόμενη προθεσμία για την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων (παρ. 1 άρ. 62 του ΚΦΕ), δηλαδή μέχρι την καταχώριση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου και όχι μέχρι τέλος του οικείου οικ. έτους που αφορά τις ανακλητικές δηλώσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 61 του ΚΦΕ

Παράδειγμα: δήλωση με την οποία δηλώνονται διάφορα ποσά όπως ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, χρηματικά ποσά από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος μη υποχρεωτικά εκχωρητέου, κέρδη από λαχεία κ. λπ., με τα οποία επέρχεται μείωση της ετήσιας δαπάνης τεκμηρίων, δεν θεωρείται ανακλητική. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν μετά τη λήξη του οικείου οικ. έτους (Ε. 10838/ΠΟΛ.147/6.8.1984).

 Δήλωση με Επιφύλαξη

Δήλωση με επιφύλαξη υποβάλλεται στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος αμφιβάλλει:

α) για τη φορολογική του υποχρέωση,
β) για το είδος της φορολογίας που υπάγεται
γ) σε ποια κατηγορία πρέπει να συμπεριλάβει ορισμένα εισοδήματα (π. χ. Εισόδημα Α΄Δ΄ ή Ζ΄ πηγής).

Η επιφύλαξη πρέπει να είναι ειδική, αιτιολογημένη και σαφής. Ο προϊστάμενος ΔΟΥ έχει υποχρέωση να απαντήσει στην επιφύλαξη μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, είτε με ιδιαίτερη ανακοίνωση είτε με διοικητική πράξη καταλογισμού (π. χ. εκκαθαριστικό).


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης