Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος αναπτυξιακός: Ανακοίνωση που αφορά στη λίστα πληρωμών 2017

26 Σεπτέμβριος 2017
Νέος αναπτυξιακός: Ανακοίνωση που αφορά στη λίστα πληρωμών 2017
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Αθήνα, 21/9/2017
Αριθ. Πρωτ. : 101039

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ KAI ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φορείς επενδυτικών σχεδίων του Παραρτήματος 1 της παρούσης Ανακοίνωσης, για τα οποία έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, ότι, προκειμένου για την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής προς την Υπηρεσία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ) της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Τα παραγόμενα εκτυπωτικά του ΠΣΚΕ-Επ και τα συνοδευτικά πρωτότυπα δικαιολογητικά εκταμίευσης υποβάλλονται και πρωτοκολλούνται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου των Ιδιωτικών Επενδύσεων (Νίκης 5-7, γραφείο 215).

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 78954/14.07.2017 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/19-7-2017) υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016» το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών, πλην της βεβαίωσης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, των Πιστοποιητικών από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια κατατίθεται εντύπως στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Τα λοιπά πρωτότυπα δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντύπως απευθείας στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γενικό Πρωτόκολλο Υπουργείου) μετά από ενημέρωση του φορέα της επένδυσης από το Τμήμα Εκτέλεσης ΠΔΕ.

Παρακαλούνται οι επενδυτικοί φορείς όπως υποβάλλουν στη ΓΔΙΕ το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά αποτυπώνονται στην υπ' αριθμ. 78954/14.07.2017 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/19-7-2017) υπουργική απόφαση, (η οποία είναι ανηρτημένη στο www.ependyseis.gr - Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 - Υπουργικές Αποφάσεις) αναλόγως της περίπτωσης εκχώρησης της ενίσχυσης ή μη σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

Επιπλέον, οι επενδυτικοί φορείς παρακαλούνται να μην υποβάλλουν στη ΓΔΙΕ με συμπληρωματικά στοιχεία τα εξής δικαιολογητικά: βεβαίωση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, Πιστοποιητικά από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, εκτός εάν έχουν ήδη ζητηθεί από το Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Σε περίπτωση που οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του Παραρτήματος 1 έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 78954/14.07.2017 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/19-7-2017) υπουργική απόφαση, εντός του τελευταίου διμήνου και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί κάποιο στοιχείο αυτών (π.χ. τροποποίηση καταστατικού, νέο υπόλοιπο βραχυπροθέσμου δανείου κλπ), δε απαιτείται η εκ νέου αποστολή τους.

Πριν την υποβολή αιτήματος πληρωμής στο ΠΣΚΕ, παρακαλούνται οι επενδυτικοί φορείς όπως προβούν στην ενέργεια ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ και υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ τις αιτήσεις τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων για τα έτη που απαιτείται η υποβολή αυτών, όπως καθορίζονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 παρ. 10 του Ν.4399/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία επίκειται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης τους εντός του έτους 2017.Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σωτήρης Αθανασίου


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης