Μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ: Δημιουργία διακριτού πεδίου δήλωσης των εγχωρίως παραγόμενων και εγχωρίως κυκλοφορούντων προϊόντων

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

24 Οκτώβριος 2017
Taxheaven.grΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στο μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ (www.eopyy.gov.gr → Εφαρμογές →eopyynet) έχει δημιουργηθεί διακριτό πεδίο δήλωσης των εγχωρίως παραγόμενων και εγχωρίως κυκλοφορούντων προϊόντων. Ως τέτοια σύμφωνα με το αρθ. 108 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ Α’/38/28-03-2017) προσδιορίζονται τα προϊόντα που:

Α) είναι αποκλειστικά παραγόμενα στην Ελλάδα και

Β) κυκλοφορούν στην Ελλάδα και σε λιγότερες από τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι προμηθευτές εκτός των αδειών που προβλέπονται από τη νομοθεσία (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, ΦΕΚ Β’/ 2198/02.10.2009) και οι οποίες θα πρέπει να επισυναφθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να επισυνάψουν στο πεδίο και υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σε μορφή pdf όπου θα δηλώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο τους ότι το προϊόν ανήκει σε μία από τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις.

Όσοι προμηθευτές είχαν ήδη δηλώσει μηδενικές τιμές αλλά ανήκουν στις δύο ανωτέρω κατηγορίες τότε θα πρέπει να επιλέξουν «αίτημα αλλαγής τιμής» και εν συνεχεία να επιλέξουν το πεδίο «εγχωρίως παραγόμενο».

Όλοι οι προμηθευτές αυτών των προϊόντων πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής μέχρι και την Πέμπτη 26/10/2017. Υπενθυμίζεται προς όλους ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σε περίπτωση μη καταχώρησης κάποιου προϊόντος στο μητρώο σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν αποζημιώνεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ.
 

Ο Δ/ντης Στρατηγικού Σχεδιασμού
Θ. Ρηγάτος