Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε. Αχτσιόγλου: «Η διαταγή πληρωμής για διεκδίκηση δεδουλευμένων δεν θα ισχύει για εργαζομένους σε Α.Ε.»

Ε. Αχτσιόγλου: «Η διαταγή πληρωμής για διεκδίκηση δεδουλευμένων δεν θα ισχύει για εργαζομένους σε Α.Ε.»

Ε. Αχτσιόγλου: «Η διαταγή πληρωμής για διεκδίκηση δεδουλευμένων δεν θα ισχύει για εργαζομένους σε Α.Ε.»

7 Σεπτέμβριος 2017
Ε. Αχτσιόγλου: «Η διαταγή πληρωμής για διεκδίκηση δεδουλευμένων δεν θα ισχύει για εργαζομένους σε Α.Ε.»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΔιευκρινίσεις για ορισμένα θέματα του νομοσχεδίου έδωσε η Υπουργός Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου μετά την τοποθέτηση του Βουλευτή Ν. Καραθανασόπουλου κατά την χθεσινή πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό.

Μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας σημείωσε συμφωνώντας με την τοποθέτηση του βουλευτή, ότι οι διατάξεις περί διαταγής πληρωμής από την πλευρά των εργαζομένων προς τους εργοδότες για την διεκδίκηση δεδουλευμένων, δεν μπορεί να ισχύσει για τους εργαζόμενους σε Ανώνυμες Εταιρίες.


Η σχετική διάταξη  που περιέχει το νομοσχέδιο για την διαταγή πληρωμής:

Άρθρο 50 Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Μετά το Άρθρο 636 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο Άρθρο 636Α ως εξής:
«1. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 έως 636 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού, εφόσον η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη. Η εργασία που αντιστοιχεί στον μισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής τεκμαίρεται ότι έχει παρασχεθεί.
2. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής υποβάλλεται και στον κατά τόπο αρμόδιο δικαστή της παραγράφου 1 του άρθρου 621.
3. Η συζήτηση της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε για απαιτήσεις της παραγράφου 1, προσδιορίζεται κατά προτεραιότητα στην συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από την κατάθεσή της. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.
4. Τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις διαφορές του άρθρου 614 αριθμ. 3 σχετικά με την καταβολή δικαστικού ενσήμου, τέλους απογράφου, παράβολου και κάθε άλλου τέλους ή φόρου ισχύουν ανάλογα και για τη διαταγή πληρωμής του παρόντος άρθρου, την ανακοπή που ασκείται κατ' αυτής, καθώς και για τα ένδικα μέσα και βοηθήματα που ασκούνται κατά της απόφασης επί της ανακοπής.»


Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 50 Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το καθεστώς για την έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού. Ως μισθός νοείται, αυτονόητα, κάθε είδους μισθολογική παροχή σε χρήμα, όπως είναι κατεξοχήν τα επιδόματα εορτών και αδείας οι αποδοχές αδείας, η αμοιβή για υπερεργασία ή υπερωρία κ.ο.κ.
Με το νέο αυτό Άρθρο προβλέπεται ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται, εάν η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύφος του μισθού αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη. Ως τέτοια έγγραφα νοούνται, μεταξύ άλλων, και το εκτυπωμένο απόσπασμα από τον ατομικό λογαριασμό του εργαζομένου που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα δημόσιων αρχών, όπως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των στοιχείων που υποβάλλει ο οφειλέτης εργοδότης ή η ίδια η δημόσια αρχή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης