Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρατείνεται μέχρι 31/12 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011. Μέχρι 31 Ιουλίου η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους

Παρατείνεται μέχρι 31/12 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011. Μέχρι 31 Ιουλίου η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με την υπόψη τροπολογία:

Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4399/2016 αναφορικά με την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στα εξής κατά βάση σημεία:
Επανακαθορίζεται:
- η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου,
- ο τρόπος ορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων (με υπουργική απόφαση, αντί με την απόφαση προκήρυξης της επένδυσης). Η εν λόγω πρακτική εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011.

Παρατείνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2017 (λήγει 30 Ιουνίου 2017) η προθεσμία υποβολής, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από την οριζόμενη κατάσταση παραστατικών για την διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Η ημερομηνία αυτή ορίζεται ως καταληκτική και για την έκδοση των οικείων παραστατικών.

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 (λήγει 30 Ιουνίου 2017) η προθεσμία ολοκλήρωσης και των επενδυτικών σχεδίων του ν.3908/2011 των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Προβλέπεται ότι, η προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του περιλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία ο φορέας της επένδυσης δηλώνει ότι το τελικό ενισχυόμενο κόστος αυτών θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής τους.

Παρέχεται, με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα σύστασης ομάδων εργασίας για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 KW και ορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στα μέλη αυτών.

Τροποποιούνται - συμπληρώνονται επίσης, διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.3988/2011 αναφορικά με τους όρους ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011. Ειδικότερα, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων θεωρούνται ολοκληρωμένα και σε περίπτωση μείωσης της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια), η οποία δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους.

Σε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες για το αν το επενδυτικό σχέδιο θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δε θεωρείται ολοκληρωμένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4399/2016 (Α' 117).


Άρθρο ..........

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 4399/2016, που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, διευκολύνοντας τους φορείς υποδοχής να αξιοποιήσουν τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για να ανταπεξέλθουν στον σημαντικό αριθμό επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο των δύο καθεστώτων ενίσχυσης του νόμου (Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες Μ Μ Ε).

Άρθρο ...........

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, των επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016. Η απόφαση αυτή θα καταλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια των ν. 2601/1998 (Α' 81), 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011 (Α' 8), εφόσον στο στάδιο της εκταμίευσης των εγκεκριμένων κεφαλαιακών κινήτρων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ίδια ανεξαρτήτως καθεστώτος κινήτρων.

Άρθρο ....

1. Με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 παρεχόταν η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε, μέχρι την 31η Μαρτίου 2017. Παράλληλα, εφόσον έως την ημερομηνία αυτή είχε υλοποιηθεί το 50% του εγκεκριμένου κόστους της επένδυσης, η επιχείρηση αποκτούσε δικαίωμα να ολοκληρώσει το επενδυτικό της σχέδιο σε διάστημα δέκα πέντε (15) επιπλέον μηνών, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
Για τη διαπίστωση της πραγματοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης όφειλε να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για τα έργο. Ο ορισμός της διαδικασίας καθώς και τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών καθορίστηκε με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμό 4742/16-1-2017 (Β' 86).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να εκδοθούν και τα σχετικά παραστατικά δαπανών εντός της ίδιας προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και της συνημμένης συγκεντρωτικής κατάστασης των παραστατικών, ήτοι μέχρι την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, με αποτέλεσμα να προστίθενται στον ορισθέντα χρόνο για την υλοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου τέσσερις (4) επιπλέον μήνες.

2.    Στην ισχύουσα διάταξη προβλέπεται ότι για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α' 8) τα έτη 2013 και 2014 η προθεσμία ολοκλήρωσής τους ορίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ για τα αντίστοιχα που είχαν υπαχθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2012 ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017. Με την εν λόγω ρύθμιση προτείνεται η ενιαία αντιμετώπιση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 παρατείνοντας για έξι (μήνες) την προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των οποίων εκδόθηκαν εγκριτικές αποφάσεις μέχρι τις 31-12-2012. Σημειώνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι την ως άνω ημερομηνία θα υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε ποσοστό 50%, δικαιούνται της προβλεπόμενης παράτασης της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του π.δ 33/2011 (Α' 83).

3.    Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που αιτούνται τη χορήγηση παράτασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου να προτείνουν, χωρίς παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση όρια υπαγωγής τους, νέο τελικό ενισχυόμενο κόστος, μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής, το οποίο και θα δεσμεύονται να υλοποιήσουν υπό τον όρο της μη διαφοροποίησης του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, όπως αυτό έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησή της. Η προϋπόθεση υλοποίησης του 50%, σε αυτή την περίπτωση, θα υπολογίζεται επί του προτεινόμενου νέου τελικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Άρθρο ....

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης Ομάδων Εργασίας από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. για τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ 33/2011.

Άρθρο ............
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3908/2011 (Α' 8).


Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011, να ολοκληρώνουν τα επενδυτικά τους σχέδια στην περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας έως ποσοστού 25% με την προϋπόθεση της πλήρωσης των λοοτών όρων του νόμου. Σε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές θα μειώνεται το ενισχυόμενο κόστος κατά το ποσό της μείωσης που προκαλείται από την τροποποίηση της επένδυσης. Αιτήματα μείωσης της δυναμικότητας πέραν του 50% δεν θα γίνονται δεκτά.
Τέλος, πραγματοποιούνται διορθώσεις σφαλμάτων σε επιμέρους διατυπώσεις των εν λόγω διατάξεων.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α'121) και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4399/2016 (Α' 117)


Άρθρο ....

Το άρθρο 14 του ν. 4399/2016 (Α' 117) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης
1. Περιεχόμενο αξιολόγησης.
Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται:
α. Έλεγχος Πληρότητας.
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας, όπως ορίζεται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
β. Έλεγχος Νομιμότητας.
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος,
ββ) τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, όπως ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης,
γγ) τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
γ. Αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχος δεικτών βαθμολογίας Αντικείμενο του σταδίου αυτού αποτελεί σωρευτικά ή εναλλακτικά:
αα) η εκτίμηση του ευλόγου κόστους των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
ββ) η εκτίμηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,
γγ) η πλήρωση δεικτών βαθμολογίας με βάση τα εξής ενδεικτικώς αναφερόμενα κριτήρια:
α. οικονομική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαίων),
β. διαθέσιμα κεφάλαια μετόχου/εταίρου,
γ. κάλυψη ίδιας συμμετοχής με κεφάλαια εξωτερικού,
δ. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης της επένδυσης,
ε. δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης του φορέα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,
στ. δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
η. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης του άρθρου 12, θ. αξιοποίηση αργούντων κτηρίων.
2. Διαδικασία Αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση διενεργείται είτε με τη μέθοδο α) της συγκριτικής αξιολόγησης είτε με τη μέθοδο β) της άμεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
Στις περιπτώσεις αξιοποίησης του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) η αξιολόγηση της αίτησης ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το οικείο Μητρώο του άρθρου 24 με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ.
α. Συγκριτική αξιολόγηση
i. Ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών διενεργείται από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αν απορριφθεί αίτηση για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται. Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.
Η αξιολόγηση του ευλόγου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.
ii.    Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, τάσσεται προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στο φορέα προκειμένου να τις παράσχει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολο της.
Η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
iii.    Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, που μπορεί να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 13 είτε από το ΕΜΠΑ, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του παρόντος.
iv.    Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Κατά του προσωρινού πίνακα, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15. Στις περιπτώσεις που η υποβληθείσα αίτηση απορρίπτεται για λόγους που αναφέρονται στις περ. β' ή/και γ' της παρ. 1, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά του συνολικού αποτελέσματος της αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.
v. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης, μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της απόφασης προκήρυξης.
β. Άμεση αξιολόγηση
Κατά τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, διενεργείται αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόμιμης και εμπρόθεσμης αίτησης υπαγωγής, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους πόρους.
i.    Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Αν η αίτηση απορριφθεί για λόγους μη πληρότητας του φακέλου, ο αιτών ενημερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.
Ο έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 13 ή/και από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων πραγματοποιείται από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.
ii.    Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται προθεσμία έως δέκα (10) ημερών στο φορέα, προκειμένου να τις παράσχει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολο της.
Η διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
iii.    Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που συνίσταται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, που μπορεί να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους Φορείς της παρ. 2 του άρθρου 13 είτε από το ΕΜΠΑ, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3.
iv.    Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά του αποτελέσματος της αξιολόγησης, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.
3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος με ατομικές αποφάσεις υπαγωγής. Αρμόδια όργανα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι: α. ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
β. ο Υπουργός Εσωτερικών, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, γ. οι Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.
4.    Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν εγκριθεί για λόγους που αναφέρονται στις περ. β' ή/και γ' της παρ. 1, εκδίδεται απορριπτική απόφαση από τα αρμόδια όργανα της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερόμενου, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.
5.    Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η προθεσμία παροχής διευκρινίσεων, τα όργανα και η διαδικασία της αξιολόγησης και καθορίζονται τα επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθμολόγησης και η στάθμισή τους, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να συμπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης.
6.    α. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ο οποίος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και περιλαμβάνει τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
β. Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στα αρμόδια όργανα της «παρ. 7 του άρθρου 14» νοείται αναφορά στα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 14.

Άρθρο...

α. Η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των Καθεστώτων Ενισχύσεων του άρθρου 29».
β. Η απόφαση της περιπτ. α) της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 έχει εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 2601/1998 (Α' 81), 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011 (Α' 8).

Άρθρο ...........

1.    Στην περιπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α' 117), το εδάφιο "Για τη διαπίστωση της υλοποίησης ...δαπανών και πληρωμών για το έργο." αντικαθίσταται ως εξής: "Για τη διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών δαπανών και πληρωμών για το έργο από το φορέα της επένδυσης έως τις 31 Ιουλίου 2017. Τα οικεία παραστατικά μπορούν να εκδίδονται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2017".

2.    Η περιπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου 76 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3908/2011 (Α' 8) παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017».

3.    Στο άρθρο 76 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Η προϋπόθεση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με τις περιπτ. α) και β) της παρ. 1 και την παρ. 2, αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, για το οποίο ο φορέας της επένδυσης δηλώνει υπεύθυνα ότι θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής ενισχυόμενο κόστος. Η πρόταση του τελικού ενισχυόμενου κόστους υποβάλλεται από το φορέα της επένδυσης με την προϋπόθεση μη ουσιωδών μεταβολών του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεδίου, όπως εγκρίθηκε στην απόφαση υπαγωγής ή τροποποίησή της, ή όπως τυχόν αυτό εγκριθεί βάσει αιτήματος τροποποίησης που έχει υποβάλει ο φορέας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος».

Άρθρο ....

Στο τέλος της περιπτ. α) της παρ. 9 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α' 117) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να συνιστώνται Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. για την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο καταμερισμός εργασιών, ο τρόπος λειτουργίας Ομάδων Εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η αποζημίωση για κάθε έλεγχο είναι η οριζόμενη στην Κ.Υ.Α. 26226/3.3.2017 (ΥΟΔΔ 117')».

Άρθρο ...
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3908/2011 (Α' 8).


1.    Στο άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. β) της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α' 117), προστίθεται ο τίτλος «Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής».

2.    Στο τέλος της περιπτ. εε) της παρ. Α του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. β) της παρ. 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016 (ΑΊ17), η φράση «σύμφωνα με την περίπτωση Β' του παρόντος» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με την παρ. Β' του παρόντος».

3.    Η περιπτ. στστ) της παρ. Α του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. β) της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α' 117), αναριθμείται σε περιπτ. ζζ' και προστίθεται νέα περίπτωση στστ) ως εξής:
«στστ. Η μείωση της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια), δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση μείωσης άνω του 25% και έως 50% και ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται μόνο μετά από έγκριση αιτήματος τροποποίησης που υποβάλει ο φορέας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. Β. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ως ολοκληρωμένο και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.»

4.    Η παρ. Β' του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. β) της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α' 117), αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειμένου εγκρίνονται από την αρμόδια υπηρεσία μετά από αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησης του φορέα, το οποίο εξετάζεται από την υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις της παρ. Α. Για την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου».

5.    Η παρ. Ε' του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. β) της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α' 117), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, της εταιρικής σύνθεσης, της νομικής μορφής, της έδρας ή λοιπών στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόμενης επιχείρησης, η γνωστοποίηση των μεταβολών, με τα οικεία δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου».

6.    Η παρ. ΣΤ' του άρθρου 14Β, όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ. β) της παρ. 13 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:
«ΣΤ. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής σύμφωνα με τις παρ. Β και Γ, απαιτείται η καταβολή παραβόλου το ύφος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης