Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες ρυθμίσεις για τους ορκωτούς λογιστές

20 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην βουλή εναρμονίζεται το νομικό πλαίσιο της χώρας μας, που αφορά το επάγγελμα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, με την Οδηγία 2006/43 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9-6-2006).
   
Νέες ρυθμίσεις για τους ορκωτούς λογιστές 

Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην βουλή εναρμονίζεται το νομικό πλαίσιο της χώρας μας, που αφορά το επάγγελμα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, με την Οδηγία 2006/43 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L157 της 9-6-2006).

Η αναγκαιότητα εισαγωγής του νέου νομοθετικού πλαισίου, υπαγορεύεται από το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τις γενικότερες σύγχρονες τάσεις, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή χώρο. Το κείμενο της Οδηγίας αποβλέπει στη ρύθμιση βασικών παραμέτρων του ελεγκτικού επαγγέλματος όπως στην καθιέρωση εποπτικής αρχής, στην διενέργεια ποιοτικών ελέγχων και επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων, στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελεγκτή.

Με τον παρόντα νόμο καθορίζονται κανόνες σχετικά με τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που μπορεί να επεκτείνονται και σε άλλες ελεγκτικές εργασίες που διενεργούνται από τους ελεγκτές και τις ελεγκτικές εταιρείες.

Ειδικότερα ρυθμίζονται κατά τρόπο λεπτομερή το λογιστικό ελεγκτικό επάγγελμα και κυρίως οι προϋποθέσεις για την απόκτηση και διατήρηση της επαγγελματικής άδειας, τόσο του νομίμου ελεγκτή, όσον και των ελεγκτικών γραφείων. Ορίζονται λεπτομερώς οι απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις όπως: Γενικές Αρχές Λογιστικής, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική, Φορολογικό Δίκαιο, καθώς επίσης και τα σχετικά με την άσκησή τους, προκειμένου να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια.

Κατά αυστηρό και αντικειμενικό τρόπο ρυθμίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σχετικής άδειας, όσο και οι παραβάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάκληση της άδειας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας είναι η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, εφόσον η όλη δραστηριότητά τους αφορά το δημόσιο συμφέρον.

Για τη γενικότερη προστασία, όλοι οι Δημόσιοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν λάβει άδεια, καταχωρούνται σε μητρώο που είναι προσιτό σε όλους και περιέχει βασικές πληροφορίες για τους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Η ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου), που ασκεί την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος ως ΝΠΔΔ μέσω και της έκδοσης Κανονιστικών Πράξεων, δηλαδή Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, υιοθετεί τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, βάσει των οποίων θα πρέπει να διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι.

Επίσης ρυθμίζονται μεταξύ των άλλων θέματα που αφορούν την αντικειμενικότητα των ελέγχων, την ανεξαρτησία των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, καθώς και θέματα προστασίας των επαγγελματικών δεδομένων των ελεγχόμενων.

Τέλος εισάγονται διάφορες διατάξεις που αφορούν θέματα της ΕΛΤΕ, της ΕΠΕΙΑ, θέματα ασφαλειών ζωής και τραπεζικής – καταναλωτικής πίστης.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης