Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου για σύσταση Ε.Π.Ε.

30 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Είναι γνωστό ότι η χώρα μας με βάση το δείκτη ευκολίας του επιχειρείν, όπως μετράται διεθνώς από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, κατατάσσεται χαμηλά με αρνητικό αντίκτυπο για το επενδυτικό κλίμα της χώρας. Ως προς την σύσταση Ε.Π.Ε. τα κύρια μειονεκτήματα αφορούν αφενός την απαίτηση ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου και αφετέρου τον απαιτούμενο χρόνο σύστασης, ο οποίος λόγω του αριθμού των διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν υπερβαίνει κατά πολύ τον κοινοτικό μέσο όρο.
Grant Thornton: Διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου για σύσταση Ε.Π.Ε.

Toυ Χρήστου Κόδου - Tax Consultant της Grant Thornton

Είναι γνωστό ότι η χώρα μας με βάση το δείκτη ευκολίας του επιχειρείν, όπως μετράται διεθνώς από διάφορους διεθνείς οργανισμούς, κατατάσσεται χαμηλά με αρνητικό αντίκτυπο για το επενδυτικό κλίμα της χώρας. Ως προς την σύσταση Ε.Π.Ε. τα κύρια μειονεκτήματα αφορούν αφενός την απαίτηση ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου και αφετέρου τον απαιτούμενο χρόνο σύστασης, ο οποίος λόγω του αριθμού των διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν υπερβαίνει κατά πολύ τον κοινοτικό μέσο όρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας (Doing Business 2007) για την σύσταση Ε.Π.Ε. απαιτούνται συνολικά 15 διαδικασίες και 38 ημέρες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα ως προς το δείκτη ευκολίας σύστασης επιχειρήσεων να σημειώνει ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση, καταλαμβάνοντας μόλις την 152η θέση σε σύνολο 178 κρατών. Με βάση την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας από το σύνολο των 38 ημερών, σημαντικό τμήμα αφορά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για τη δημοσίευση του Φύλλου Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), το οποίο ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 26 ημέρες.

Οι νέες ρυθμίσεις

Με το ανωτέρω γραφειοκρατικό πλαίσιο κατά νου και απώτερο σκοπό την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος για την προώθηση των επενδύσεων και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε νομοσχέδιο το οποίο προσφάτως (στις 14/05/08) ψηφίσθηκε από τη Βουλή.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση επήλθαν δύο κύριες τροποποιήσεις στο Ν. 3190/1955 που διέπει την σύσταση και λειτουργία των Ε.Π.Ε. Ειδικότερα, οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τα κατωτέρω:

- Τη μείωση του ελάχιστου ποσού του εταιρικού κεφαλαίου που απαιτείται για την σύσταση μιας Ε.Π.Ε. Με την τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955 περιορίσθηκε στο ένα τέταρτο (1/4) το ύψος του ελάχιστου ποσού εταιρικού κεφαλαίου σε 4.500 ¤ από 18.000 ¤ που ίσχυε μέχρι πρότινος.

Με τον τρόπο αυτό εμμέσως μειώνεται το κόστος ίδρυσης Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι μέρος των εξόδων σύστασης αποτελεί και η καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (Φ.Σ.Κ.) που αντιστοιχεί στο 1% του εταιρικού κεφαλαίου. Επομένως, προκειμένου για σύσταση Ε.Π.Ε. με το κατώτατο επιτρεπτό εταιρικό κεφάλαιο ο οφειλόμενος Φ.Σ.Κ. περιορίσθηκε στα 45 ¤ από 180 ¤.

- Την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης του Φ.Ε.Κ. για όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με την έναρξη εργασιών. Αντί αυτού θεσπίσθηκε η υποχρέωση προσκόμισης από τον εταίρο ή διαχειριστή της Ε.Π.Ε. της βεβαίωσης που χορηγεί το Εθνικό Τυπογραφείο (Ε.Τ.) μαζί με το αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης (καταστατικού), νόμιμα επικυρωμένο από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ενώπιον κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με την Ε.Π.Ε., για κάθε νόμιμη χρήση που αφορά τη λειτουργία της εταιρίας. Επιπλέον, το Ε.Τ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτά στην ιστοσελίδα του μέσα σε τρείς ημέρες από την παραλαβή της εταιρικής σύμβασης από τους ενδιαφερόμενους τα παραπάνω έγγραφα, δηλ. την περίληψη της σύμβασης αυτής αλλά και τη σχετική βεβαίωση.

Με την προϊσχύουσα νομοθεσία απαιτούνταν η δημοσίευση του καταστατικού της Ε.Π.Ε. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και καθώς η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του Φ.Ε.Κ. ήταν μεταγενέστερη της αναγραφόμενης προκαλούνταν καθυστερήσεις κατά την έναρξη εργασιών. Έτσι οι επιχειρήσεις βρίσκονταν αντιμέτωπες με σημαντικές καθυστερήσεις καθώς φορείς του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ.) και τράπεζες απαιτούσαν το Φ.Ε.Κ. για να προβούν σε συναλλαγές που αφορούσαν τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας. Με την πρόσφατη τροποποίηση προβλέπεται ότι για να μπορέσει η επιχείρηση να ξεκινήσει τη λειτουργία της, αρκεί η προσκόμιση της βεβαίωσης του Ε.Τ. Οι εμπλεκόμενες αρχές κατά τη διαδικασία ενάρξεως λειτουργιών της Ε.Π.Ε. θα μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Ε.Τ. με τον κωδικό αριθμό δημοσίευσης (Κ.Α.Δ.) της εταιρίας και να ελέγχουν τα στοιχεία αυτής ως προς τα αντίστοιχα αναρτημένα και δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του. Σημειώνεται ότι με την ρύθμιση αυτή δεν καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο Ε.Τ. ωστόσο ειδικά για τις Ε.Π.Ε. και αποκλειστικά για τις ενέργειες που σχετίζονται με την έναρξη εργασιών, θα πρέπει να διενεργούνται ανεμπόδιστα χωρίς να απαιτείται πλέον η προσκόμιση του σχετικού Φ.Ε.Κ. Η χρήση του Φ.Ε.Κ. μπορεί να γίνεται, όταν αυτό κυκλοφορήσει, και να επιδεικνύεται σε κάθε ενδιαφερόμενο επικουρικά.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης