Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με τις αντικειμενικές του συμβολαίου ο προσδιορισμός φόρου από τις διορθωτικές δηλώσεις

16 Απρίλιου 2008 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Mε τις αξίες –είτε αγοραίες, είτε αντικειμενικές, είτε ακόμη τις προσδιοριζόμενες με μικτό σύστημα– καθώς και τους ισχύοντες συντελεστές (κλίμακες, απαλλαγές, μειώσεις κ.λπ.) που ίσχυαν κατά τον χρόνο της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. θάνατος κληροδοτούντος, σύνταξη συμβολαίου κ.λπ.) θα υπολογίζονται οι συμπληρωματικές - διορθωτικές δηλώσεις φόρου κληρονομιών δωρεών ή γονικών παροχών και η «διόρθωση» των σχετικών συμβολαίων από τους φορολογουμένους.
Με τις αντικειμενικές του συμβολαίου ο προσδιορισμός φόρου από τις διορθωτικές δηλώσεις

Mε τις αξίες –είτε αγοραίες, είτε αντικειμενικές, είτε ακόμη τις προσδιοριζόμενες με μικτό σύστημα– καθώς και τους ισχύοντες συντελεστές (κλίμακες, απαλλαγές, μειώσεις κ.λπ.) που ίσχυαν κατά τον χρόνο της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. θάνατος κληροδοτούντος, σύνταξη συμβολαίου κ.λπ.) θα υπολογίζονται οι συμπληρωματικές - διορθωτικές δηλώσεις φόρου κληρονομιών δωρεών ή γονικών παροχών και η «διόρθωση» των σχετικών συμβολαίων από τους φορολογουμένους.

Οι εφορίες έχουν ήδη λάβει σχετικές οδηγίες από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, δεδομένου ότι έχουν επέλθει πλέον αλλαγές στη νομοθεσία για τη φορολόγηση των ακινήτων και προκειμένου να αποφευχθούν αναμενόμενες τριβές και διχογνωμίες μεταξύ των ενδιαφερομένων και της εφορίας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές:

1. Συμπληρωματικές - διορθωτικές δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που υποβάλλονται από τις 29-1-2008 για δηλωθέντα ήδη (ανακριβώς) περιουσιακά στοιχεία, είτε ως προς την έκταση είτε ως προς την περιγραφή, είτε ως προς το ποσοστό, συνιδιοκτησίας κ.λπ. υπολογίζονται με τις αξίες (αγοραίες, αντικειμενικές, ή μικτό σύστημα κατά περίπτωση) και τους φορολογικούς συντελεστές (κλίμακες, εκπτώσεις, μειώσεις, απαλλαγές κ.λπ.) που ίσχυαν κατά τον χρόνο φορολογίας (δηλαδή, κατά την ημερομηνία θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου κ.λπ.), ανεξάρτητα αν η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί ή όχι μετά την τριετία, αν έχει περαιωθεί, αν αφορά ακίνητο που υπάγεται στο αντικειμενικό σύστημα κ.λπ.

2. Κατά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης ως προς την έκταση δηλωθέντος ήδη ακινήτου επιβάλλεται ο αναλογών φόρος χωρίς να εξετάζεται το ποσοστό της διαφοράς της έκτασης ή η αξία του ποσοστού αυτού (2% και 1.500 ευρώ αντίστοιχα) που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι όταν συμπληρώνεται φορολογητέα ύλη, η συμπληρωματική δήλωση παραλαμβάνεται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η όλη υπόθεση. Oταν ανακαλείται (μειώνεται) η φορολογητέα ύλη εξετάζεται αν η υπόθεση έχει οριστικά περαιωθεί και στην περίπτωση αυτή παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εντός αντικειμενικού συστήματος και έχει παρέλθει το 20ήμερο που ορίζει ο νόμος για τη διόρθωση της αντικειμενικής αξίας. Δηλαδή, αν η αξία που προκύπτει με τη διορθωτική δήλωση είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα αρχικά, η δήλωση γίνεται δεκτή αν η αξία είναι μικρότερη, η δήλωση γίνεται δεκτή μετά από απόφαση της τριμελούς επιτροπής. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται από τον αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή μετά από σχετικό αίτημα του προϊσταμένου της ΔΟΥ.

3. Επί σύνταξης διορθωτικού συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής με το οποίο αλλάζουν στοιχεία της περιγραφής ήδη μεταβιβασθέντος ακινήτου εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη, σύμφωνα με την οποία δεν οφείλεται φόρος αν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 2% της έκτασης που αρχικά είχε μεταβιβασθεί και η αξία αυτής δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι και, κατά τη σύνταξη του διορθωτικού συμβολαίου, να υπολογισθεί ο φόρος επί της διαφοράς της αξίας, από τη συνολική αξία του ακινήτου που προκύπτει με βάση την ορθή περιγραφή αυτού κατά τον χρόνο σύνταξης του διορθωτικού συμβολαίου, αφαιρείται η κατά τον ίδιο αυτό χρόνο αξία που προκύπτει με βάση την αρχική (εσφαλμένη) περιγραφή.

Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης