«Πόθεν έσχες» - Επεκτείνεται η αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στον έλεγχο δημοσίων υπαλλήλων ακόμα και όταν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης | Taxheaven

Live Search Results

«Πόθεν έσχες» - Επεκτείνεται η αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στον έλεγχο δημοσίων υπαλλήλων ακόμα και όταν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

20 Ιούνιος 2017 -- ΣχόλιαΜε την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3074/2002, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και στη λειτουργία του Γραφείου αυτού.

Ειδικότερα:

- Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Δ.Δ., αναφορικά με: i) την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών έναντι πειθαρχικών αποφάσεων και ποινών, ii) τη διεξαγωγή ελέγχου περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) στις οριζόμενες περιπτώσεις, iii) τη συμμετοχή αυτού στην εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιθεωρήσεων και ελέγχων του δημοσίου τομέα.

- Ορίζεται ότι, η θητεία του Γ.Ε.Δ.Δ. (πενταετής) λήγει, όταν συντρέχουν περιοριστικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Αυξάνονται, κατά δεκατρείς (13) οι θέσεις των Ειδικών Επιθεωρητών (25 αντί των 12 που προβλέπονται) στο γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., για την υποβοήθηση του έργου αυτού και καλύπτονται, κατά τα ισχύοντα, μόνο με αποσπάσεις υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα.

- Προβλέπεται ότι, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνει, με υπουργική απόφαση, ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας στο πλαίσιο του οποίου χορηγείται πιστοποιητικό, που αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή στη θέση του Ειδικού Επιθεωρητή.
Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται επίσης το περιεχόμενο, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης του ως άνω ειδικού προγράμματος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής σε αυτό, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Το ως άνω πρόγραμμα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και όσοι κατέχουν ήδη τη θέση του Ειδικού Επιθεωρητή.

- Αυξάνονται, επίσης, κατά δέκα (10) οι θέσεις των υπαλλήλων (35 αντί των 25 που προβλέπονται), για τη στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που λειτουργούν στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., η οποία πραγματοποιείται με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) υπαλλήλων από φορέα του Δημοσίου και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Στις ανώτερο) συμπεριλαμβάνονται και δύο (2), κατ' ανώτατο όριο, θέσεις αποσπασμένων δικαστικών υπαλλήλων.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων στις ως άνω Υπηρεσίες καθώς και θέματα αναπλήρωσης του Γ.Ε.Δ.Δ..
Απλοποιείται η διαδικασία και απαιτείται εφεξής κ.υ.α. (αντί π.δ/γμα. που προβλέπεται), για τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. και της Γραμματείας αυτού καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος.

- Συνιστούνται, στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. για τις ανάγκες υποβοήθησης αυτού, δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών ως μετακλητοί υπαλλήλων, ο διορισμός των οποίων γίνεται με απόφαση του Γ.Ε.Δ.Δ., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.
Για τη μισθολογική κατάταξη των εν λόγω υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (άρθρο 9 παρ. 6γ) και για το υπόλοιπο μισθολογικό καθεστώς ισχύουν οι περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις.

- Συνιστώνται, επίσης, δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, στο γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ.. για τη νομική υποστήριξη του έργου του. οι οποίες καλύπτονται με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από το Δημόσιο και από φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (ο.τ.α., ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., κ.λπ.).
Η εν λόγω απόσπαση διενεργείται με υπουργική απόφαση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και διαρκεί τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης.

- Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με π.δ/γμα. της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.).


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Απόφασης - Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ και της Οδηγίας 2014/42/ EE, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο .......


Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 επιβεβαιώνεται και επεκτείνεται η πειθαρχική αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και κατοχυρώνεται ο ρόλος του ως πειθαρχικού οργάνου.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 επεκτείνεται η αρμοδιότητα του Γ.Ε.Δ.Δ. στον έλεγχο, όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο, της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, λειτουργών και μελών οργάνων, που υπάγονται στην ελεγκτική του αρμοδιότητα και οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σε άλλον φορέα.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 4 διασφαλίζεται η συμμετοχή του Γ.Ε.Δ.Δ. στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5 συμπληρώνεται η διάταξη της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3074/2002, με την οποία κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία του θεσμού του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 6 προβλέπεται, για την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου, η αύξηση του αριθμού των Ειδικών Επιθεωρητών στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από δώδεκα σε είκοσι πέντε.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 7 προβλέπεται ότι για την ανάληψη καθηκόντων σε θέση ειδικού επιθεωρητή στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προβλέπεται εφεξής η κατοχή πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας, το οποίο χορηγείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Το εν λόγω πιστοποιητικό χορηγείται και σε όσους ήδη υπηρετούν σε αυτή τη θέση. Στόχος της πιστοποίησης των Ειδικών Επιθεωρητών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι η ενίσχυση της θεωρητικής κατάρτισης των ελεγκτών σε θέματα ελέγχου προκειμένου να καταστεί το ελεγκτικό τους έργο περισσότερο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 8 προβλέπεται, για την ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένης και της αύξησης του αριθμού των Ειδικών Επιθεωρητών, η αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων του Γραφείου από είκοσι πέντε σε τριάντα πέντε, με τη δυνατότητα απόσπασης και δύο δικαστικών υπαλλήλων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι καθήκοντα προϊσταμένων της Διεύθυνσης Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ανατίθενται με απόφαση του Γ.Ε.Δ.Δ. σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τέλος, προβλέπεται ότι η οργάνωση και η λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της Γραμματείας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 9 προβλέπεται ότι ο Γ.Ε.Δ.Δ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από ειδικό επιθεωρητή του Γραφείου του.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 10, για τη δυνατότητα πρόσληψης δύο ειδικών συνεργατών, καλύπτεται η ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. Οι ειδικοί συνεργάτες ασκούν το έργο που τους ανατίθεται κάθε φορά από το Γ.Ε.Δ.Δ., διατυπώνουν γνώμες και παρέχουν συμβουλές σε αυτόν.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 11 προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 1 του ν. 3074/2012 (Α' 296), με την οποία προβλέπεται, κατ' αναλογία των όσων προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους η δυνατότητα απόσπασης έμμισθων δικηγόρων από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται, κατά το ίδιο ως άνω σκεπτικό, ευελιξία στη μετακίνηση των έμμισθων δικηγόρων, καθώς και όροι ορθολογικής τους κατανομής, με σκοπό την ουσιαστική ενίσχυση της νομικής υποστήριξης του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με τη σύσταση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και τη θεσμική πρόβλεψη δυνατότητας απόσπασης δικηγόρων με έμμισθη εντολή, χωρίς μάλιστα την επέλευση δημοσιονομικού κόστους.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 12 προβλέπεται, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Υπουργών στους οποίους υπάγονται τα Μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.), η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του εν λόγω Οργάνου.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 13 προβλέπεται ότι η Δ/νση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης υποστηρίζει, επίσης, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων ελεγχόμενων από αυτόν, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στον Γ.Ε.Δ.Δ. ή σε άλλο φορέα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο .................

1.- Το τέταρτο έως έβδομο εδάφιο της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίστανται ως εξής:
«Μπορεί να ασκεί ένσταση υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου, εναντίον όλων των πειθαρχικών αποφάσεων μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων των φορέων του πρώτου εδαφίου, εξαιρουμένων των αποφάσεων Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών και για οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου των ελεγχόμενων φορέων.»

2.- Τα δύο τελευταία εδάφια της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) Η προσφυγή υπογράφεται είτε από το Γ.Ε.Δ.Δ. είτε από τον Αναπληρωτή του και κατά τη συζήτησή της μπορεί να παρίσταται είτε ο Γ.Ε.Δ.Δ. είτε εκπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. είτε πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. Αν η προσφυγή ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο υπάλληλος έχει ασκήσει ήδη προσφυγή κατά της προσβαλλόμενης από το Γ.Ε.Δ.Δ. τελεσίδικης απόφασης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου ή την ασκεί ενόσω εκκρεμεί η ανωτέρω προσφυγή του Γ.Ε.Δ.Δ., το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς συνεκδίκαση των ανωτέρω προσφυγών.»

3.- Μετά το στοιχείο (iii) της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθεται τρίτο στοιχείο, ως εξής :
«(iii) Μπορεί επίσης να διεξάγει έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων των φορέων της περ. α της παρ. 2, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο Γ.Ε.Δ.Δ. ή σε άλλον φορέα, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.»


4.- Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθεται περ. θ', ως εξής :
«θ' Συμμετέχει στην εκπόνηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιθεωρήσεων και ελέγχων του δημόσιου τομέα, πλην αυτού που εκπονείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οποίο λαμβάνει γνώση.»

5.- Το δεύτερο εδάφιο της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α 296) αντικαθίσταται εδάφιο ως εξής:
«Ο Γ.Ε.Δ.Δ. είναι όργανο με πενταετή θητεία που ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Η θητεία του Γ.Ε.Δ.Δ. λήγει όταν συντρέχουν περιοριστικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περ. α της παρ. 4.
Για το Γ.Ε.Δ.Δ. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3.»

6.- Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.3074/2002 η φράση «δώδεκα (12)» αντικαθίσταται με τη φράση «είκοσι πέντε (25)».

7.- Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής :
«Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας. Με την απόφαση αυτή ορίζεται επίσης το περιεχόμενο, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Η κατοχή του ως άνω πιστοποιητικού αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή στην θέση του Ειδικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Το ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και οι κατέχοντες ήδη την θέση του Ειδικού Επιθεωρητή.

8.- Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής :
«7. Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. γίνεται με απόσπαση τριάντα πέντε (35), κατ' ανώτατο όριο, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 1. Η απόσπαση τους διενεργείται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από πρόταση του Γ.Ε.Δ.Δ., έχει διάρκεια τριών ετών και μπορεί να παρατείνεται για ισάριθμα χρονικά διαστήματα. Στον αριθμό του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται και δύο (2) κατ' ανώτατο όριο δικαστικοί υπάλληλοι των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, η απόσπαση των οποίων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 2812/2000, Α'67). Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να βαρύνονται με τη μισθοδοσία τους. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Διατάκτης των δαπανών είναι ο Γ.Ε.Δ.Δ..
Στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. λειτουργεί Γραμματεία το επίπεδο της οποίας ορίζεται σε Διεύθυνση. Καθήκοντα προϊσταμένων της Διεύθυνσης Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ανατίθενται με απόφαση του Γ.Ε.Δ.Δ. σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. και της Γραμματείας του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

9.- Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής :
«9. Τον Γ.Ε.Δ.Δ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει Ειδικός Επιθεωρητής του Γραφείου του, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του.»

10.- Στο άρθρο 1 του ν. 3074/2002 (Α' 296), όπως ισχύει, προστίθενται παρ. 12, ως εξής:
«12. Για τις ανάγκες της υποβοήθησης του Γ.Ε.Δ.Δ., συνιστώνται στο Γραφείο του δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών ως μετακλητών υπαλλήλων. Οι εν λόγω υπάλληλοι διορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Γ.Ε.Δ.Δ., με την οποία ορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισμού, ο χρόνος της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι ως άνω διοριζόμενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση του οργάνου που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η μισθολογική τους κατάταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6γ του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α' 176), ενώ για το λοιπό μισθολογικό τους καθεστώς εφαρμογή έχουν οι διατάξεις που ισχύουν και για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.»

11.- Στο άρθρο 1 του ν. 3074/2002 (Α' 296), όπως ισχύει, προστίθενται παρ. 13, ως εξής:
«13. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ. συνιστώνται στο Γραφείο του δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 51 ν. 1892/1990 (Α' 101), έπειτα από πρόταση του Γ.Ε.Δ.Δ. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά».

12.- Η παρ.7 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.).»

13.- Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3491/2006 (Α'207) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής :
«Υποστηρίζει, επίσης, το Γ.Ε.Δ.Δ. στον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων ελεγχόμενων από αυτόν, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στο Γ.Ε.Δ.Δ. ή σε άλλο φορέα.»

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Print word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone