Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο λογαριασμός των μέτρων και τα αντίμετρα που δεν έχουν εξιδικευτεί

Ο λογαριασμός των μέτρων και τα αντίμετρα που δεν έχουν εξιδικευτεί
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην αναθεωρημένη αιτιολογική έκθεση (18.5.2018) του ν. 4472/2017 ανέρχονται στο σύνολό τους στο ύψος των 12,269 δις ευρώ από το 2018 έως το 2021.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες αναφέρονται στον άνω πίνακα:

Νέες παρεμβάσεις Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (περίοδος 2019-2021)
 
 • Συντάξεις
 
Προκειμένου να επιτευχθεί µια εξισορρόπηση του προϋπολογισμού προς πολιτικές αναδιανομής και σε άλλες ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, αποφασίστηκαν παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, ως ακολούθως:
 
 1. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόµενο ποσό των κύριων συντάξεων που έχουν εκδοθεί µε τις προγενέστερες του Ν.4387/2016 διατάξεις, είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει των διατάξεων του Ν.4387/2016, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται δεν µπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόµενης κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, µετά την εφαρµογή της ανωτέρω περικοπής, το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισµό τους βάσει των διατάξεων του Ν.4387/2016, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων.
 
2. Η ετήσια αύξηση των κύριων συντάξεων, µε βάση συντελεστή που διαµορφώνεται κατά 50% από τη µεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούµενου έτους, εφαρµόζεται από την 1.1.2022.
 
3. Από 1.1.2019, οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό που προκύπτει µετά τον επανυπολογισμό τους, σύμφωνα µε τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης οικ.25909/470 (ΦΕΚ 1605/Β/07.07.16), αναπροσαρμόζονται στο ύψος των επανυπολογισθέντων. Ωστόσο λαµβάνεται µέριµνα ώστε µετά την ως άνω αναπροσαρμογή, η µείωση των επικουρικών συντάξεων να µην υπερβαίνει το 18% του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016.
 
4. Τέλος προβλέπεται ότι οι προσωπικές διαφορές που είχαν προβλεφθεί στο Ν.4387/2016 για τις νέες συντάξεις που εκδίδονται µε βάση τις διατάξεις του ως άνω νόμου, καταβάλλονται έως την 31/12/2018.
 
Από τις ανωτέρω παρεμβάσεις εκτιμάται εξοικονόμηση δαπάνης στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό που θα ανέλθει σε 2.303 εκατ. ευρώ (ετήσιο καθαρό ποσό) το έτος 2021.

• Ασφαλιστικές Εισφορές ΟΚΑ

Επιπρόσθετα, από την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες από 1/1/2018 µε συµπερίληψη των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο ετήσιο φορολογητέο αποτέλεσμα, οι οποίες ειδικά για το έτος 2018 υπολογίζονται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος, αναμένεται αύξηση εσόδων ύψους 143 εκατ. ευρώ το 2021.
 
 
Νέες παρεμβάσεις Εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού (περίοδος 2020-2021)

 
Στο µέρος που αφορά τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίστηκε µείωση των ποσών της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, µε πρώτη εφαρμογή το έτος 2020 ως εξής:
 
 - 1.250 ευρώ (από 1.900 ευρώ) για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώµενα τέκνα όταν το φορολογητέο εισόδημα από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.
 - 1.300 ευρώ (από 1.950 ευρώ) για το φορολογούμενο µε ένα (1) εξαρτώµενο τέκνο,
 - 1.350 ευρώ (από 2.000 ευρώ) για δύο (2) εξαρτώµενα τέκνα και
 - 1.450 ευρώ (από 2.100 ευρώ) για τρία (3) εξαρτώµενα τέκνα και άνω.
 
Από την ανωτέρω παρέμβαση αναμένεται αύξηση των ετήσιων κρατικών εσόδων κατά 1,9 δισ. ευρώ το 2020 και κατά 2,1 δισ. ευρώ το 2021.
 


Αντίμετρα

Σε ότι αφορά τα αντίμετρα για την ίδια περίοδο (2018-2021) αυτά εξειδικεύονται στο επόμενο πίνακα, και στο σύνολό τους σύμφωνα με τις προβλέψεις, φτάνουν το ύψος των 15,624 δις ευρώ.

Ωστόσο ένα μεγάλο κομμάτι αυτών (5 δις ) δεν εξειδικεύεται και παραμένει άγνωστο τι ακριβώς φοροπαρεμβάσεις περιλαμβάνει.


Δράσεις που αφορούν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (περίοδος 2020-2021)

• Μείωση φορολογικού συντελεστή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Προβλέπεται μείωση του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φυσικών προσώπων του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε (ν. 4172/2013) από το είκοσι δύο τοις εκατό (22%) στο είκοσι τοις εκατό  (20%),  προκειμένου  να  υπάρξει  ελάφρυνση  των  χαμηλών  εισοδημάτων.  Επίσης  με  τη  ρύθμιση αυτή αποκλιμακώνεται περαιτέρω η φορολογική επιβάρυνση των ασκούντων ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Από τον επανακαθορισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται απώλεια εσόδων ύψους 877 εκατ. ευρώ το 2020 και 997 εκατ. ευρώ το 2021.

• Αναμόρφωση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
Προβλέπεται τροποποίηση της κλίμακας εισφοράς αλληλεγγύης της παραγράφου 3 του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων. Με την  σχεδιαζόμενη  τροποποίηση  θα  επιβάλλεται  ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης  στα  εισοδήματα  άνω  των
30.000 ευρώ (αντί 12.000 ευρώ που ισχύει σήμερα)  των  φυσικών  προσώπων  ή  σχολάζουσας κληρονομίας, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι συντελεστές για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ ως εξής:
- για εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 2% (από 6,5% που ισχύει σήμερα),
- για εισοδήματα από 40.000 έως 65.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 5% (από 7,5% που ισχύει σήμερα),
- για εισοδήματα άνω των 65.000 ευρώ οι συντελεστές παραμένουν αμετάβλητοι.
Από την αναμόρφωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επωφελούνται κυρίως τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ η μείωση εσόδων εκτιμάται στα 368 εκατ. ευρώ το 2020 και 613 εκατ. ευρώ το 2021.

• Μείωση συντελεστή φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων
Προβλέπεται αναμόρφωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων της παραγράφου
1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) από το 29% στο 26%, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να τονωθεί η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων αναμένεται να οδηγήσει σε απώλεια εσόδων ύψους 461 εκατ. ευρώ το 2020 και 270 εκατ. ευρώ το 2021.

• Μείωση ΕΝΦΙΑ
Θα τροποποιηθούν οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013), προκειμένου να επέλθει ελάφρυνση των μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών. Από τη  δράση  αυτή  εκτιμάται  απώλεια εσόδων ύψους 209 εκατ. ευρώ, αρχής γενομένης από το 2020.


• Περαιτέρω φοροελαφρύνσεις για τα έτη 2020-21
Για τα έτη 2020-2021 έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες  παρεμβάσεις  προς  την  κατεύθυνση  του περιορισμού της φορολογικής επιβάρυνσης, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί, υπό την προϋπόθεση επίτευξης του δημοσιονομικού στόχου όπως προσδιορίζεται στο παρόν ΜΠΔΣ, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε μη μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων.


Δράσεις  του  Υπουργείου  Εργασίας  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (περίοδος 2019-2021)

Από την εξοικονόμηση  που  θα επιτευχθεί στη  συνταξιοδοτική  δαπάνη με τις παρεμβάσεις που περιγράφηκαν στoν πίνακα 3.5A θα χρηματοδοτηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικών παροχών,
με έμφαση σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι:

• Σχολικά Γεύματα στην υποχρεωτική Δημόσια εκπαίδευση
Η παρέμβαση αφορά την επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» που εφαρμόστηκε πιλοτικά, ώστε  να  καλύψει  όλη  την  υποχρεωτική  δημόσια  εκπαίδευση.  Εκτιμάται  ότι  το  50%  του  συνολικού
μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών και γυμνασίων της χώρας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα.
 
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών που διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και αφορούσε σε οικονομικά στοιχεία του 2014 , ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών ανερχόταν σε 26,6%, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2013, ενώ το ποσοστό των παιδιών, που ζούσαν  σε οικογένειες  κάτω από το κατώφλι της φτώχειας, εκτιμήθηκε σε 34,5%.
Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε το 2016 πιλοτικό πρόγραμμα παροχής ζεστού μεσημεριανού γεύματος σε
μαθητές δημοτικών  σχολείων  με  την  συμβολή  του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  (σχεδιασμός διαιτολογίου) και του Ε.Φ.Ε.Τ. (έλεγχος ποιότητας των γευμάτων).
Επιδιωκόμενος σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι η ουσιαστική καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας των μαθητών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρέμβαση αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο και στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς η αυξημένη ζήτηση θα ευνοήσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της εστίασης. Το ετήσιο κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 190 εκατ. ευρώ.


• Επίδομα στέγασης
Η θέσπιση επιδόματος στέγασης, έχει ως στόχο την ενίσχυση των  νοικοκυριών,  κυρίως  εκείνων  με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, για την αντιμετώπιση της ανάγκης στέγασής τους είτε αυτή αφορά σε ενοίκιο κατοικίας είτε στην αποπληρωμή στεγαστικού δανείου.
Κριτήριο για την χορήγηση της επιδότησης είναι το ισοδύναμο εισόδημα μονομελούς νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 9.600 €, το οποίο και αναπροσαρμόζεται βάσει των μελών του νοικοκυριού. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα  καλύψει το 50% των  νοικοκυριών  που νοικιάζουν κατοικία ή πληρώνουν δάνειο γι’ αυτήν.
Η δαπάνη για τη στέγαση ενός νοικοκυριού, είτε αυτή αφορά ενοίκιο της κύριας κατοικίας, είτε δόση δανείου που είχε ληφθεί από πιστωτικό ίδρυμα για την απόκτηση ιδιόκτητης πρώτης κατοικίας, αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής δαπάνης διαβίωσης του νοικοκυριού. Σύμφωνα με την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών του 2015 (η αντίστοιχη για το 2016 δεν  έχει  ακόμη  δημοσιευτεί),  η δαπάνη στέγασης (ενοίκιο ή δόση αποπληρωμής δανείου, μη συνυπολογιζόμενων των υπόλοιπων δαπανών κατοίκησης) αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 13,3% των συνολικών δαπανών διαβίωσης, στη δεύτερη κατά σειρά θέση μετά τις δαπάνες διατροφής. Για τα χαμηλά εισοδήματα, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 20,4%, έναντι 10,4% για τα υψηλότερα εισοδήματα.
Το ετήσιο κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 600 εκατ. ευρώ.


• Επίδομα τέκνων
Προβλέπεται αναμόρφωση του καθεστώτος που διέπει τα υφιστάμενα οικογενειακά επιδόματα με σκοπό τον εξορθολογισμό τους και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο επίδομα τέκνων, το οποίο χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το προσαρμοσμένο, βάσει μελών οικογένειας, οικογενειακό εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία. Το επίδομα παιδιού  θα καταβάλλεται στοχευμένα σε οικογένειες με παιδιά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη και για το λόγο αυτό θα υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ασθενέστερων οικονομικά δικαιούχων. Με την αναμόρφωση αυτή επιδιώκεται ο εξορθολογισμός της πολιτικής χορήγησης  οικογενειακών  επιδομάτων  με  την  εφαρμογή  αντικειμενικών κριτηρίων  που διασφαλίζουν την υλοποίηση σαφώς πιο στοχευμένης πολιτικής σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
Το ετήσιο επιπλέον κόστος για την αναμόρφωση των οικογενειακών επιδομάτων εκτιμάται σε 260 εκατ. ευρώ.


• Ίδρυση και λειτουργία νέων παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και βρεφονηπιακών σταθμών
Προβλέπεται η εφαρμογή προγράμματος  επιχορήγησης  για  ανέγερση/ανακαίνιση  και  εξοπλισμό παιδικών σταθμών,  νηπιαγωγείων ή  βρεφονηπιακών  σταθμών, και επέκταση  των  υφιστάμενων, καθώς και πρόγραμμα επιχορήγησης για τη φιλοξενία και φροντίδα βρεφών και παιδιών.
 

Από την εφαρμογή κατά τις περιόδους 2015-2016 και 2016-2017 του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος  «Εναρμόνιση  οικογενειακής  και  επαγγελματικής  ζωής»,  που  αφορούσε  την  επιδότηση,
μέσω χορήγησης vouchers, της φιλοξενίας παιδιών και βρεφών σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, διαπιστώθηκαν σοβαρές  ελλείψεις  σε  υποδομές αυτού του είδους σε όλες τις περιοχές της επικράτειας, με το πρόβλημα να εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Είναι επομένως αναγκαία η ριζική αύξηση των βρεφονηπιακών σταθμών που θα δώσει τη δυνατότητα, τόσο σε εργαζόμενες μητέρες να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμά τους, όσο και σε άνεργες μητέρες να ενταχθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας.
Με την παρέμβαση αυτή προτείνεται η ενίσχυση των 2.800 υφιστάμενων μονάδων με 1.800 νέες μέχρι το
2020.
Επίσης προτείνεται αύξηση κατά 50% του συνολικού αριθμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας που θα επιδοτηθεί η φροντίδα τους σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι το 2020 (από
90.000 σε 120.000 παιδιά το 2019 και 135.000 παιδιά το 2020).
Το ετήσιο κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 140 εκατ. ευρώ. για το 2019 (εκ των οποίων 60 εκατ. ευρώ για ανεγέρσεις/ανακαινίσεις & εξοπλισμό και 80 εκατ. ευρώ λειτουργικά έξοδα), 150 εκατ. ευρώ για το 2020 (εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ για ανεγέρσεις/ανακαινίσεις & εξοπλισμό και 120 εκατ. ευρώ λειτουργικά έξοδα) και 120 εκατ. ευρώ για το 2021 (για λειτουργικά έξοδα).

• Προγράμματα ενεργών πολιτικών για την απασχόληση, υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ
Βασικός στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Το συγκριτικά μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, έχει τα τελευταία έτη της οικονομικής κρίσης απαξιωθεί από την ανεργία και την επισφάλεια. Ταυτόχρονα η μαζική φυγή στο εξωτερικό εξειδικευμένου δυναμικού στέρησε τη χώρα από τον πλέον κρίσιμο παράγοντα για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση.
Με σκοπό την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, την 01.01.2019, θα τεθεί  σε  ισχύ  πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα (260) εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Οι συγκεκριμένοι πόροι θα λειτουργήσουν παράλληλα και προσθετικά στα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας που ήδη λειτουργούν ή σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, με στόχο την αντιμετώπιση και του προβλήματος της φυγής εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και νέων με υψηλά προσόντα στο εξωτερικό. ώστε παράλληλα με άλλες δράσεις που στοχεύουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της απώλειας εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού νέων με υψηλά προσόντα.  Οι  θέσεις  εργασίας  θα  σχεδιαστούν  για  στοχευμένες  ομάδες  ανέργων,  εγγεγραμμένων  στα
μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Ο σχεδιασμός θα γίνει στη βάση  των  αποτελεσμάτων  του  μηχανισμού  διάγνωσης  των  αναγκών  της  αγοράς  εργασίας,  ώστε  να
μεγιστοποιηθεί η απόδοση του συγκεκριμένου προγράμματος στην καταπολέμηση της ανεργίας. Οι λεπτομέρειες υλοποίησης θα εξειδικεύονται με αποφάσεις του  Υπουργού  Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)  του Ο.Α.Ε.Δ.


Δράσεις του Υπουργείου Υγείας (περίοδος 2019-2021)
• Φαρμακευτική Δαπάνη
Ο δείκτης καταβολής επιδομάτων της χώρας, είναι σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως ποσοστό του ΑΕΠ.(6,7% έναντι 10,1% στην ΕΕ). Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη κινείται σε τρία ποσοστά (0%, 10% και 25% ανάλογα με τις παθήσεις που αντιμετωπίζονται από τα σκευάσματα).
Με στόχο τη μείωση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη, προωθείται διάταξη που θα προβλέπει την κλιμακωτή επιδότηση των ασφαλισμένων ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής τους στη δαπάνη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η δράση αυτή εκτιμάται ότι θα έχει ετήσιο κόστος 240 εκατ. ευρώ και θα ανακουφίσει κυρίως τις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες του πληθυσμού που έχουν και αυξημένο  μερίδιο  δαπάνης  για  φάρμακα  στο  συνολικό οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
 

• Περαιτέρω ενίσχυση κοινωνικών παροχών για το έτος 2019
Στα μεγέθη του ΜΠΔΣ 2018-2021 και πιο συγκεκριμένα για το έτος 2019 εκτιμάται ότι  υπάρχει περιθώριο για ανάληψη περισσότερων δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου έχει προβλεφθεί επιπλέον δαπάνη ύψους 660 εκατ. ευρώ, η οποία και θα κατανεμηθεί αναλογικά στις προαναφερόμενες δράσεις του Υπουργείου Εργασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη του συμφωνημένου στόχου ποσοστόυ 3,5% του ΑΕΠ για το  πρωτογενές  αποτέλεσμα  της  Γενικής Κυβέρνησης, στη βάση της αξιολόγησης που θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 και λαμβανόμενης υπόψη της πιθανής υλοποίησης των παρεμβάσεων των άρθρων 3 έως 9 και 11 έως 14.


----------------

Σύνολο παρεμβάσεων από το έτος 2015-2021

Το σύνολο των παρεμβάσεων στην ασφάλιση, τις συντάξεις, και την φορολογία (άμεση και έμμεση) των τελευταίων ετών, και συγκεκριμένα από το 2015 έως το 2021 φτάνει το ασύλληπτο ποσό των 47,633 δις ευρώ και αναλύεται στους επόμενους πίνακες, που έχουν συμπεριληφθεί στην Αιτιολογική έκθεση του ν.4472/2017.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης