Αποτελέσματα live αναζήτησης

Tα μυστικά του Κτηματολογίου

30 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • Μια εξειδικευμένη συνέντευξη για τα άγνωστα σημεία του θεσμού και τις «παγίδες» του Tου φοροτεχνικού Γιωργου Δ. Χριστοπουλου
Tα μυστικά του Κτηματολογίου

Μια εξειδικευμένη συνέντευξη για τα άγνωστα σημεία του θεσμού και τις «παγίδες» του
Tου φοροτεχνικού Γιωργου Δ. Χριστοπουλου

Τα φορολογικά προσεγγίζουν σήμερα το κρίσιμο θέμα του Κτηματολογίου, συζητώντας με τον εξειδικευμένο Φοροτεχνικό Ορέστη Σειμένη, ο οποίος δίνει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα.

Tά αυθαίρετα θα δηλωθούν; Εάν δηλωθούν θα έχει ο δικαιούχος στο μέλλον πρόβλημα;

Οι άνθρωποι του Κτηματολογίου απαντούν ότι μπορούμε ένα θέλουμε να δηλώσουμε τα αυθαίρετα με μη διηρημένη ιδιοκτησία, στην περιοχή Β-3 (και γιατί στην περιοχή αυτή δεν είναι απαραίτητο να γραφεί η οικοδομική άδεια).

Το Κτηματολόγιο δεν ελέγχει τις πολεοδομικές παραβάσεις. Δεν γνωρίζουν και δεν απαντούν τι θα γίνει εάν αργότερα η Πολεοδομία μας δημιουργήσει προβλήματα από τη δήλωση αυτή. Ετσι το κράτος δεν διευκρίνισε τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να «διορθώσουν» τα λάθη τους στα αυθαίρετα.

ΓιΆ αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δηλώνουμε μόνο ό,τι είναι γραμμένο στο συμβόλαιο γιατί μπορεί να προκύψει το πρόβλημα εκ των υστέρων.

Θα παραταθεί η προθεσμία των τριών μηνών γιατί ίσως οι φορολογούμενοι να μην προλάβουν να συλλέξουν όλα τα στοιχεία.

Ο ΟΚΧΕ έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον νόμο, να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων του Κτηματολογίου για άλλους τρεις μήνες.

Το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ότι για να χρηματοδοτήσει η Ε.Ε. το έργο αυτό μέσα από το Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.

Οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται κανονικά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα κτηματολογικά γραφεία;

Οι συμβολαιογράφοι θα εξακολουθήσουν να κάνουν τα συμβόλαια κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, όπως μέχρι και σήμερα.

Δεν θα ζητούν κανένα πρόσθετο πιστοποιητικό. Αλλά και οι υποθηκοφύλακες θα μεταγράφουν όπως και μέχρι σήμερα.

Πρέπει να πούμε ότι οι πωλητές ακινήτων πρέπει να κάνουν τη μεταγραφή των ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο. Μπορούν όμως και οι αγοραστές να κάνουν τη μεταγραφή εκ των υστέρων.

Οταν υπάρχει σύσταση πραγματικής δουλείας (π.χ. διόδου, θέσης κ.λπ.) επί ακινήτου;

Α) Ο δικαιούχος της δουλείας υποβάλλει:

- Τη δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου.

- Τη δήλωση για το δικαίωμα της κυριότητος στο δικό του ακίνητο

Β) Ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου (δουλεύον ακίνητο) υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμα της κυριότητος στο δικό του ακίνητο.

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης;

Το Κτηματολόγιο άρχισε την 17η/6/2007 και θα τελειώσει την 30ή/9/2008 για τους κατοίκους Ελλάδος και μέχρι την 30ή/12/2008 για τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού που έχουν ιδιοκτησίες στην Ελλάδα.

Τι γίνεται στις περίπτωσεις ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου και χρησικτησίας και ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσουμε

Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο ποιος είναι υπόχρεος για τη δήλωση; Αυτό είναι ερώτημα, που απασχολεί πάρα πολλούς από τους φορολογούμενους, καθώς κατά τα τελευταία χρόνια η έκδοση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων ήταν στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος.

α) ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα της κυριότητός του

β) η δανείστρια τράπεζα για το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση)

Τι συμπληρώνουμε σε περίπτωσή που το δικαίωμα της κυριότητος ή δουλείας αποκτήθηκε με χρησικτησία;

Τότε συμπληρώνεται κανονικά με τον τίτλο του δικαστηρίου.

Και εάν επικαλούμεθα έκτακτη χρησικτησία ως τρόπο κτήσης του δικαιώματος της κυριότητος ή της δουλείας και δεν έχουμε τελεσίδικη δικαστική απόφαση;

Τότε θα συμπληρώσουμε τα έγγραφα που προσκομίζουμε προς απόδειξη της εικοσαετούς κτήσης του δικαιώματος όπως:

- Συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που μας αναφέρουν

- Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ.

- Συμβολαιογραφική Πράξη Αναγνώρισης ορίων

Εγγραφα υποθηκών στο ακίνητο για το οποίο δηλώνονται δικαιώματα κ.λπ.


Λύσεις σε ζητήματα κληρονομιάς, πού και πώς θα γίνει η πληρωμή του κτηματόσημου και με ποιο τρόπο υπολογίζεται το αναλογικό τέλος


Εάν το δικαίωμα της κυριότητος ή δουλείας αποκτήθηκε με κληρονομιά;

Τότε συμπληρώνεται κανονικά με τον τίτλο που έχουμε στα χέρια μας

Εάν το δικαίωμα της κυριότητος ή δουλείας αποκτήθηκε με κληρονομική διαδοχή, αλλά δεν έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς και εφόσον υπάρχει διαθήκη;

Τότε συμπληρώνονται: τα στοιχεία της δημοσιευμένης διαθήκης (ή της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε κυρία)

Τον τίτλο του κληρονομούμενου εφόσον υπάρχει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς

Εάν το δικαίωμα της κυριότητος ή δουλείας αποκτήθηκε με κληρονομική διαδοχή, αλλά δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς και εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη;

Τότε συμπληρώνονται:

Ο τίτλος του κληρονομούμενου εφόσον υπάρχει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Το πιστοποιητικό των εγγυτέρων συγγενών

Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.

Χρειάζεται κάποια προετοιμασία από τους πολίτες για να μην έχουν μετά τρεξίματα;

Θα μπορούσαν οι πολίτες να διορθώσουν όλες τις εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχουν στην ακίνητη περιουσία τους όπως π.χ. Να ελέγξουν αν οι τίτλοι κυριότητός τους έχουν μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο Εάν υπάρχουν σφάλματα στα συμβόλαια.

Να τακτοποιήσουν εκκρεμή προσύμφωνα.

Εάν υπάρχουν διαλυτικές αιρέσεις στο συμβόλαιο αγοράς.

Πού και πώς θα γίνει η πληρωμή του κτηματόσημου;

Μέσω τραπέζης εάν η δήλωση υποβληθεί αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο ή ταχυδρομικά. Για τον λόγο αυτό συμπληρώνομε ένα ειδικό έντυπο στην Τράπεζα στο οποίο αναγράφομε έναν κωδικό πληρωμής που αποτελείται από τον ΑΦΜ του δικαιούχου και τον κωδικό του δήμου.

Για κάθε δήμο συμπληρώνεται ένα έντυπο.

Εάν κάποιος έχει δηλώσει ακίνητη περιουσία σε δύο ή περισσότερα κτηματολογικά γραφεία θα πληρώσει Αναλογικό Τέλος 900 ευρώ για όλη την περιουσία ή 900 ευρώ σε καθε κτηματολογικό γραφείο;

Θα πληρώσει 900 ευρώ σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο.

Το αναλογικό τέλος θα υπολογισθεί στην αντικειμενική αξία της ημέρας υποβολής της δήλωσης ή της ημέρας υπολογισμού του τέλους μετά από τέσσερα χρόνια;

Πιστεύω ότι θα υπολογισθεί με τις τιμές της κατάθεσης της δήλωσης. Το σωστό είναι το τέλος να υπολογισθεί με τις αντικειμενικές τιμές που ίσχυαν την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στο κτηματολογικό γραφείο. Πρέπει να μας το διευκρινίσει το υπουργείο.

Εάν αμελήσει κανείς να υποβάλει την αίτησή του τι θα συμβεί;

Καταρχήν θα πληρώσει ένα πρόστιμο μέχρι 1.500 ευρώ (μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση). Θα ταλαιπωρηθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων αφού τα ακίνητά τους θα χαρακτηρισθούν «αγνώστου ιδιοκτήτη» Δικαστικά έξοδα 400 έως 1.000 ευρώ

Εάν η περιουσία έχει μεταφερθεί στον σημερινό νομέα της από γενιά σε γενιά και από στόμα σε στόμα πώς θα δηλωθεί στο Κτηματολόγιο;

Για να δηλωθεί η περιουσία αυτή στο Κτηματολόγιο θα πρέπει να περιέλθει και επίσημα στην κυριότητα του δικαιούχου δηλαδή:

- Με αποδοχή κληρονομιάς

- Με χρησικτησία

Σε κάθε περίπτωση εξετάζουμε τις ιδιαιτερότητες και τα οφέλη της και πράττουμε ανάλογα.


Τι κάνω σε περίπτωση μεταβίβασης αλλά και σε ενδεχόμενο... προίκας


Το ακίνητό μου έχει απαλλοτριωθεί αλλά δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές διαδικασίες και δεν έχω αποζημιωθεί ακόμα. Θα το δηλώσω στο κτηματολόγιο;

Nαι, διότι η περιουσία σου ευρίσκεται ακόμη στα χέρια σου και τη νέμεσαι και την εκμεταλλεύεσαι. Το ακίνητο θεωρείται δικό σου μέχρι να αποζημιωθείς γιΆ αυτό. ΓιΆ αυτό θα το δηλώσεις.

Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου δηλώνεται;

Οχι. Διότι δεν είμαι κύριος του ακινήτου.

Μετά την κατάθεση της δήλωσης μπορούμε να μεταβιβάσουμε το ακίνητο;

Ναι μπορούμε να μεταβιβάσουμε ακίνητο με τη βεβαίωση καταβολής του αναλογικού τέλους και μέχρι τη στιγμή της ανάρτησης των πινάκων. Μετά την ανάρτηση θα χορηγείται πιστοποιητικό για τις συναλλαγές.

Πώς θα δηλωθεί η προίκα;

Η προίκα θα δηλωθεί από τη σύζυγο κατά πλήρη κυριότητα (Εστω κι αν ο σύζυγος έχει ανεγείρει κτίσμα ή έχει κάνει προσθήκη σε υπάρχον κτίσμα).

Πώς θα δηλωθεί το δικαίωμα υψούν;

Είναι η δυνατότητα προσθήκης σε υπάρχον (ή μελλοντικό) κτίσμα. Αναφέρεται σε πράξεις σύστασης οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών και έχει αντίστοιχο ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο ή στο γήπεδο. Δεν έχει κτισθεί όμως για δύο λόγους:

-δεν θέλει ο ιδιοκτήτης να κτίσει και αφήνει μία ιδιοκτησία να την κτίσει στο μέλλον

-δεν επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, προς το παρόν, η προσθήκη ενός ύψους σε υπάρχον κτίσμα. Αυτό το μελλοντικό και αβέβαιο (στη δεύτερη περίπτωση) δικαίωμα δηλώνεται από τον δικαιούχο.

Ομως, εάν το δικαίωμα υψούν αναφέρεται στη σύσταση αλλά δεν προβλέπεται και σαν αντίστοιχο ποσοστό συνιδιοκτησίας στο γεωτεμάχιο (οικόπεδο ή γήπεδο), τότε το δικαίωμα αυτό δεν δηλώνεται.

Πώς δηλώνονται τα πατάρια (ή μεσοπατώματα);

Πατάρι είναι ένας χώρος εντός της αίθουσας του κυρίως χώρου (π.χ. του ισογείου καταστήματος, ή σε μεγάλη αίθουσα εκθεσιακού χώρου κ.λπ.) με τον οποίο επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα και γενικά δεν είναι κλειστός χώρος. Στην περίπτωση αυτή η επιφάνεια του παταριού προστίθεται στην επιφάνεια του κυρίου χώρου και δηλώνεται μαζί με αυτόν.

Εάν το πατάρι είναι κλειστός χώρος με χωριστή είσοδο πώς δηλώνεται στο κτηματολόγιο;

Το πατάρι στην περίπτωση αυτή θεωρείται ημιώροφος και γιΆ αυτό δηλώνεται χωριστά από τον κύριο χώρο.


Τι προβλέπεται για περίπτερα, αντιπαροχές και εργολάβους-κατασκευαστές

Τα περίπτερα δηλώνονται στο Κτηματολόγιο; Το ερώτημα αυτό αφορά σε μερικές χιλιάδες φορολογουμένων πολιτών, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες περιπτέρων σε ολόκληρη τη χώρα.

Tα περίπτερα -είναι η σωστή απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα- ευρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους των πόλεων και γιΆ αυτό δεν δηλώνονται από τους περιπτερούχους που έχουν δικαιώματα σε αυτά.

Πώς δηλώνονται τα απούλητα ακίνητα στην αντιπαροχή;

Ο οικοπεδούχος (και όχι ο κατασκευαστής) δηλώνει στο Κτηματολόγιο:

- Τις ιδιοκτησίες που θα πάρει με βάση το εργολαβικό

- Τις ιδιοκτησίες που δεν έχει πουλήσει ο εργολάβος

- Ο εργολάβος-κατασκευαστής θα δηλώσει στο Κτηματολόγιο: Τις ιδιοκτησίες που δεν έχει πουλήσει, εφόσον έχουν μετεβιβασθεί σε αυτόν από τον οικοπεδούχο τα ποσοστά συνιδιοκτησίας των ιδιοκτησιών αυτών στο οικόπεδο.

Τα παραπάνω είναι μερικές μόνο από τις πτυχές του μείζονος θέματος του Κτηματολογίου.

Υπάρχουν κι άλλες πολλές, στις οποίες τα «Φορολογικά» θα ρίξουν φως προσεχώς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αυτήν τη φορά επιχειρήθηκε να δοθούν διευκρινίσεις σε ζητήματα και λεπτομέρειες που μέχρι σήμερα εκτιμούμε ότι δεν είχαν εξειδικευθεί.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και στο αμέσως προσεχές διάστημα.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης