Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα Οδηγία της Ε.Ε. για τον ΦΠΑ στο φυσικό αέριο

  • EPXETAI προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά το κοινό Σύστημα ΦΠΑ και με την οποία η Επιτροπή προτίθεται να καθιερώσει ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις σε πέντε χωριστούς τομείς της Οδηγίας 2006/112 ("η Οδηγία ΦΠΑ"), ως εξής:
Νέα Οδηγία της Ε.Ε. για τον ΦΠΑ στο φυσικό αέριο                                             


EPXETAI προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά το κοινό Σύστημα ΦΠΑ και με την οποία η Επιτροπή προτίθεται να καθιερώσει ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις σε πέντε χωριστούς τομείς της Οδηγίας 2006/112 ("η Οδηγία ΦΠΑ"), ως εξής:

1) Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για την παράδοση φυσικού αερίου, θερμότητας και ψύξης,

2) Aπλούστευση της διαδικασίας με την καθιέρωση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια και την θέρμανση για τις αστικές περιοχές

Σημειώνεται, πως το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για την παράδοση φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης για αστικές περιοχές και ψύξης, στον βαθμό που ο τόπος φορολόγησης θα είναι ο τόπος όπου τα αγαθά αυτά (σημ : ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο θεωρούνται αγαθά για την περίπτωση ΦΠΑ) προσφέρονται στους πελάτες τους, δεν θα υπάρχουν διασυνοριακά θέματα που να προκαλούν ανησυχία σχετικά με τον ανταγωνισμό.

3) Διευκρίνιση του καθεστώτος ΦΠΑ των κοινών επιχειρήσεων που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ.

Σημειώνεται, πως οι κοινές επιχειρήσεις που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 171 της Συνθήκης ΕΚ χρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ και επωφελούνται από εξαιρέσεις σχετικά με την καταβολή ΦΠΑ. Το κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένες και όπου πραγματοποιείται ένας σημαντικός αριθμός αγορών επωφελείται από τον μη ανακτήσιμο ΦΠΑ, ενώ όλα τα κράτη μέλη, μέσω της συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμβάλλουν στη χρηματοδότηση αυτών των κοινών επιχειρήσεων. Αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή, δημιουργεί μια ανισόρροπη κατάσταση υπέρ των κρατών μελών όπου αυτές οι κοινές επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες. Η Επιτροπή προτείνει να αποσαφηνιστεί το σχετικό καθεστώς και οι επιχειρήσεις αυτές να θεωρούνται ως "διεθνείς οργανισμοί", με την έννοια της Οδηγίας ΦΠΑ.

4) Ενσωμάτωση στο κείμενο της Οδηγίας ΦΠΑ ορισμένων εξαιρέσεων που συμπεριλαμβάνονται στις συνθήκες ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

5) Διευκρίνιση της διάταξης σχετικά με το δικαίωμα αφαίρεσης του ΦΠΑ σε περίπτωση απόκτησης, οικοδόμησης, ανακαίνισης ή ουσιαστικής μεταρρύθμισης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται, πως κατά γενικό κανόνα, η Οδηγία 2006 /112 ( Οδηγία ΦΠΑ) προβλέπει ότι οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν τον ΦΠΑ στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες επί των οποίων ο ΦΠΑ έχει καταβληθεί ή είναι καταβλητέος χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια συναλλαγών που δικαιολογούν αυτή την αφαίρεση. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης για την απόκτηση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται συγχρόνως για επιχειρηματικούς και μη επιχειρηματικούς σκοπούς έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου δεν εξασφαλίζεται πλέον η ισότιμη μεταχείριση όλων των φορολογουμένων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, για να αποσαφηνιστεί αυτή η διάταξη, ορίζει ότι η αρχική άσκηση του δικαιώματος της αφαίρεσης του ΦΠΑ στην περίπτωση απόκτησης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, η οποία χρησιμοποιείται συγχρόνως για επιχειρηματικούς και μη επιχειρηματικούς σκοπούς, θα περιορίζεται στην αναλογία της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων για όντως επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ωστόσο κατά τη γνώμη των Ευρωβουλευτών αυτή η διάταξη δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε πρόσθετες διοικητικές και γραφειοκρατικές απαιτήσεις που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προτείνονται περισσότερες διευκρινίσεις.

Πηγή Express


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης