Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μόνο 3-4 δικαιολογητικά για τη σύσταση Α.Ε.-ΕΠΕ

5 Μάιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Την δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του κόστους που απαιτούνται για την ίδρυση νέας επιχείρησης προωθεί ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρ. Φώλιας. Το σχετικό σχέδιο νόμου που αποκαλείπτει σήμερα η «Η» προβλέπει την ενοποίηση όλων των διοικητικών φόρων τελών και εισφορών σε ένα ενιαίο τέλος που θα καταβάλλεται στις Εφορίες και την ίδρυση υπηρεσιών «one stop shop» στα κατά τόπους Επιμελητήρια.
Μόνο 3-4 δικαιολογητικά για τη σύσταση Α.Ε.-ΕΠΕ

Την δραστική μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του κόστους που απαιτούνται για την ίδρυση νέας επιχείρησης προωθεί ο υπουργός Ανάπτυξης, Χρ. Φώλιας. Το σχετικό σχέδιο νόμου που αποκαλείπτει σήμερα η «Ημερησία» προβλέπει την ενοποίηση όλων των διοικητικών φόρων τελών και εισφορών σε ένα ενιαίο τέλος που θα καταβάλλεται στις Εφορίες και την ίδρυση υπηρεσιών «one stop shop» στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση εμπορικών εταιρειών, που φιλοδοξεί να μειώσει δραστικά περισσότερο από 50% τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και το κόστος ίδρυσης της νέας εταιρείας αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρ. Φώλιας.

Η νέα ρύθμιση εισάγει δύο καινοτόμα στοιχεία, την καθιέρωση one stop shop ή Σημείου Υποδοχής στα Επιμελητήρια της χώρας, όπου θα κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά και το Ενιαίο Τέλος Ιδρυσης της εταιρείας, το οποίο ενσωματώνει το σύνολο των τελών, φόρων και εισφορών που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τη σύσταση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ).

Στόχος της κυβέρνησης είναι, με τις πολιτικές, η εκπόνηση των οποίων ξεκίνησε στις αρχές του 2007, σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων της Εαρινής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2006, να μειωθούν σε 3-4 οι διαδικασίες που απατούνται για τη σύσταση μίας εμπορικής εταιρείας από 14 ως 18, που είναι σήμερα ανάλογα με τη μορφή της (ΟΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.).

Ταυτόχρονα, στόχος είναι να μειωθεί το κόστος ίδρυσης από 1.366 ευρώ που είναι κατά μέσον όρο σήμερα, ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ, στα 750 ευρώ, περίπου.

Εμπορικό μητρώο
Με το νέο σύστημα ο επιχειρηματίας θα προσέρχεται στην υπηρεσία one stop shop, δηλαδή στο Σημείο Υποδοχής που θα είναι η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου σε κάθε Επιμελητήριο της χώρας.

Εκεί θα υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών, καθώς και κάθε άλλη πράξη και στοιχείο που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την περίπτωσή του. Θα εγγράφεται άμεσα και στη συνέχεια θα προσέρχεται μόνον στη ΔΟΥ για την καταβολή του ενιαίου τέλους και την έναρξη των εργασιών, χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζει ξανά τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας.

Ολοι οι φορείς που θα απαιτούν στοιχεία για τη νομική και τη φορολογική υπόσταση της νέας εταιρείας θα συναλλάσσονται και θα τα αντλούν από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Παράλληλα, έχουν ήδη προωθηθεί στη Βουλή ρυθμίσεις ειδικά για τις ΕΠΕ που μειώνουν το ελάχιστο απαιτούμενο καταβλητέο κεφάλαιο για την ίδρυση μίας ΕΠΕ και βελτιστοποιούν τη διαδικασία δημοσιότητας για τη σύσταση ΕΠΕ, ως προς τη δημοσίευση των σχετικών εγγράφων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ενεργοποίηση της εταιρείας.

Κόστος ίδρυσης
Η απόφαση απλοποίησης των διαδικασιών ίδρυσης εμπορικών εταιρειών της ΕΕ είχε θέσει ως στόχο στα τέλη του 2007 να είναι δυνατή η σύσταση της εταιρείας σε διάστημα μίας εβδομάδας σε οποιοδήποτε σημείο της ΕΕ.

Ταυτόχρονα οι δαπάνες έναρξης θα πρέπει να είναι οι χαμηλότερες δυνατές και για την πρόσληψη του πρώτου εργαζόμενου πρέπει να αρκεί η επίσκεψη σε ένα μόνον σημείο επαφής της δημόσιας διοίκησης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ΕΕ προβλέπει την καθιέρωση one stop shop, τη μείωση χρόνου διαδικασίας και τη μείωση κόστους διαδικασίας.

Σήμερα η Ελλάδα είναι η μόνη από τα κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν έχει συμμορφωθεί με κανέναν από τους τρεις στόχους! Ως σημεία αναφοράς, έρευνα που διενήργησε για το σκοπό αυτό η Κομισιόν όρισε για το χρόνο ίδρυσης μίας εταιρείας τις 15 ημέρες και ως μέσο κόστος ίδρυσης τα 830 ευρώ (διοικητικό κόστος και όχι κόστος άλλου τύπου π.χ. φορολογικό, που μπορεί να περιλαμβάνεται στη διαδικασία ίδρυσης μίας εταιρείας).

Ειδική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση των ενεργειών συμμόρφωσης των κρατών μελών, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2007, δίνει για την Ελλάδα ως μέσο χρόνο ίδρυσης μίας εμπορικής εταιρείας τις 30 ημέρες και ως μέσο κόστος τα 1.366 ευρώ.

Ευρωπαϊκή ένωση
Τα κράτη- μέλη της ΕΕ που έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τους στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2006 είναι το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Αγγλία.

Ως προς το κόστος ίδρυσης, μόνον τέσσερα κράτη μέλη είναι πάνω από το καθορισθέν σημείο αναφοράς των 830 ευρώ: η Ιταλία με 2.673 ευρώ, η Ελλάδα με 1.366 ευρώ, η Ολλανδία με 1.040 ευρώ και το Λουξεμβούργο με 1.000 ευρώ.

Αντίθετα τα τέσσερα κράτη μέλη με το χαμηλότερο κόστος είναι η Δανία με μηδέν ευρώ, η Ιρλανδία με 50 ευρώ, η Αγγλία με 54 ευρώ και η Γαλλία με 84 ευρώ.

Εξάλλου, οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των προβλημάτων που συναντά ο επιχειρηματίας στις συναλλαγές του με το Δημόσιο και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίοι, προκειμένου να συντονιστούν οι προσπάθειες αναμόρφωσης των διαδικασιών.

Ας σημειωθεί ότι, οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ που αποφάσισαν στην Εαρινή Σύνοδο του 2006 την απλοποίηση των διαδικασιών, είχαν εντάξει την απόφασή τους αυτή στις πολιτικές προτεραιότητες που εμπλούτισαν και εξειδίκευσαν τους βασικούς πολιτικούς στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υψηλότερο κόστος
Ως προς το κόστος ίδρυσης, μόνον 4 κράτη μέλη είναι πάνω από το καθορισθέν σημείο αναφοράς των 830 ευρώ: η Ιταλία με 2.673 ευρώ, η Ελλάδα με 1.366 ευρώ, η Ολλανδία με 1.040 ευρώ και το Λουξεμβούργο με 1.000 ευρώ.

Χαμηλότερο κόστος
Τα τέσσερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης με το χαμηλότερο κόστος είναι η Δανία με μηδέν ευρώ, η Ιρλανδία με 50 ευρώ, η Αγγλία με 54 ευρώ και η Γαλλία με 84 ευρώ.

Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης