Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ Ενημέρωση για διάφορα φορολογικά θέματα

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • 1. Σχετικά με την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, όταν πρόκειται για νέους επιτηδευματίες θα εξακριβώνεται, από τη φορολογική αρχή, η διεύθυνση που δηλώνεται ως τόπος άσκησης της δραστηριότητας του, από κάθε πρόσφορο στοιχείο. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ως λόγος μη προσκόμισης του συμφωνητικού μίσθωσης,
Αθήνα 8/5/2008
 
ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση για διάφορα φορολογικά θέματα».
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
 
1.      Σχετικά με την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, όταν πρόκειται για νέους επιτηδευματίες θα εξακριβώνεται, από τη φορολογική αρχή, η διεύθυνση που δηλώνεται ως τόπος άσκησης της δραστηριότητας του, από κάθε πρόσφορο στοιχείο. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ως λόγος μη προσκόμισης του συμφωνητικού μίσθωσης, αναφέρεται ότι η μίσθωση δεν έχει γίνει στο όνομα του νέου επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου), αλλά στο όνομα μέλους του νομικού προσώπου ή σε προηγούμενο νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετείχε το φυσικό πρόσωπο (νέος επιτηδευματίας ) θα ζητείται φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού αυτού, γιατί εκείνο που ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι η εξακρίβωση της διεύθυνσης του νέου επιτηδευματία . ( Απόφαση αρ. πρωτ. Σ.1956/168/ΠΟΛ 194/1987).

2.      Σύμφωνα με την 34/1990 ατομική γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, η Δ.Ο.Υ. δεν δύναται να αρνηθεί τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων σε εταιρεία που συνεχίζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, έστω και αν κάποιος από τους εταίρους της ζητά με καταγγελία την λύση της, ούτε επίσης για έλλειψη εξουσίας εκπροσώπησης του αιτούντος τη θεώρηση, εφόσον δεν προσαχθεί δικαστική απόφαση καθορίζουσα άλλως τα της εκπροσώπησης της εταιρείας.

3.      Με το αρθ. Πρωτ. 1059434/673/0015/2003 έγγραφο του το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών απαντώντας σε σχετικό ερώτημα αποφάνθηκε ότι η μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων στην απογραφή λήξης έχει ως συνέπεια τη μη εμφάνιση αυτών, δια της εγγραφής ανοίγματος στα βιβλία της επιχείρησης και την επόμενη χρήση, με συνέπεια να επηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της επόμενης χρήσης. Έτσι η μη απογραφή περιουσιακών στοιχείων στην απογραφή λήξης και η κρίση ως ανακριβών των βιβλίων της χρήσης εκείνης, συνέπεια του λόγου αυτού, συνιστά λόγο κρίσης των βιβλίων και της επόμενης χρήσης ως ανακριβών λόγω της μη εμφάνισης αυτών στα βιβλία της επιχείρησης και την επόμενη χρήση.

4.      Με την αρ.πρωτ.1027138/204/204/0015/2004 εγκύκλιο του Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γΆ της παρ. 3 του άρθρου 953 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά την οποία εξαιρούνται από την κατάσχεση «τα οικονομικά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία», αποφάνθηκε ότι η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στα πλαίσια της απαίτησης της οφειλής του δεν συνιστά λόγο αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας μη προσκόμισης των βιβλίων και των στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ 4 του ΚΒΣ, αφού αυτά δεν τελούσαν υπό κατάσχεση σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του Κώδικα Πολιτικής            Δικονομίας κατά την οποία εξαιρούνται από την κατάσχεση « τα οικονομικά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία, αποφάνθηκε ότι η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στα πλαίσια της απαίτησης τα οφειλής του δεν συνιστά λόγο αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας μη προσκόμισης των βιβλίων και των στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ΚΒΣ, αφού αυτά δεν τελούσαν υπό κατάσχεση σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5.      Σχετικά με την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων στις περιπτώσεις που εκδόθηκε Α.Π.Υ. και υπάρχει κάποιο λάθος στο πρόσωπο, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, στο οποίο θα αναγράφεται εκτός των άλλων ο αριθμός του αρχικού στοιχείου, ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται, η λανθασμένη αξία ή οποιαδήποτε προκύπτουσα διαφορά σε σχέση με το αρχικό στοιχείο, με την οποία μειώνεται τελικά η αξία του και διαφοροποιείται το περιεχόμενο του, χωρίς να αποκλείεται η ακύρωση του αρχικού στοιχείου με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου και στη συνέχεια η έκδοση νέας ΑΠΥ με το σωστό περιεχόμενο. Στην περίπτωση, που λόγω κακής πληροφόρησης, εκδόθηκε ΑΠΥ σε λάθος πρόσωπο, είναι δυνατή κατΆ αρχήν η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από το περιεχόμενο του οποίου, εκτός άλλων, θα προκύπτει σαφώς και ο λόγος για τον οποίο εκδίδεται και στη συνέχεια η έκδοση νέας ΑΠΥ προς το πρόσωπο με το οποίο πράγματι έγινε η συναλλαγή.
 
Είμαστε στην διάθεση σας.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης