Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυστηρότεροι όροι για τους ελεγκτές με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

19 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά
  • Aυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των ορκωτών ελεγκτών, αλλά και αυστηρές ποινές (που φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας) σε περιπτώσεις παραλείψεων ή ηθελημένων ατασθαλιών θέτει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η 8η Ελεγκτική Οδηγία.
Αυστηρότεροι όροι για τους ελεγκτές με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών              
 
Aυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των ορκωτών ελεγκτών, αλλά και αυστηρές ποινές (που φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας) σε περιπτώσεις παραλείψεων ή ηθελημένων ατασθαλιών θέτει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η 8η Ελεγκτική Οδηγία.

Με το νομοσχέδιο που θα καταθέσει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το προσεχές διάστημα στη Βουλή, εισάγονται ενιαίοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί στον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ενισχύοντας την αξιοπιστία τους και τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Δημιουργείται παράλληλα μια νέα Εθνική Eποπτική Αρχή, στα πρότυπα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα δομηθεί στη βάση της υφιστάμενης Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ), απορροφώντας και αρμοδιότητες που σήμερα κατέχει το ΣΟΕΛ. Με τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου καθιερώνονται εξετάσεις και κανόνες δεοντολογίας για τους ελεγκτές, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου, ορίζεται με σαφήνεια η διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων αποκλειστικά και μόνο με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και αυστηροποιείται το σύστημα ελέγχου και πειθαρχικών κυρώσεων των ελεγκτών. Οι ποινές μπορούν να φτάσουν έως και το 1 εκατ. ευρώ για ελεγκτικές εταιρείες και έως 100.000 ευρώ για μεμονωμένους ελεγκτές ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και αφαίρεση αδείας.

Πώς θα αποκτούν άδειες οι ελεγκτές

Το νομοσχέδιο προβλέπει, εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ελεγκτή, αλλά και δυνατότητα «εισαγωγής» ελεγκτών από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε., πάντα κατόπιν εξετάσεων, καθώς η Ε.Ε. θεωρεί ότι ο υποχρεωτικός τακτικός έλεγχος απαιτεί εκτός από υψηλού επιπέδου γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής, επαρκείς γνώσεις σε θέματα όπως το δίκαιο των εταιριών, το φορολογικό και το κοινωνικό δίκαιο. Οι γνώσεις αυτές θα πρέπει να αποδεικνύονται με εξετάσεις πριν από τη χορήγηση άδειας σε νόμιμο ελεγκτή από άλλο κράτος - μέλος.

Για τους ελεγκτές και τις εταιρίες καθιερώνονται παράλληλα κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, η παραβίαση των οποίων μπορεί να οδηγήσει έως και στην ανάκληση της άδειας. Οι κανόνες θα καλύπτουν την ευθύνη τους όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον, την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητά τους καθώς και την επαγγελματική τους επάρκεια και τη δέουσα επιμέλεια.

Ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών

Με το άρθρο 15 της Οδηγίας που ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο, καθιερώνεται η υποχρέωση δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών με πληροφορίες ηλεκτρονικά προσβάσιμες στο κοινό. Oλοι οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που έχουν λάβει άδεια θα πρέπει να εγγραφούν σε δημόσιο μητρώο και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου απειλείται η προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου μπορούν να υπάρξουν παρεκκλίσεις σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες. Κάθε ελεγκτής θα αποκτήσει ατομικό αριθμό και στο μητρώο θα περιλαμβάνονται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός καταχώρησης αλλά και κατά περίπτωση το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση δικτυακού τόπου και ο αριθμός καταχώρησης του γραφείου στο οποίο απασχολείται ο ελεγκτής ή με το οποίο είναι συνδεδεμένος ως εταίρος ή με άλλο τρόπο. Αντίστοιχες προβλέψεις λαμβάνονται και για ελεγκτές από τρίτες χώρες.

Oσον αφορά τα ελεγκτικά γραφεία, το δημόσιο μητρώο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: όνομα, διεύθυνση και αριθμό καταχώρισης, νομική μορφή, διεύθυνση κέντρου παροχής πληροφοριών, κύριο υπεύθυνο πληροφόρησης και κατά περίπτωση διεύθυνση δικτυακού τόπου, διεύθυνση όλων των γραφείων στο κράτος μέλος, όνομα και αριθμό καταχώρησης όλων των νόμιμων ελεγκτών που εργάζονται στο ελεγκτικό γραφείο ή είναι συνδεδεμένοι με αυτό ως εταίροι ή αλλιώς, όνομα και εμπορική διεύθυνση όλων των ιδιοκτητών ή μετόχων και όλων των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού οργάνου.

Κατά περίπτωση, αναγράφονται και πληροφορίες για συμμετοχή σε δίκτυο και κατάλογο ονομάτων και διευθύνσεων των ελεγκτικών γραφείων που είναι έλη του δικτύου ή συνδέονται με αυτό, ή ένδειξη του τόπου στον οποίο οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Oλοι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τονίζεται στο νομοσχέδιο. Μια τεχνική επιτροπή ή ομάδα ελέγχου θα επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκτίμηση της τεχνικής καταλληλότητας όλων των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, χρησιμοποιώντας παράλληλα το σύστημα δημόσιας εποπτείας των κρατών - μελών. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη - μέλη μπορούν για παράδειγμα, να απαιτούν συμπληρωματική έκθεση ελεγκτή προς το εποπτικό συμβούλιο ή να ορίζουν άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης και ελέγχου με βάση τους εθνικούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα κράτη - μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου, ο ελεγκτής και/ή το ελεγκτικό γραφείο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη επιχείρηση και δεν συμμετέχει στις αποφάσεις της. Εξασφαλίζουν επίσης ότι ένας ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο δεν διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο όταν υφίσταται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση οικονομική, επαγγελματική σχέση, σχέση απασχόλησης ή άλλη σχέση μεταξύ του ελεγκτή, του ελεγκτικού γραφείου ή του δικτύου περιλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικών εξωελεγκτικών υπηρεσιών και της ελεγχόμενης οντότητας, εξαιτίας της οποίας ένας αντικειμενικός, συνετός και ενημερωμένος τρίτος θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι διακυβεύεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου. Oταν η ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου απειλείται από καταστάσεις όπως αυτοέλεγχος, ίδιο συμφέρον, ιδιότητα συνηγόρου, οικειότητα, εμπιστοσύνη ή εκφοβισμός, ο νόμιμος ελεγκτής ή το γραφείο εφαρμόζει διασφαλίσεις προκειμένου να περιορίζει τους κινδύνους. Εάν η έκταση των κινδύνων συγκρινόμενη με τις εφαρμοζόμενες διασφαλίσεις είναι τέτοια ώστε να κινδυνεύει η ανεξαρτησία τους, ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο δεν διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο.

Εξασφαλίζεται παράλληλα ότι ούτε οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι του ελεγκτικού γραφείου, ούτε τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων του ελεγκτικού γραφείου ή συνδεδεμένης επιχείρησης παρεμβαίνουν στη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα του νόμιμου ελεγκτή που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο για λογαριασμό του ελεγκτικού γραφείου.

Ρητά ορίζεται ότι οι ελεγκτές μπορούν να ενημερώνουν την ελεγχόμενη επιχείρηση για ζητήματα που ανακύπτουν κατά τον έλεγχο αλλά πρέπει να απέχουν από όλες τις εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ελεγχόμενης επιχείρησης.
 
Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης