Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα - ΣΟΛ Α.Ε.

18 Ιούλιος 2017
Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα - ΣΟΛ Α.Ε.
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο Μαΐου 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

Αθήνα, Ιούνιος 2017


Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμη εταιρεία η οποία τηρούσε στην χρήση 2015 λογαριασμούς καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, κατά την 31.12.2015 αποτίμησε τις καταθέσεις και προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές ποσού ευρώ 100.000 από την αποτίμηση των καταθέσεων σε USD και ποσού ευρώ 50.000 από την αποτίμηση σε GBP.

Στην χρήση 2016 πραγματοποιήθηκε μόνο ανάληψη ποσού USD 60.000, και προέκυψαν χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές ποσού ευρώ 5.000.

Στο τέλος της χρήσης διενεργήθηκε αποτίμηση των καταθέσεων και πρόκυψαν πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από τα USD ποσού ευρώ 120.000 και χρεωστικές από τις GBP ποσού ευρώ 450.000.

Ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός των ανωτέρω συναλλαγματικών διαφορών τόσο στη χρήση 2015 όσο και στη χρήση 2016;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

- Στο με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«4. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013, διευκρινίστηκε ότι στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται αυτά που προκύπτουν από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 στην εύλογη αξία (ν. 4308/2014), δεδομένου ότι κατά τον ως άνω χρόνο δεν προκύπτει κανένα έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή για το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, αλλά το όποιο έσοδο θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση των υπόψη στοιχείων.

5. Επίσης, με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων, χρεογράφων, υποχρεώσεων, κ.λπ. δεν είναι δαπάνη που αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή, αλλά η όποια δαπάνη θα προκύψει κατά τη μεταβίβαση των υπόψη τίτλων, κ.λπ. ή εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης.

__________________________________

9. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω διευκρινίζονται τα ακόλουθα αναφορικά με τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση ή τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα:

Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4308/2014 (31η Δεκεμβρίου 2014):

α) οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και οι οποίες μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 από τους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 44.14 «προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων», δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, καθόσον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας, οι σχετικές διαφορές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, αλλά οι όποιες διαφορές θα προκύψουν κατά τον διακανονισμό (είσπραξη, πληρωμή) των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, οπότε και θα κριθεί η έκπτωσή τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013.

β) οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οι οποίες μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος, δεν υπόκεινται κατά τον χρόνο αυτόν σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθόσον η εν λόγω αποτίμηση δεν αποτελεί επιχειρηματική συναλλαγή ώστε τα προερχόμενα από αυτήν έσοδα να αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά οι όποιες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές θα υπαχθούν σε φόρο κατά τον διακανονισμό των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατ' ανάλογη εφαρμογή όσων έχουν γίνει δεκτά με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας, σχετικά με την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία.

Τα αναφερόμενα ανωτέρω σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τον διακανονισμό ή την επιμέτρηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων (νομισματικών στοιχείων) εφαρμόζονται ανάλογα και κατά περίπτωση και για τις διαφορές που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, οπότε και ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014

- Με βάση τα ανωτέρω ο φορολογικός χειρισμός, σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση σε ευρώ των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα έχει ως εξής: α) Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές δεν αποτελούν εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα, επειδή όπως έχει ερμηνευθεί από τη Διοίκηση με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015, δεν αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή. β) Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα, αφού η αποτίμηση, όπως έχει ερμηνευθεί από τη Διοίκηση με το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 δεν αποτελεί επιχειρηματική συναλλαγή αλλά οι όποιες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές θα υπαχθούν σε φόρο κατά τον διακανονισμό των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

- Επομένως τα φορολογικά αποτελέσματα θα επηρεάσουν μόνο οι χρεωστικές και πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που αντιστοιχούν στα ποσά των αναλήψεων από τους λογαριασμούς των καταθέσεων.

Από τα δεδομένα που μας θέσατε υπόψη, προκύπτει ότι στη χρήση 2016, έχουν αναληφθεί 60.000 από τον τηρούμενο λογαριασμό USD. Προκειμένου να προσδιορίσετε τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ποσού από το οποίο προέρχεται η ανάληψη και την ισοτιμία κατά την ημερομηνία της ανάληψης.

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προσδιορίστηκαν κατά την αποτίμηση θα πρέπει να αναμορφωθούν μέσω του προβλεπόμενου πίνακα Κ στο έντυπο Ε3, ως προσωρινές διαφορές.

Στα φορολογικά αποτελέσματα θα μεταφερθούν, μέσω του πίνακα Κ, οι πραγματοποιούμενες συναλλαγματικές διαφορές.

Νομοθεσία - Νομολογία
ΠΟΛ.1113/2.6.2015
Έγγραφο Υπ. Οικ. με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης