Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απόφαση για ενίσχυση σεισμοπαθών

11 Ιούνιου 2008 Σχόλια
  • Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος υπέγραψαν σήμερα την απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων στους κατοίκους των νομών Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό της περασμένης Κυριακής. Η καταβολή των ενισχύσεων θα γίνεται από αύριο, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή από τους δικαιούχους αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
Απόφαση για ενίσχυση σεισμοπαθών


Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος υπέγραψαν σήμερα την απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων στους κατοίκους των νομών Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό της περασμένης Κυριακής. Η καταβολή των ενισχύσεων θα γίνεται από αύριο, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή από τους δικαιούχους αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Ειδικότερα, με την απόφαση προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, σε αυτούς που οι οικίες τους δεν μπορούν να κατοικηθούν είτε διότι κατέρρευσαν είτε διότι κρίνονται κατεδαφιστέες ή επισκευάσιμες αλλά μη κατοικήσιμες μέχρι την επισκευή τους. Επίσης, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ποσού 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για αντικατάσταση οικοσκευής σε αυτούς που οι οικίες τους κατέρρευσαν ή κρίνονται κατεδαφιστέες.

Επισυνάπτεται το κείμενο της απόφασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄ Αθήνα 11 Ιουνίου 2008

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων σε σεισμοπαθείς των Νομών Αχαΐας  και Ηλείας».
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη άμεσης στήριξης των πολιτών που επλήγησαν από τους σεισμούς της 8ης Ιουνίου 2008.

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. (Ειδ. Φορέας 23-200).

    
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων, στους κατοίκους των νομών Αχαΐας και Ηλείας, οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 ως ακολούθως:

α. Οικονομική ενίσχυση ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ, ανά νοικοκυριό, σε αυτούς που οι οικίες τους δεν μπορούν να κατοικηθούν είτε διότι κατέρρευσαν είτε διότι κρίνονται κατεδαφιστέες ή επισκευάσιμες αλλά μη κατοικήσιμες μέχρι την επισκευή τους.

β. Οικονομική ενίσχυση ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ΕΥΡΩ, ανά νοικοκυριό, για αντικατάσταση οικοσκευής, σΆ αυτούς που οι οικίες τους κατέρρευσαν ή κρίνονται κατεδαφιστέες.

2. Η καταβολή των ενισχύσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στους δικαιούχους άμεσα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με την υποβολή από τον δικαιούχο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης (ν. 1599/1986) για την κατάρρευση της κύριας κατοικίας του και τις λοιπές ζημιές που υπέστη από τον σεισμό. Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται και ότι ο δικαιούχος δεν έλαβε την ίδια παροχή από άλλη πηγή, πλην αυτής που τυχόν έχει καταβληθεί από το Λογαριασμό Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ή/και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής ότι ο δικαιούχος κατοικούσε μόνιμα (ως μισθωτής ή ως κύριος) στο ακίνητο που κατέρρευσε ή υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τα ανωτέρω, καθώς και βεβαίωση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, για τις ζημιές που υπέστη η κατοικία του δικαιούχου και για το μη κατοικήσιμο αυτής.

3. Σε περίπτωση που η πληγείσα οικία είναι μισθωμένη, δικαιούχος των παροχών της παρούσας είναι ο μισθωτής αυτής, εφόσον αποτελεί την κύρια - μόνιμη κατοικία του.

    
4. Μετά την καταβολή της ενίσχυσης, η πληρώτρια Τράπεζα αποστέλλει, ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή, στην αρμόδια Δ24 Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά ανά δικαιούχο οι πληρωμές, επισυνάπτοντας τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά.

5. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού.

6. Οι διατάξεις της αριθ. 2/42589/0026/4-06-08 απόφασής μας εφαρμόζονται αναλόγως και για τον έλεγχο των οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει των διατάξεων της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης