Αποτελέσματα live αναζήτησης

17 ερωτήσεις - απαντήσεις για το κτηματολόγιο

16 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 12 λεπτά
  • Η κτηματογράφηση για τις 107 νέες περιοχές που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις:
17 ερωτήσεις - απαντήσεις για να εξασφαλίσετε τα ακίνητά σας

Η κτηματογράφηση για τις 107 νέες περιοχές που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις:

Η πρώτη περιλαμβάνει την υποβολή των δηλώσεων, τον κατ αρχάς εντοπισμό των ακινήτων και την καταχώρισή τους σε ψηφιακή βάση δεδομένων. Η δεύτερη τη νομική επικύρωση των δικαιωμάτων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων.

Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει ανάρτηση των δικαιωμάτων, υποβολή ενστάσεων και διαδικασία εκδίκασής τους, καθώς και επιτόπια καταμέτρηση των γεωτεμαχίων όπου χρειαστεί. Ετσι, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των μελετών, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης (συμπεριλαμβανομένων και των δύο φάσεων) σε τριάμισι χρόνια από σήμερα. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων;

Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοείται η πλήρης ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, η επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.

Συγκεκριμένα, υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση είναι ο ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) και κάθε δικαιούχος επικαρπίας, δικαιούχος οποιασδήποτε άλλης προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης εγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

Οποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση, άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κτλ.).

Αν κάποιος δηλώνει δικαιώματα σε διαφορετικούς δήμους ή κοινότητες, τότε συμπληρώνει και καταθέτει ξεχωριστές δηλώσεις.

Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν.

Αναλυτικά:

Σε περίπτωση συγκυριότητας, υπόχρεος είναι κάθε συγκύριος για το ποσοστό της συγκυριότητάς του.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, υπόχρεος είναι κάθε κληρονόμος κατά το μερίδιό του επί του ακινήτου που κληρονομεί.

Σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί μόνον η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης είναι και οι δύο, καθένας για το δικαίωμά του.

Σε περίπτωση σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας επί ακινήτου, υπόχρεος είναι ο κάθε ιδιοκτήτης για το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που έχει συσταθεί πραγματική δουλεία (π.χ. διόδου, θέασης) επί ακινήτου, υποβάλλονται οι εξής δηλώσεις: ο δικαιούχος της δουλείας υποβάλλει τη δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητάς του στο δικό του ακίνητο. Ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου θα υποβάλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο.

Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο, υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα της κυριότητάς του, αλλά και η δανείστρια τράπεζα για το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση).

2. Ποια ακίνητα δηλώνονται;

Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των 107 περιοχών, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά.

3. Τι να προσέξουν οι πολίτες;

Προτού υποβάλουν τη δήλωσή τους, οι πολίτες πρέπει να διορθώσουν όλες τις εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχουν σχετικά με την ακίνητη περιουσία τους. Δηλαδή, να ελέγξουν αν οι τίτλοι κυριότητάς τους έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, εάν υπάρχουν σφάλματα στα συμβόλαια ή να τακτοποιήσουν εκκρεμή προσύμφωνα, διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς κ.ά.

Ειδικά οι ομογενείς οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ως τις 30 Δεκεμβρίου, μπορούν να το πράξουν είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.

4. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

Μαζί με το έντυπο της δήλωσης του Νόμου 2308/1995 Δ1 για φυσικά πρόσωπα, πρέπει να επισυναφθούν: α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια) β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ αυτού που δηλώνει το ακίνητο (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.). Αν δεν υπάρχει ΑΦΜ, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να μεριμνήσει ώστε να αποκτήσει.

Προαιρετικά έγγραφα είναι: α) απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου Υποθηκοφυλακείου β) τοπογραφικό διάγραμμα αν υπάρχει γ) απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.

5. Σε περιπτώσεις κληρονομιάς τι ισχύει;

Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις ιδιοκτησιών, για τις οποίες απαιτείται η υποχρεωτική κατάθεση εγγράφων ως εξής:

* Αν η κυριότητα επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει σε αυτόν που το δηλώνει δυνάμει διαφορετικών τίτλων (π.χ., το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), απαιτείται η κατάθεση όλων των τίτλων και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος».

* Αν το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς (ή άλλη ισοδύναμη πράξη, όπως κληρονομητήρια). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

* Κληρονομιά με διαθήκη: θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

* Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

* Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία, όπως λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κτλ. Από τα έγγραφα θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

6. Πού θα βρω τα αναγκαία έντυπα;

Στα γραφεία Κτηματογράφησης, στα ΚΕΠ ή στο www.ktimatologio.gr διατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα (έντυπο της δήλωσης του Ν. 2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης) και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Οι δηλώσεις του Ν. 2308/1995 διατίθενται σε δύο έντυπα, Δ1 και Δ2. Το έντυπο Δ1 αφορά τους πολίτες που δηλώνουν πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, άλλη δουλεία. Το έντυπο Δ2 αφορά κατ αρχάς τα νομικά πρόσωπα για το σύνολο των δικαιωμάτων τους, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διαφορετικά δικαιώματα από τα προαναφερθέντα. Για την καλύτερη τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών τίθεται σε λειτουργία ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός 1015.

Επίσης, δημιουργούνται τέσσερα ειδικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ένα στα Κεντρικά Γραφεία της Κτηματολόγιο ΑΕ, ένα στο μετρό του Συντάγματος, ένα στο δημαρχείο του Πειραιά και ένα στο Περιφερειακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.

7. Πού θα υποβληθούν οι δηλώσεις;

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η Κτηματολόγιο ΑΕ δημιούργησε 76 Γραφεία Κτηματογράφησης, στα οποία θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων.

Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές και είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα λειτουργούν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και ενδέχεται να επεκτείνουν περαιτέρω το ωράριο λειτουργίας τους για να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα τους πολίτες που θα προσέρχονται να δηλώσουν τα δικαιώματά τους.

Τα γραφεία κτηματογράφησης θα στελεχωθούν και θα λειτουργήσουν από τους αναδόχους του έργου υπό την εποπτεία της Κτηματολόγιο ΑΕ και θα στεγάζονται σε χώρους που είτε έχουν διατεθεί από τις δημοτικές αρχές είτε έχουν ενοικιαστεί.

8. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα υποβάλω μαζί με τη δήλωση;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ. συμβόλαια) και στο αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Το έντυπο της δήλωσης για τον πολίτη έχει απλοποιηθεί σημαντικά, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να το συμπληρώσει μόνος του, χωρίς να προστρέχει σε ειδικούς.

Μαζί με το έντυπο της δήλωσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια) β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ αυτού που δηλώνει την ιδιοκτησία (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.).

Στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται επιπλέον έγγραφα.

9. Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης;

Η καταβολή του πάγιου τέλους αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση. Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20 ευρώ. Δηλαδή, κάθε πολίτης που υποχρεούται να κάνει δήλωση, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά ανωτέρω, πρέπει να καταβάλει το πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Αυτό σημαίνει ότι αν για ένα ακίνητο υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες, θα καταβάλουν και οι δύο το τέλος κτηματογράφησης.

Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή περίπου μετά τέσσερα χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να καταβάλει πρόσθετο τέλος 1ο/οο επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένων από αυτήν 20.000 ευρώ.

10. Πώς θα υπολογίσω το πάγιο τέλος;

Ο υπολογισμός και η πληρωμή του τέλους προηγούνται της υποβολής της δήλωσης και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης. Για τον υπολογισμό του τέλους χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο, το οποίο διατίθεται στα Γραφεία Κτηματογράφησης, όπου υπολογίζεται το τέλος για όσα δικαιώματα δηλώνει ένα φυσικό πρόσωπο στον ίδιο δήμο ή κοινότητα. Αν κάποιος έχει δικαιώματα σε διαφορετικούς δήμους ή κοινότητες θα συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο πληρωμής τέλους για κάθε περιοχή.

Αν ο δικαιούχος δεν μπορεί να υπολογίσει το τέλος, μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης, όπου με βάση τη δήλωσή του για τα δικαιώματα που κατέχει υπολογίζεται το οφειλόμενο ποσόν. Στη συνέχεια πληρώνει το τέλος και επισυνάπτει το αποδεικτικό της καταβολής στο έντυπο της δήλωσης.

11. Πού θα πληρώσω το πάγιο τέλος κτηματογράφησης;

Στις Τράπεζες Alpha Bank, EFG Eurobank, Marfin Εγνατία, Probank, Αγροτική, Αττικής, Γενική, Εθνική, Εμπορική, Κύπρου, Πειραιώς, Δωδεκανήσου, Χανίων.

Το αποδεικτικό καταβολής θα επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.

12. Υπάρχει άλλος τρόπος υποβολής της δήλωσης;

Εκτός από την υποβολή της δήλωσης στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την καταθέσουν με συστημένη ταχυδρομική αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή με κούριερ στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Στην περίπτωση αυτή, πέραν του εντύπου δήλωσης και των εγγράφων που συνυποβάλλονται, πρέπει να επισυναφθούν υποχρεωτικά: α) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου β) απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, όπως εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ, κτλ. γ) το πρωτότυπο αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

* Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης και ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www. ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα. Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη από τις 17 Ιουνίου 2008.

13. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωση;

Η συμπλήρωση των δηλώσεων είναι απλή, αλλά όσοι συναντήσουν δυσκολίες μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των υπαλλήλων στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης θα διατίθεται σχετικός οδηγός στον οποίο θα περιλαμβάνονται οδηγίες αλλά και συμπληρωμένα υποδείγματα, καθώς επίσης και κατάλογος στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται με τη δήλωση.

Προκειμένου η δήλωση να είναι πλήρης, είναι απολύτως απαραίτητος και ο προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου που αφορά το δικαίωμα που δηλώνεται. Στην περίπτωση που το δηλούμενο δικαίωμα αφορά σε ακίνητο που έχει οδό και αριθμό, ο προσδιορισμός της θέσης είναι κατά κανόνα απλός και συνήθως αρκεί η αναγραφή της πλήρους διεύθυνσης του ακινήτου, στην περίπτωση όμως που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου ή σε αγροτική περιοχή, ο εντοπισμός της θέσης του θα πρέπει να γίνει με υπόδειξη του δηλούντα σε εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης.

Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο μαζί με τη δήλωση να προσκομίζονται αντίγραφα τοπογραφικών διαγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που διευκολύνουν την ορθή αποτύπωση του δηλούμενου ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα. Εφόσον δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του δηλούμενου δικαιώματος κατά την υποβολή της δήλωσης, στη συνέχεια της κτηματογράφησης, ο δηλών θα κληθεί να δώσει κάθε δυνατή πληροφορία για τον εντοπισμό του.

14. Αν δεν υποβάλω δήλωση;

Αν δεν υποβληθεί δήλωση απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που δεν δήλωσε το δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε απαγόρευση ή ακυρότητα αίρεται με την κατάθεση της δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να δηλώσει είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα.

15. Αν θέλω να πουλήσω την ιδιοκτησία μου;

Οι δικαιοπραξίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και να δηλωθούν εκ νέου. Οποιος αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

16. Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά τη δήλωση;

Μετά την υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων και των λοιπών συλλεχθέντων στοιχείων συντάσσονται οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα της ανάρτησης, η οποία διενεργείται στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Κατά τη διάρκειά της υποβάλλονται από τους έχοντες έννομο συμφέρον αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις κατά των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της ανάρτησης, οι οποίες εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης ή τις Επιτροπές Ενστάσεων, αντιστοίχως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Γραφείο Κτηματογράφησης λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Επιτροπών Ενστάσεων, την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει συλλεχθεί ως την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του ΟΚΧΕ, συντάσσει τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα και περαιώνεται η κτηματογράφηση.

Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης από τον ΟΚΧΕ διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές και εκδίδεται απόφαση του ΟΚΧΕ, με την οποία ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφηθείσα περιοχή. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από το σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών στο σύστημα του Κτηματολογίου.

17. Αν χρειαστώ πιστοποιητικά για την ιδιοκτησία μου;

Η εφαρμογή του Κτηματολογίου διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών. Για κάθε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ή οιουδήποτε άλλου προβλεπόμενου από τον νόμο εγγράφου, ή αίτηση διόρθωσης, ή ένσταση, ο νόμος προβλέπει την καταβολή τέλους 5 ευρώ. Για τις αντίστοιχες διαδικασίες πληρωμής, οι πολίτες θα πληροφορούνται από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης.
Εξαιρούνται Καλλιθέα και Π. Φάληρο

Στον Δήμο Καλλιθέας οι πολίτες δεν θα υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας. Τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ακινήτων θα δοθούν από την Υπηρεσία Κτηματολογίου Πρωτευούσης.

Επίσης, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου δεν θα υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στο τμήμα του δήμου που έχει καταγραφεί στο Κτηματολόγιο Πρωτευούσης. Πρόκειται για το τμήμα που περικλείεται από τη λεωφ. Συγγρού και τις οδούς Ελληνίδων, Ζησιμοπούλου, Αγ. Τριάδος, Δημοκρατίας, Πικροδάφνης και τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου απευθείας, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, γι αυτό και δεν χρειάζεται οι πολίτες να υποβάλουν δήλωση. Η σύνταξη των κτηματολογικών μελετών για τις δύο αυτές περιοχές ολοκληρώθηκε το 1992 και αφορά περίπου 12.700 γεωτεμάχια και 7.200 στρέμματα, ενώ έχουν καταγραφεί περίπου 206.000 ενεργά δικαιώματα.

Πηγή To Βήμα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης