Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση στην Υποβολή δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ νομικών προσώπων

14 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Παράταση στην Υποβολή δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ νομικών προσώπων έδωσε το υπουργείο με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/2008. Πιο συγκεκριμένα οι ημερομηνίες μετατέθηκαν κατά 10 μέρες και έτσι τα νομικά πρόσωπα των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 1 Υποβάλουν την 26η Μαίου 2008 .
Παράταση στην Υποβολή δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ νομικών προσώπων έδωσε το υπουργείο με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1082/2008.
Πιο συγκεκριμένα  οι ημερομηνίες μετατέθηκαν κατά 10 μέρες και έτσι τα νομικά πρόσωπα των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 1 Υποβάλουν την 26η Μαίου 2008 .

Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα τα επόμενα ΑΦΜ.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ώς εξής

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008»
   
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9Α/29-1-2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων.

2. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β/3-10-2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
   
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
   
1. Παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων για το έτος 2008, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. και συγκεκριμένα:


Μέχρι    26 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 1
Μέχρι    27 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 2
Μέχρι    28 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 3
Μέχρι    29 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 4
Μέχρι    30 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 5
Μέχρι    02 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 6
Μέχρι    03 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 7
Μέχρι    04 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 8
Μέχρι    05 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 9
Μέχρι    06 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 02. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
   

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Υφυπουργός  Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης