Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων - Δημοσιότητα ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν 07/07/16 και μετά, των σχετικών εκθέσεων και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το ν. 4403/16 σε συνδυασμό με τα Ε.Λ.ΠΜε την εγκύκλιο αυτή το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης δίνει οδηγίες για τα ακόλουθα θέματα:

-Κατάταξη οντοτήτων και ομίλων με βάση τα ΕΛΠ
-Σύνταξη ατομικών οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και υποχρεωτικά λογιστικά αρχεία κατά περίπτωση οντότητας
-Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων)
-Έκθεση ελέγχου επί των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων -Πότε είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ελεγκτές.
-Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διαχειριστή/των - Περιεχόμενη έκθεσης
-Έκθεση (Κατάσταση) Μη χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
-Τροποποιημένη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
-Έκθεση Πληρωμών προς Κυβερνήσεις
-Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ) - Ποιοι είναι οι υπόχρεοι για δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
-Νέες πρόνοιες σχετικά με την σύγκληση Γ.Σ. μετόχων/εταίρων και δημοσίευσης αποφάσεων αυτών)
-Προβλέψεις άρθρου 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920 και επιπλέον πληροφόρηση για ύψος μετοχικού κεφαλαίου


Δείτε την εγκύκλιο 62784/6.6.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης