Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλ

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/04

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/04

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/04
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του ν.3299/04.


Με αφορμή διαπιστώσεις προηγούμενων ετών για λανθασμένες καταχωρήσεις ποσών στον ανωτέρω κωδικό 045 (Αφορολόγητο αποθεματικό ν.3299/2004) του εντύπου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ.γ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ των ενισχύσεων που παρέχονται στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο νόμο αυτό, είναι και η φορολογική απαλλαγή. Ειδικότερα, ορίζεται ότι: «Στα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
……γ. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.
».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ανωτέρω αφορολόγητου αποθεματικού.

2. Ο κωδικός 045 του εντύπου Ν προορίζεται αποκλειστικά για την καταχώρηση του αφορολόγητου αποθεματικού που σχηματίζεται βάσει των ανωτέρω διατάξεων, δηλαδή από τη χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής. Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να καταχωρούνται στον ανωτέρο κωδικό ποσά αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίζονται βάσει λοιπών διατάξεων του ν.3299/2004, και ειδικότερα ποσά επιχορηγήσεων που εμφανίζονται σε λογαριασμούς αφορολόγητου αποθεματικού δυνάμει της παρ.6 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

3. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε όπως για τα ποσά των αφορολόγητων αποθεματικών ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται από την αρμόδια διεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ (ΠΟΛ.1047/2017 εγκύκλιος και αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β'1110127 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο της ΑΑΔΕ)».

Αθήνα, 30/05/2017

Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης